dinsdag 13 april 2021

Op reis

 


Ik bin op reis sûnt ferline wike moandei.

Op reis mei it boek "Dwaalspoor"

In boek fan Marica van der Meer út Warkum.

Sij hat al meardere fytsreisboeken skreaun

en ik haw se allegear lêzen.

Dit boek giet oer har reis yn Súd Amearika

It is mear as lêze.

Hast alle plakken dy't neamd wurde

 sykje ik op.

De tablet mei Google Maps 

binne net echt snelheidsbefoarderjend.

Oeral wêr't se in nacht trochbringt

besjoch ik de foto's op Maps 

en ik wurd op dy wize meinommen yn har belibbenis.

Prachtich om te lêzen

en fasinearjend om te sjen wat se oandoart.

Dat sij fan húsút reisliedster is, docht it boek hiel goed.

Tige ynformatyf oer omjouwing en sa

en dochs ek hiel persoanlik

oer honger, oer freeslike bergen, oer kjeld 

en oer ferskuorrend aardige minsken


sa fier bin ik op har reisvrijdag 9 april 2021

Longerhou

 It ferline hâldt mij altyd wol wat dwaande.

Dizze maitiid dûk ik yn it ferline fan myn mem.

Se hat foar har trouen op 13 adressen (!) wenne

Wij hawwe op papier wêr't dat wie,

mar it byld dêrbij mist soms wol wat.

Dus fyts ik de kommende tiid nei sa'n adres ta.

Fannemoarn nei Longerhou.

Buren 14, dêr wennet ús mem fan 14 juny 1948 oant 6 juny 1952.

6 juny 1952 is de troudei en is it wurkjen dien.

Sij wennet bij dûmny Visser en gesin yn de pastorije.

Se hat de soarch foar de húshâlding en de trije jonge bern.

Dat hat in hiele goeie perioade west, 

want se hat altyd kontakt holden mei dy famylje

en se fielt dêr in soad wurdearring

Longerhou

is ek bekend fan syn ballade.

Skreaun troch Altena en prachtich songen troch Doede Veeman.

Fansels koe ik dy dêr lêze yn de haven

in ritsje  moai fêstlein yn Strava


Longerhou, it hjit dêr neffens mij allegear BurenAt je mei de boat oankomme, sjogge je dit

de ballade

de havenBuren 14 ( foto út archyf Tresoar)donderdag 8 april 2021

In loteling

 Ik kom it wurd "loteling" tsjin.

In Hollânds wurd dat yn de foarige iuw in betsjutting hie.

Foar it leger moasten der soldaten komme

en dan fregen se bij de gemeente gegevens op fan jongemannen

dy't oanmerking kamen foar de lotting

De lotelingen waarden omskreaun 

hoe't se der útseagen.

In moai foarbyld fan in jongeman út BurchwertDe jierren 50 - diel 3

 

 Ik sjoch noch in kear nei de jierren 50

oan de hân fan dit prachtich boekje

de kachel, foar de nacht leech sette
en at it goed gie dan wie der moarn net hielendal út;
it wie in lekkere waarmte

tsja, de kofjemolen
hat in skoft út de tiid west, troch de snelfilter,
mar yn de moderne apparaten wurde de neannen wer meald.
Bij ús hinget dizze noch as sier....

De kwattarepen, dat wie it merk

en heit rookte, sjek, bokjes, sigaren en ek wolris piip

ík sjoch him noch stean
sa'n radio
mei dy druk - en draaiknoppen

.....en ik hie in bânrekorder
mei muzyk fan Boudewijn de Groot, Jaap Fischer en Armand
Allegear sels opnommen fan de radio

Letter mear

woensdag 7 april 2021

Fytsbubbel

Yn Frankryk meie de minsken 10 kilometer fan hûs.

Foar in eintsje drave miskien grut genôch

foar in rûntsje fytse wat oan de koarte kant.

Gelokkich meie wij wat fierder

en dêr meitsje ik gebrûk fan

De fytssône is yn de winter net sa grut,

mar no't it soms iets waarmer wurdt

wurde de rûntsjes eklanger en dus fierder fuort.

In pear kear op lokaasje fytst earne oars,

dat binne hielendal moaie útsjes.

Strava hâldt alles bij 

en sa seach it der o.e.m. febrewaris út

en o.e.m. maart.

Strava.....2021 - jannewaris en febrewarisStrava 2021 oant en mei maartmaandag 5 april 2021

Jannes

 


In dammer ferstjêrt

en dan dizze tekst boppe de adfertinsje

Prachtich......

zondag 4 april 2021

Achlum

 Achlum dêr ferbaas ik mij altyd.

Sa'n lyts doarp en se hawwe (hiene) alles dêr (hân).

Rykdom, omdat er in kleaster stien hat earder?

Twa tsjerken,

twa skoallen, 

in sûkelade fabryk, earder molkfabryk

in prachtich kafégebou

in rojaal keatsfjild

in eigen fuotbalfjil mei it karakteristike klaailkokaal

en earder oan it spoar

Sneontemoarn fytse ik der hinne

en ik seach wer nuttige ynformaasjebuorden stean.

Dus makke ik in pear foto'szaterdag 3 april 2021

Hitzum

 Fytse, betiid op de moarn.

De wyn noard-noardwest dus rjochting Frjentsjer.

Mei dizze wyn en kjeld is earst yn de wyn  op it best.

Freed wie it Hitzum .

Myn oandacht waard lêsten al in kear lutsen

troch de nep spoarrails yn de dyk 

mei de derbij hearende ferkearsbuorden.

Hitzum lei oan 1`939 oan it spoar.

De stoomtram gie fan Frjentsjer nei Achlum

en fandêr út koene je nei Harns of Boalsert.

Moai dat bij it opkreazjen fan de dyk yn Hitzum 

dit stikje skiednis meinommen is.

De âld spoardyk nei Frjentsjer

is al langer yn gebrûk as fytspaad

Yn moai fytspaad yn de lijte


Oer de rûnwei hinne.....

De binnenkomst yn Hitzum

it spoar 

in ynformaasjeboerd, in prima saaksa siet it mei de tram


vrijdag 2 april 2021

It boatsje

Oer it kontenerskip dat fêstlei yn it Suezkanaal is al in protte sein.

It skip is te lang, te breed  en te heech.

It giet myn foarstellingsfermogen hast te boppe 

at se it hawwe oer 400 meter lang en hast 60 meter breed

en mei 22000 konteners 40 meter heech.

Der is in alderaardichst programma op ynternet

wêrbij je it skip op in eigen keazen lokaasje dellizze kinne.

Dat haw ik efkes dien....yn Wommelsit sportfjild,
de tennisbaan,
it keatsfjild,
it gemeentehûs
de Keatsebaan
en de Suderhaven ferdwine ûnder it boatsje

de hichte sil fergelykber wêze mei de tsjerketoer

It is bisar....

donderdag 1 april 2021

De jierren 50 - diel 2


It ferfolch fan de jierren 50.

De printsjes komme út dit boekje

Skriuwe op skoalle mei East Yndyske inkt,
mei floeipapier en in doekje foar it griemen

De kaarten mei illustraasjes wiene talryk.
Dit wie de tiid fier foar it digiboerd

en mem wurke net bûten de doar,
dy die de wask.....

of se bjinde mei Vim
of poetste de skuon mei Erdal

Wêr't sân foar wie wit ik no noch net.....

wa sjongt dat ek al wer
"met waxinelichtjes van Verkade......"


Weerribben

Woansdei wiene der simmerske temperaturen.

Dat hat gefolgen foar ús fytsgedrach.

Wij fytse wat fierder en dogge de koarte broek oan.

Op nei de Weerribben, fytse fanút Willemsoord.

De Weerribben yn dizze tiid jout it in byld fan reidsnijers

Oeral wiene se dwaande of dwaande west.

Boaten leine fol mei reiden

en op spesjale  reidfjilden stiene de bulten klear.

Yn de rekreative doarpkes wie it rêstich.

Yn Bloksyl, oars in drokte fan belang bij de slûs

wie it stil bij "Kaatje bij de brug"

Yn Giethoorn koene wij frij fytse 

sûnder ús fingers blau te beljen 

om EastYndysk dôve Japanners, Sjinezen en Koreanen oan de kant te jaaien.

De drokte wie ûnderweis

mei al dy fytsende echtpearen lykas ús....

No ja, hast sa as ús.

Sy fytse elektrysk en wij net


Rêst bij de brêge fan Kalenberg

rêst op it wetter bij Kalenberg

rêst bij de slûs fan Bloksyl

rêst foar de earrebarre boppe yn de beam

rêst bij it reidsnijen.....it is klear


rêst op it wetter bij Giethoorn

rêst op it wetter en de rinpaden yn Giethoorn

de skiednis fan Willemsoord is ryk

de koloanje yn Willemsoord