zondag 11 oktober 2020

Lêste konsert?

Wij  geane op stap en nimme mei:

de tillefoan mei koroana-app, de ov sjipkaart en it mûlkapke.

Op nei Grins, foar in konsert yn Vera.

De leafde foar de muzyk fan de Paceshifters

dy diele Tsjeard en ik.

Vera, dêr hawwe legendaryske bands west

en it is dêr meast folle bak.

No ek, twa kear sels

want de Paceshifters spylje om 19.30 en om 21.30 oere.

Folle bak, dat binne hjoeddedei 50 minsken.

Oars binne dat dêr 600.

"At jim wat drinke wolle,
helje it dan foar it konsert bij de bar"

seit de organisaasje, want om 21.30 giet de bar ticht.

Foar sommigen it startsein

om flink wat bier yn te slaan


Wij sitte moai foaroan, mei in beskieden oantal "drankjes"

(wij binne der foar de muzyk)

en hiene it mûlkapke doe't  at wij nei  ús plak giene 

Dat Paceshifters in geweldige band is

dat hiene wij yn 2017 ûntdutsen op it Greidhoekfestival.

It wie ek no wer sublym.

Fiif kertier rocke op syn best.

Wij wiene al fen 

mar binne no noch gruttere.

In geweldige jûn fuort mei Tsjeard.

At wij tsjin alven nei it stasjon rinne

is it ûnwurklik rêstich yn de stêd.

Alle oare horeka wie al om 22 oere ticht gien.
Oh ja: gjin koroamelding op myn tillefoan.....it seit neat , mar toch


Geen opmerkingen: