zondag 22 februari 2015

Romein


Dêr wiene se wer
Physical Grafitti 
dy geweldige tributeband fan Led Zeppelin
yn de moaiste seal fan Fryslân sa't se sels seine
en wêr't ik it folsein mei ien bin

Ik seach se no foar de tredde kear
en it  wie wer better

Wat in  moaie jûn 
yn Romein
mei allegear genietsjende minsken
âld foaral mar ek jong
mei helaas wol wer in hânfal irritante praters
dy't noch altyd net witte dat
"Gij zult luisteren"
it earste gebod is

Njoggen oere gie it los
en om tsien oer alven begongen se oan de tajefte
sûnder skoft twa oeren spile
dy tajefte haw ik mist
Arriva fynt dat 23.21 in moaie tiid is
om de bus rjochting Wommels te stjoeren

Mar ek sûnder tajefte
in tige slagge jûn.


Geen opmerkingen: