woensdag 8 januari 2020

Tichtklapboek


Echt, ik haw myn bêst dien,
haw it alle dagen mei hannen beet holden
omdat it altyd mar ticht wol

Echt, ik haw los fan dy fysike ynspanning
besocht it ferhaal moai te finen.

It is mij net slagge..
op side 201 bin ik stoppe,
wittend dat ik noch 300 siden trochwoarstelje moast
en it lêzen mij tsjinstean gong

It giet dêr mar frjemd ta  op it Drintse plattelân
bij de plysje. 
Hoe de minsken meielkoar omgean, tsjinelkoar prate
elkoar suver nei it libben stean
it docht mij net realistysk oan.

Krekt allegear wat te oerdreaun.
Hjoed haw ik it mei beide hannen los lizzen
sûnder boeklizzer der yn 
en it klapte foar de lêste kear ticht.
Geen opmerkingen: