vrijdag 29 oktober 2010

Om alles

Wij wiene dizze wike in Limburg. De hjerstfakânsje trochbringe yn in oare omjouwing. Gewoanwei binne wij al net fan dy bellers en op fakânsje al hielendal net. Dan moat der al wat wêze. Mei de bern bijgelyks of mei famylje of kunde.
En dizze wike wie der wat. Tiisdeitemiddei/jûn belle earst de dochter. "ha jim it al heard?" . En doe belle de soan en noch wat letter de oare dochter. Allegear ferbjustere troch it berjocht dat Marco Brouwer syn gefjocht tsjin it libben ferlern hie. Fertwifeljende âlders, broers, famylje en kunde efterlettend mei fragen.
At je op fakânsje binne en je wurde belle dan hoopje dat der neat slims mei je bern bard is. Mar je hoopje ek net dat der mei in oar syn bern wat bart.

Geen opmerkingen: