zondag 28 februari 2016

Band of Friends

Se wiene der wer
yn it Bolwurk yn Snits,
Band of Friends
in tributeband fan Rory Gallagher

Oan immen syn lippen hingje
is in siswize at je immen graach praten heare meie;
Oan immen syn gitaar hingje
komt er bij as fariant
at je "begeistere" wurde troch in gitarist
dy't alles kin mei in gitaar

Marcel Scherpenzeel
sjonger en gitarist fan Band of Friends
soarge der foar dat ik hast wer ademleas
taseach en hearde nei Rory Gallagher muzyk.

in goeie band,
in fleurige band
want de basgitaris en de drummer
soargje foar it strakke ritme
en dogge dat mei in soad wille
en striele út dat se it nei de sin ha.

dat hie it publyk ek....
in gesellige seal fol mei gitaarleafhawwers

komme se wer, dan bin ik der wer.....

vrijdag 26 februari 2016

Theo as Jim


Goeie resinsjes
binne gjin garânsjes foar in folle seal

dat die justerjûn bliken yn Boalsert
stifting BOOG moast it mei fierstente min minsken dwaan
yn de grutte seal fan it Marnekollege

Theo Smedes is noch net bekend genôch,
om dy seal dêr wat foller te krijen,
wylst hij  skittere yn it stik "de Emigranten"
tegearre mei Freark Smink

Folle sealen hiene se doe,
en miskien gie de oandacht wol wat te folle út nei Freark......

Hawar, wij wiene der bij yn Boalsert
en ik haw genoaten fan it ferhaal
en it geweldige spul fan Theo Smedes

in stik oer it libben fan Jim Costello
en dat hielendal allinne delsette.....
wat in energzjy,
wat in teksten
wat in ferhaal.

thúsbliuwers hiene wer ris ûngelyk...dinsdag 23 februari 2016

Bisar


Bij it AD hawwe se wol wat in frjemde foarm fan humor,
nei oanlieding fan it ferstjerren fan al dy ferneamde muzikanten.

boppe oan de treppen
it tichst bij de himmel
stiet de âldste
Charles Asnavour

de jongste fan dit stel is
Keith Richard fan the Stones

mar at dy de himmel wol oandwaan sil
is noch mar de fraach.....


zondag 21 februari 2016

Eameladres

Hûnderten stands op de Fiets- en Wandelbeurs  yn Utert;
se hawwe allegear wol wat te bieden en
der is oeral wol wat te winnen.....
in fyts, in reiske, in wykeintsje, in koffer of in kadobon.

"dit formuliertje even invullen"
sa wurde wij oeral oansprutsen
"en u maakt kans op...."

dit is it middel
op de beurs
om eameladressen te bemachtigjen
sadat ús mailboksen de kommende wike
en de wike dêr nei
folrinne mei machtich moaie "after beurs oanbiedingen"

om in kear in E-fyts te prebearjen
op in rom parkoer
moasten wij in formulier ynfulle
"voor de aansprakelijkheid"
sa lieten se ús witte,
en it koe net misse,
fansels mei de fraach oer it eameladres...

ik kin dus allinne mar iets binnen krije oer E-fytsen
en dat is dan mar sa.
miskien wurd ik dan noch entûsjaster
as ik no al bin
nei twa ritsjes E-fytse
yn de Jaarbeurshal yn Utert

Oars iets winne sit er net yn,
myn eameladres wie mij heilich juster.....

Fryslân wie ek op de beurs om it rinnen en fytsen hjir te promoaten,

It E fyts prebearparkoers

Nicole en Ingrid, twa Belgyske wrâldfytsters wiene der ek wer mei harren entoesjaste ferhalen oer de reizen en foaral om de boeken te ferkeapjen.


vrijdag 19 februari 2016

Boris en Antonis


Yn 1947 waard SDS oprjochte
yn 1997 wie it 50 jierrich jubileum
Sytse van der Werf makke
in moai liet oer it 35 + alvetal
 it gie oer Theun Boonstra en mij
dinsdag 16 februari 2016

Heimwee


Heimwee nei Hurdegaryp
hjit it stik fan Tryater, 
wêr't se dizze tiid mei rûnswalkje troch Fryslân.

In stik dat makke wie foar Oeral
yn 2014
en dat no nij libben yn blaasd is.

Mantgum, de Wjukken
in moaie lokaasje
en it siet rom mei in man as 50 op de tribune

"it stik duorret mar in oere"
siet mij wat yn de wei.
je  ferwachtsje dat oere dan hiel wat:
tefolle dus...
"it foel mij net ta"
dat klinkt better as 
"ik fûn der net folle oan"

nettsjinsteande it goed toanielspylje
kaam der gjin echt "heimwee"gefoel op
en dat hie wol moatten, tink ik

de teksten wiene mij te meager, te flak; 
it wie mij ek te traach,
útsein de imitaasjes fan Peter M en Jan K
kin ik mij net mear wat moais betinke.

Spitich ..oare kear better

de neisjit mei kwiske en fersykplaten wie best genôch.
mei as hichtepunt
dat ik it antwurd wist
op de fraach
foar hokker lân Vicky Leandros it Eurosjongfestval wûn hat.....

zondag 14 februari 2016

De wike fan...It is alle wiken wol in wike fan....
de wike fan de soarch
de wike fan it ljocht
de wike fan de suvel
de wike fan it hert
en de feestwike

fan te foaren allegear fêstlein,
fia radio, tv en sosjale media
oandacht foar de wike fan......
sadat elkenien der rekken mei hâlde kin.

ferline wike wie it "de wike fan de lekke bân"
net oankundige
hij wie der ynienen

it begong op snein,
de Nazca mei in lekke bân yn de garaazje.
bûtenbân fersliten, binnenbân in oantal gatsjes

earst nije bannen keapje.....

dan moandei op de RIH
net leuk mei dat stoarmwaar op in bukfyts
noch minder leuk at op de Slachtedyk
mei wynkrêft  9 tsjin
ik ynienen op in felch fyts

de RIH moandeitejûn plakke...
de Nazca moandeitejûn bân ferwikselje

net goed dus
tiisdeitemoarn de iene leech de oare lek

tiisdeitejûn de Nazca wer oppompe
en dizze kear it fentyl wol tichtdraaie
de RIH in nije binnebân derom....

woansdei alles wer goed
Snits op en del
tongersdei alles wer goed
Snits op .......
mar net del
wer in lekke bân op de RIH.....

ik stel myn plakkwaliteiten gelyk ter diskusje,
mar it docht bliken dat it in oar lek is

Freedtemoarn mar wer plakke dus
dy RIH

No mar ôfwachstje at it bij ien "wike
yn it jier fan de lekke bân" bliuwt


zaterdag 13 februari 2016

NeushoornOp 21 febrewaris 2015 wie ik yn teater Romein
bij in optreden fan Physical Graffiti.
in tribute band mei Led Zeppelin muzyk

in dei letter skreau ik der wat oer
wat jim hjir noch in kear lêze kinne...

ik wie optein oer de seal en de band

Om no it selde te skriuwen hat gjin sin:
ik bin wer optein oer de band en ek oer de seal,
want yn Romein klonk it goed
hjir klonk it noch better,
der siet gjin ferkearde toan bij.

Allegear bliden gesichten justerjûn
yn de lytse seal fan Neushoorn

en sommige besikers
hawwe hjoed lêst fan de earn
tink ik,
want wat is it in tryst gedoch fan dy lju
dy't hiele en heale nûmers opnimme
op harren mobyltsje
en der foar soargje dat minsken der efter it optreden
alinne mar sjen kinne op dat akelich lytse skermke.

it moat út wêze mei dat gefilm.....

...gelokkich......
dochs noch iets fûn op op te protteljen.

moai wie foaral ek dat wij fan de tajefte
no allinne it lêste stikje net mear heare koene
fanwege de bus.
de klappen yn de drumsolo
wiene it lêste wat wij hearden

Dus yn 2017 binne wij der wer bij
en dan in kertierke earder begjinne.....?!

maandag 8 februari 2016

Foarlêze


It is tradysje dat ik ien kear yn it jier foarlês
op skoalle yn Snits.
In moaie tradysje, want foarlêze is in aardichheid.

Sels in boek útsykje wie der net bij,
ik krige ien taskikt
"Sneeuwwitje breit een monster"
like de juf wol geskikt foar groep trije.

Yn it wykein it boek efkes besjoen,
trochlêzen
en earlik sein: ik fûn it mar neat......

ik bin net sa fan de mearkes,
en "sneeuwwitje" fyn ik dus al neat
ik koe mij hast net foarstelle dat de bern dit leuk fine soene,
ek al stiet er ien oan oare priisgriffel op it boek.

Ik moat sizze
it foel mij net ôf.......
yn twa groepen haw ik it foarlêzen
en dat wie best wol aardich.

de stoere jonges fûnen it net in spannend ferhaal
want breide bisten besteane net,
seine se terjochte

mar oan de oare kant
wie der goed oandacht en ek wol wat meilibjen
fan de famkes

donderdag 4 februari 2016

dinsdag 2 februari 2016

Google


Frjemd
dy Google lju

Sij witte alles fan ús
echt alles,
alles wat wij dien ha

mar se witte net wij dwaan geane.
gelokkich bliuwe wij sels noch baas,
nettsjinsteande de adfertinsjes
dy't ús in kant út triuwe wolle