dinsdag 27 april 2021

Oerlibberspakket

 


Us plakplaatsje bij de foardoar mei dêr op de tekst
"ferkeapers net wolkom" is wat ferkleure.
De letters binne net echt mear te lêzen,
de strekking is noch wol te sjen.

Mar ja, at  je de tekst pas lêze kinne
at je al bij de doar stean
dan is it te let.
Dan is de ferkeaper der al
en dy lit him meast net weromstjoere
troch in ûndúdlike plakplaat.

Dus stie ik op in middei tsjinoer in ferkeaper
op learzens en jirpelbroek,
dy't him kreas foarstelde en oanjoech
dat hij oars yn de muzyk sit
mar troch koroana yn de aaien,
de reade bieten en de smoeties
en noch folle mear.
" At ik ek in pakket keapke wol?
frege Cornelis Punter fan Skearnegoutum.

Ik hie tafallich it ferhaal oer him al heard
fan dochter Anne- Marije.

Ja dus, ik kocht in pakket,
fanwege it ferhaal en 
omdat hij net sitten giet te wachtsjen 
mar tydlik oan it suteljen is.

In pakket mei aaien, reade bieten, in pear jirpels,
wat spinaazje, in flesse smoeties
en de lytste komkommer dy't ik ea sjoen ha.


Geen opmerkingen: