zondag 9 augustus 2020

Fleurige minsken

Dat hie hij net tocht dy Bert Heerink,

eardere sjonger fan Vandenberg en Kayak:

sjonge yn de tún fan Reinder en Jeannette yn Itens.

Wat begjint as in spontane kreet "wêrom net muzyk bij ús yn de tún" resultearret yn dit feessie.

De twa muzykleafhawwers út Itens kinne rekkenje op tal fan helpende hannen út eigen buert en doarpen. 

Der komt wat bij sjen om gasthear, gastfrou te wêzen foar sa'n oare 50 muzykleafhawwers.

André Becker, in prima gitarist en foaral bekend fan "syn" Pink Floyd Project soarget foar de muzikale begelieidng fan Bert Heerink.

Der ûntstie in hiel ûntspannen en noflik sfearke en bekende hits komme foarbij

Net meisjonge wurdt hieltyd lestiger. 

Net mei dûnsje kin ek al hast net.

In supergesellige jûn mei goeie muzyk, kâld bier, hearlike hapkes en .....pûdsjes sjips.

In grut komplimint dat Reinder en Jeannette ús sa de koroana tiid trochhelpe mei live muzyk.

Doe't ik goed healwei ienen al op de fyts siet ûnderweis nei Wommels kom ik op de dyk twa frijwilligers tsjin mei twa skalen fol hite hapkes.

Ik krij noch in pear mei foar ûnderweis.

(Miskien hat er immen noch in foto fan it optreden fan André en Bert dan kin dy der noch bij 


Geen opmerkingen: