woensdag 21 april 2021

Ofstappe

 


Dit is de Boksumerdaam bij Ljouwert

De brêge oer de Swette.

In gefaarlike brêge foar fytsers

Sij moatte ôfstappe

Al 30 jier lang.

Minstens

Want yn 1990 fytse ik hjir lâns

Simmers om de dei

Wenwurkferkear

30 jier kin sa'n boerd dêr stean

sûnder dat in gemeente it probleem oanpakt.

at er tenminste in probleem is.

Ofstappe,

wa hâldt wa foar de gek.

Net in minsk stapt dêr ôf.......

Geen opmerkingen: