zaterdag 2 februari 2019

Wêr bliuwt de tiid?

1989
30 jier lyn al wer...Mei in 30 jier jongere Freark Smink

The Nits bestean noch Ate is der net mear

It earste Fifa WK sealtoernoai yn Ljouwert en wij wiene der bij. Gjin idee at soks noch bestier

Dat moat in feest west ha yn it Dielshûs
Geen opmerkingen: