donderdag 7 februari 2019

Rentenier


It wurd rentenier kom ik sa no en dan tsjin
op de akten fan ferstjerren fan Tresoar,
dy't ik oan it ferwurkjen bin.

Rentenier,
it wurd dat it berop oanjout.

In frjemd wurd
 want wat is in rentenier no feitlik?
Myn byld fan earder is immen
dy't nei de letterlike sin fan it wurd libbet fan de rinte
dy't hij fangt op syn kapitaal.

It wurd soe yn dizze tiid net mear bestean dus.....

Rentenier hat in negatieve klank
at ik sa wat omsneup op ynternet.
Immen dyt't stjonkend ryk is,
en al hiel betiid net mear hoecht te wurkjen
en him rentenier neamd
wurdt sjoen as in rike stjonkert dy't net wurket

Tegeltsjewiisdei is der ek

Mij pa is rentenier en ik werk bij hem
Geen opmerkingen: