zondag 11 oktober 2020

Marco

 It doarp Wommels skrikt: 

ien fan "syn bern" is der net mear.

Ien, 

mar net samar ien.

Marco Kamstra.....

Altyd warber op redens, op skeelers, op de reesfyts,

altyd yn sân hasten op wei nei in prestaasje.

Sa kin ik Marco troch al dy jierren hinne.

Ik seach him bij it fuotbal 

as belangstellende of flaggende âlder bij syn fuotbaljende soan.

Ik kin him ek as frijwilliger bij it Greidhoekfestival en de triatlon.

Beide yn Wommels.

Sneon 12 septimber wie dy triatlon yn Wommels.


Fanôf 11 oere steane Marco en ik bij it stek,

fytsen kontroleare en fytsen bewake op it park fermé.

Tusken it "wurk" troch hawwe wij it oer it fytsen, 

fansels, foar ús beide wichtich.

Hij folge mij op facebook en hie it oer de reizen dy't wij makken.

Us fytsen fûn hij moai: 

ûntspannen en net rjochte op in prestaasje.

Dat die hij ek net mear sa bot:  dat prestearen.

Hij hoechde net mear te winnen.

Twa wiken letter seach ik Marco skeelerjen

tusken Wommels en Easterein.

Tryater hie in tou yn Wommels lizzen,

en ek oer oer it fytspaad.

Ik skreaun dit er oer:


Dat wie de lêste kear dat ik Marco seach....


Beste Marco...

rêst sêft

......alle sterkte foar de famylje dy't efterbliuwt....Geen opmerkingen: