zondag 20 januari 2019

Nei de film

Unyk feitsje,
ik haw nei de film west!
Dat is echt unyk,
want films binne net oan mij bestege.

Net yn de  bioskoop,
mar yn in museum yn Wommels.
In museum mei in te lege souder
om safolle minsken goed sicht te jaan op de film

"1949- De lotegvallen van koe Meibloem"
wie mei sprutsen tekst
en dus mei heal byld wol te folgen efteryn.
In moai ferhaal oer boer Feite Klijnstra fan Kûbaard
en syn drang nei fernijiing

Twadde film oer Boerenleed en boerenhoop (1934)
wie byld mei (te lûde) muzyk
en dat ik dat fyn dan begripe jim dat it hiel lûd wie
at je krekt foar de boks sitte

De tredde film sei "ferrek mar"
"kom letter mar wer"

De fjirde reserve film wie in in stomme film.

In moai ynitsjatyf fan it museum
mar as filmlokaasje
mei safolle minsken  net echt geskikt.
at je efteryn sitte.

en dat sieten wij
Geen opmerkingen: