maandag 28 oktober 2019

Tsiis en bûter

Noch ien wike iepen
kommende tongersdei oan en mei snein
Museum it tsiispakhús yn Wommels

Wij binne freon
en dus sjoch ik alle jierren efkes
nei de fêste útstalling
en nei de tydlike tentoanstelling

Freed wie ik dêr
mei pakesizzer Roan
4 jier âld en altyd nijsgjirrich


 Dizze lêste foto joech mij in goed gefoel
mei it hús derop wêr't ik as jonkje fan 6 oant in jier as 12 wenne ha

(lofts op de foto oan de oare kant fan it wetter oan de Molewâl)

Geen opmerkingen: