donderdag 29 april 2021

29 april 1961

It trekpaad as ferlingde fan de Molewâl. Lofts de pleats fan Wijbenga, yn it midden it hûs wêr't wij wennen en dêrefter it fabryk. (foto archyf Kuipers)


29 april 1961, it is in deagewoane sneon,

it is droech en de maitiid liket der oan te kommen.

Wij wenje ien dei oan de Molewâl yn Wommels

nûmer 30, in fabrykswente.

Us heit wurket op de molkfabryk as sentrifugist.

Wij wennen earst op de Hofkamp.

Ik haw no in eigen keamer.

Dat is wol sa moai.

Myn broer Hessel fan 8 ek,

Wij lizze op de efterste keammerkes

Myn âlders lizze foar, mei de jongste fan 1.

Dat is Lolke.

Op it oare lytse keammerke foar,

hat Meindert fannacht sliept.

Hij is 5 jier.  

Wij moatte it noch wat útfine dêr op de Molewâl.

De Hofkamp wie oersichtlik 

en dêr wiene in protte oare bern.

Wij wenje no hast tsjin de fabryk oan.

Net folle bern op de buert en noch wat ûnwennich

Wij wenje oan de feart, de Boalserterfeart

In feart mei in trekpaad.

Ik boartsje wat op eigen hiem en bij de fabryk.

Hessel ek. Wij binne ek al 6 en 8.

Meindert fan 5 skarrelt wat op syn autoped om. 

Foar hûs, op eigen hiem.

Hij sjocht trije jonges mei in pols foarbijkommen.

Dy gean it trekpaad op. 

Sleatsjespringe.

Dat liket him ek wol wat, dat trekpaad op.

Op syn autoped giet er der efteroan.

Hij hat klompkes oan.

Us heit en mem binne oan it útpakken,

juster ferhuze, dus hjoed in soad drokte.

Wat minder oandacht foar de bern, 

want dy boartsje wol.

Mar dan......

"Der leit in jonkje yn de feart"

"Der leit in jomkje yn de feart"

Twa jonges komme oandraven.

"In jonkje mei in giele broek en in autoped"

Wij heare it en ús heit ek.

Hij springt op syn fyts,

en flucht yn sân hasten oer it hobbelige trekpaad

Oare folge....

Ik ek

Ik draaf oer it trekpaad.

gean de bocht om 

en sjoch heit yn it wetter

Hij hat Meindert al beet.

Der binne no mear minsken en bern.

De autoped leit yn de wâl.

In klomp driuwt yn de feart

Se besykje him ta libben te bringen.

Dat slagget net.

Meindert ferdrinkt, 5 jier âld.

Grut fertriet bij heit en mem

en wij moatte de doar út.

Wachtsje op de molkwein fan Bouwe Talsma

en nei Spannum ta.

Dêr wenje pake Lolke en beppe Dutsje

Dêr gean wij útfanhûs.

Yn Spannum, 5 kilometer bij it fertriet wei.

Wij meie Meindert noch ien kear sjen

at hij yn de kiste leit,

yn syn eigen pyama

op syn eigen keammerke,

dêr't hij mar ien nacht sliept hat.

Twa dagen letter is de begraffenis.

Ik sjoch myn mem yn elkoar sakjen

at de kiste it grêf ynsakket.

29 april 1961, hjoed 60 jier lyn,

hat ús heit en mem in soad fertriet besoarge,

dat kin hast net oars.

Se hawwe der nea oerpraten mei mij.

It libben gie troch

ik wurd dy simmer sân jier

en der komt twa jier letter in nij broerke,

mei de namme Meindert.

29 april 1961 wie net in deagewoane dei


Op dit plak, flakbij wêr't no it Súdhoeksterhout oer de Boalsertfeart leit, is Meindert ferdronken. Op de eftergrûn de huzen fan de Dr Sipcke Stapertstrjitte. Rolpeal en de oare stjritten fan no wiene der doe noch net. Us hûs stie efter de pleats fan Douwe Wijbenga
"lief zorgenkind" dat is wat mij letter pas opfallen is, haw gjin idee hokker soargen dat wieneMeindert leit no 60 jier flakbij de tsjerke yn Wommels,Geen opmerkingen: