zondag 29 mei 2016

De gewoane Slachte

"Maar, zegt Immie Jonkman
yn de Ljouwerter Krante fan juster,
de Slachtemarathon mag niet overladen worden met vertier,
"Der binne ek plakken dêr't neat is as it lânskip.
Dêr kinst gewoan de fûgels hearre."

Dat binne wurden út myn hert,
betocht ik fannemoarn betiid
doe't ik in diel fan de Slachte fytste

Ik hoop yndie ek dat de rinners oandacht ha
foar it gewoane byld,
mei âlde monuminten

foar it gewoane lûd
fan kij dy't wer bûten rinne meie
(of moatte, foar in fatsoenlike molkpriis)

foar it prachtige lûd
fan de skriezen yn de buert fan Murk syn  fûgelparadys

De Slachte is in monumint,
it fytsen dêr ferfeelt mij nea
en sa sille rinners dat hopenlik ek erfare

Hoewol,
wat wol ferfeeld oan de Slachte
dat is de nepko
en de nepljip
yn de buert fan Swarte Beien

dêr kinne om mij
wol wat pakken hea foar setten wurde


zaterdag 28 mei 2016

Blues
De tinte fan Sichting Terplûden stie dizze wike op de Terp
tige tapaslik, sjoen de namme.
it doel wie dat de tinte dizze wike in iepen poadium wêze soe;
woansdei song in koar en freed wiene it  de bluesklanken,
de oare dagen wiene noch frij,,,,
dat moat in folgjend jier oars.

Blues dus
op freedtejûn
de All Star Blues band
In tige noflik barren
mei gesellige minsken,
in sfearfol Terpterreintsje
en in prima bluesband.

Kin wol werris

maandag 16 mei 2016

Kieft


Lêze
it is in moaie hobby
mei in grut ferskaat oan boeken

ik bin leafhawwer fan misdieboeken
foaral út Skandinavie

somtiden
pik ik sa'n populair boek mei
oer René
of Zlatan
of sa as dizze Kieft.....

Boek Kieft
is wol ien fan de minsten 
fan de lêste jierren

wat in freeslik boek

woensdag 11 mei 2016

Frysk diktee


Fan te foaren Taalweb noch efkes trochsjoen 
foar de nije staveringsrigels
en wapene mei twa pinnen sette ik ôf nei Ljouwert:
meidwaan oan it Grut Frysk dikteeIn noflike ûntfangst mei debutanten,
betûfte dikteeskriuwers en
Bee Effers (Bekinde Friezen)


televysje opnames,
dus in lêste ynstruksje oan Karen Bies
en dêrnei koe it los .......


Karen Bies lêst 7 sinnen foar dy't wat lingte oangiet,
yn striid binne mei de noarm fan hjoeddedei.
Sinnen sa lang dat ik se normaal as alinia omskriuw.....

It wie der waarm, mar ûntspannen.
Ik siet yn "it woanskip"
mei Anneke Douma rjochts foaryn
as frou op de útkyk 
en dy't goed kontakt hold mei de foarlêster Karen

wij sitte ûnder hite brânende lampen
dêr't net in sinne tsjinop kin (Redneck)


skriuwe , ....skriuwe 
it is efkes wenne

Nei ús switten
sil de sjuery switte
trije kertier letter witte wij de winners
witte wij ús flaters
wit ik dat it noch allegear wol wat better kin.....

in machtich moaie jûn 
dêr yn de Steateseal.

De beste dikteeskriuwer wie Fedde Dijkstra út Wurdum. Hij hie 10 flaters,
De beste bekinde Fries wie Tamara Schoppert; Sij hie 22 flaters
Ik wie de beste fan Wommels mei 31 flaters

It diktee is hjir te finendinsdag 10 mei 2016

Volendam

Volendam moet maatregelen nemen om te anticiperen op de toenemende stroom van toeristen. In de komende jaren groeit het bezoekersaantal naar verwachting van 1,4 miljoen toeristen naar 2 miljoen.

Dizze ynlieding stie bij in artikel oer Volendam
op Nu.nl

Nijsgjirrich puntsje fyn ik dat
Volendam...
Meast ien kear per jier kom ik dêr,
as fytstoerist
op wei nei moaiere stêden en doarpen

want Volendam
ik fyn it hielendal neat.

At je net fan dy flutsoeveniers hâlde
en ek net fan fisk
dan binne je dêr yn twa minuten útsjoen

At er ien "attraksje" yn Nederlân is
wêr't je stroffelje oer de minsken
dy't op syk binne nei neat
dan is dat wol op de Dijk yn Volendam

der binne tal fan stedsjes oan it Iselmar
dy binne leuker, dêr is mear te sjen
mar ja Volendam hat de namme

al dy minsken
dy't dêr omrinne
dat is de attraksje
oars soe ik it net witte.....

Oke,
De muzyk miskien
fan Specs Hildebrand, earder fan Jen Rog.


vrijdag 6 mei 2016

5 maaie

Ljouwert,
5 maaie
it Befrijdingsfestival
it programma aardich yn 'e holle
mar de programma-app bij de hân

mar earst....

....in hiel ein rinne,
bij allegear lege parkearterreinen lâns
wêrom kinne dy op sokke dagen net iepen foar besikers
dy't "klant" binne bij de Friesland, ING,
Achmea, UWV en de BelestingtsjinstOp dit poadium, oan de foet fan de efterkant fan de Aldehou,
moaie optredens sjoen fan The Blind Roofers en Abdomen

en de Sensational Second Cousins
Op it haadpoadium in stikje Piter Wilkens sjoen ,
mar foaral the Afterpartees 
mei harren oansteklike entoesjasme 
en lekkere gitaardeuntsjes

en fierders wat dielen fan optredens yn de Prinsetún


Ut de drokte wei, noch efkes nei de kapper..
de beste fan Nederlân, sizze se sels
ik sis: it wie hearlik

maandag 2 mei 2016

Wommels in sifers

It Centraal Bureau voor de Statistiek
hat soms wol nijsgjirrige oersichten
Dit binne de sifers fan 2015 fan Wommels.

It meast bysûndere wurd fyn ik "verweduwde personen".
dêr hie ik noch nea fan heard.

Gemeente Littenseradiel
Buurt Wommels
Inwoners
Aantal inwoners 2 050
Aantal mannen 990
Aantal vrouwen 1 055
Bevolkingsdichtheid 1 867 inwoners / km2
Leeftijdsverdeling
Personen tot 15 jaar 17%
Personen 15 tot 25 jaar 10%
Personen 25 tot 45 jaar 22%
Personen 45 tot 65 jaar 26%
Personen 65 jaar en ouder 24%

Huwelijkse staat
Ongehuwde personen 43%
Gehuwde personen 43%
Gescheiden personen 8%
Verweduwde personen 5%
Herkomst
Westerse allochtonen 3%
Niet-westerse allochtonen 3%
wv. uit Marokko 0%
wv. uit Nederlandse Antillen en Aruba 0%
wv. uit Suriname 0%
wv. uit Turkije 0%
wv. overige niet-westerse allochtonen 2%
Huishoudens
Aantal huishoudens 885
Eenpersoonshuishoudens 32%
Huishoudens zonder kinderen 35%
Huishoudens met kinderen 32%
Gemiddelde huishoudensgrootte 2,2

Sociale zekerheid
Personen met algemene bijstandsuitkering 40
Personen met arbeidsongeschiktheidsuitkering 80
Personen met WW uitkering 40
Personen met AOW uitkering 490

Vervoer
Personenauto's totaal 975
Personenauto's per huishouden 1,1
Personenauto's per km2 886
Aantal bedrijfsmotorvoertuigen 120
Aantal motortweewielers 90
Aantal personenauto's met brandstof benzine 720
Aantal personenauto's met overige brandstof 250
Aantal personenauto's jonger dan 6 jaar 230
Aantal personenauto's 6 jaar en ouder 745
Oppervlakte
Oppervlakte land en water 113 ha
Oppervlakte land 110 ha
Oppervlakte water 4 ha

Boarne: CBS