vrijdag 11 februari 2011

Humor

Foar ôfgeand oan de liftwedstriid fan 1 jannewaris binne de eardere, de takomstige en de hjoeddeiske lifters al drok oan it melen mei-elkoar. Fia de meel wurdt it oernachtsjen en de weromreis regele. En it is ek in hiel goed middel om de tsjinstanners "tips" te jaan of benaud te praten of in kombinaasje fan beide.
Teade de Boer regele dit jier de weromreis en hij frege yn folle earnst de maten fan de koffers op sadat Ryanair de goeie romte reserveare koe yn it fleantúch.
En sa meelden de lifters harren maten nei Teade. 20 bij 40 bij 55 wie it favorite maatsje.
Je frege je ôf wêr't dy Teade sokke humor weihellet. Ik bin der efter. 6 wiken haw ik dien oer in boek wat ik fan him te lien ha. 6 wiken mar leafst! En at ik sa lang oer in boek doch dan is der wat oan de hân. Dan is it in super moai boek. Ik wol der dan sa lang mooglik oer dwaan. Alle dagen maksimaal 10 siden de bûsen útskuorre. (nee, net de bledsiden Teade).
"Door Ierland met een koelkast" fan Tony Hawks is ien grutte lange grap. En it brocht mij hielendal wer yn de sfear fan Ierlân wêr't no trije kear west ha. De minsken, de kroechjes, de rein, de freeslike diken en de muzyk.
Wat in sels spot yn dit boek. In absolute oanrieder ek foar wa't net fan lêzen hâldt mar wol fan humor. At se mij freegje fan hokker humor ik hâld, dan sil myn andert wêze: dy fan Tony Hawks.
It boek is ek ferfilme en ik leau dat ik tsjin myn gewoante yn foar ien kear in film sjen gean.


Geen opmerkingen: