woensdag 23 december 2020

In rûntsje Heech

 Al wer rûn.

Yn de gids stie Heech mei in rûntsje fan 4,4 km

Wij pakten der noch in  stik bij.

6 kilometer dus

Heech, hat in kreas park: it Heempark

Mar neist wat keunst wie it stil yn it doarp

deastil.......
Geen opmerkingen: