zaterdag 28 september 2019

Oppasse

In pear dagen oppasse
en Samme fermakke him prima
mei Tomke yn de byb


Nyck kin samar in oere boartsje
mei lego:
blokje yn elkoar,
blokjes útelkoar,
blokjes ynelkoardinsdag 24 september 2019

AmelânMoarn gean ik foar trije dagen nei Amelân. 
In moai ferfolch op myn wurkjend libben: 
mei op skoalkamp. 
Nei Amelân, gelokkich, mei de boat.
Lit it altyd sa bliuwe. 


Asing Walthaus hie it okkerdeis yn de LC ek oer Amelân en brûkte it wurd "versylting". as skrikbyld foar Amelân. 
Ik tocht werom oan ús lisfyts fakânsjereis.
Fan Sweden lâns de Deenske en Dútske kust nei hûs ta. 
It is 2005 en sa healwei de reis fytse wij nei it Deenske eilân Rømø 
en wurde mei de boat oersetten nei it Dútske eilân Sylt. 

Earst oer Rømø: wat in freeslik eilân. 
De keale dyk dêrhinne (15 kilometer, dizze kear yn de wyn) 
mei allegear auto's op hinne en weromreis 
en de measte auto's sjogge wij letter op it strân stean want dat mei dêr. 
Sinnebaaie neist de auto. 
Hoe betinke je it. 
Op Sylt wie it ek drok mei auto's. 
Ien nacht "kampeare" op in fierstentefolle kamping. 
Fan Sylt nei Dútslân kin allinne mar mei de trein, 
dy't auto's en fytsen meinimt. 
It wie in prachtige fytstocht mar it mei auto's oerladen Sylt en Rømø binne ús net bijbleaun as hichtepunten. 
Dus, lit de nostalgy bestean
 en lit de boat nei Amelân gewoan farre 
ek al is it meast mei fertraging.


maandag 23 september 2019

In horloazjeFerfelend foar Kasper, earder fuotballer bij Ajax,
dat tocht ik ek as earste,
mar dat duorre noch gjin heale sekonde
doe't oare tinzen it oernamen

Leave himmeltsje
in horloazje fan 70.000 euro
foar sa'n omheechskreaune  talintfolle fuotballer
dy't it net wier makke hat oant no ta.

Dy fuotballer dy't fierstentefolle fertsjinnet
en yn de goedichheid net wit wat hij mei syn jild oanmoat
en dus mar in horloazje keapet fan 70.000 euro.

Hoe soe't it wêze mei dat horloazje?
Hoe bysûnder is sa'n klokje
dat krekt as oaren oan de pols moat.
Giet de tiid dan langsumer
sadat je  minder gau âld wurde?
Dan wol ik ek ien.

Ik gûchelje en fyn dizze side
en dan wit ik genôch:

The Ultimate Watch of Prestige

Dom fan Kasper Dolberg,
as fuotballer hie hij dat witte moatten.
Want leare je net as fuotballer as earste
om nea foar it doel lâns te ferdigenjen
en as twadde
nea je weardefolle spullen yn de boks efter te litten.

Of wie dit miskien net iens weardefol foar him?

zondag 22 september 2019

Molke of poer

Freed 20 septimber
seach ik se lizzen bij Jumbo:
pipernúten en de sûkeladeletters.

Fan pipernuten gjin ferlet,
mar in stikje sûkelade
giet er wol yn,
sa no en dan

No dus, dus ik keapje de letter M,
dat is better as de T en de I,
sa mienden wij earder te witten;
boppedat is M de letter fan Melk
want dat fyn ik allinne mar lekker

Ik kom thús en meitsje mij sels al bliid
om aansens nei it sporten
in lekker farsk stikje sûkelade te nimmen.
De hâldberheidsdatum leit op 31 maart 2020
mar sa lang wol ik net wachtsje.

Bij it iepenknippen fan it pûdsje
wêr't er yn ferpakt sit,
rûk ik it al....
Dit is Puur.
Puur yn in doaske fan Melk.

Ik bin net poer mar swier teloarsteld
en meld mij moandei bij de baly
fan Jumbo
om dizze te ruiljen foar in P,
de P fan Puur
en dan rekkenje ik der op
dat er Melk ynsit
dinsdag 17 september 2019

Spesjaal bierke


It is in aardichheid
in kado as "Bier út in doaze"
Ien kear yn de twa moannen
komt er sa'n doaze binnen
mei 12 bierkes.
Allegear spesjaal bier út alle hoeken fan Europa
yn in fleske of in blikje

Ik krij trije fan sokke doazen.


NammenNee, it is gjin famylje
foar safier ik wit.

Wat mij opfalt binne de nammen.
Lamkje (sa frysk as wat) troude mei Earl (sa Kanadeesk as wat)

Harren bern (?)  hawwe allegear in Fryske namme
en binne allegear troud (of net) mei immen mei in Kanadeeske naame

maandag 16 september 2019

Keunstich

Op 7 septimber wie it Greidhoekfestival
in muzykspektakel fan formaat

Mar ek de keunst kaam oan bod


De keusnt om bern sels boartsje te litten

de keusnt om in dea erfaring te ûndergean yn in kiste

De keusnt fan Paul Smit dy't mij alle jierren wer ferbaasd


zondag 15 september 2019

Sinne en in bytsje skaad


Wij ha sûnt koart sinnepanielen
en dat is in noflik gefoel at de sinne skynt.

De kastanjebeam fan buorfrou,
gewoanwei in pronkje
sit ien fan ús sinnepanielen yn de wei.

It is dúdlik dat it paniel rjochts ûnder
efter bliuwt mei de opbringst.
Moarns earst hat it skaad de macht.


vrijdag 13 september 2019

Anke in stjêr

Dit is in lestich stik
oer in dreech stik , justerjûn yn Jorwert.
it Iepenloftspul in stjêr yn it tsjuster.

Lestich omdat geweldich en net folle oan
soms hiel ticht bij elkoar lizze.

Anke Boersma wie de stjêr fan de jûn,
dat wie in ferrassende iepenbiering:
wat dy kin dy geweldich spylje en moai sjonge.
Sij soarge der foaral yn it twadde part foar
dat ik fol ferbjustering siet te sjen nei de ôfrin
fan dit bijsûndere ferhaal.

It giet oer dillema's,
oer falske minsken,
oer ûnrjocht.
Anke sleepte mij,  troch har geweldige spul mei
of wie it allegear echt.

As leafhawwer fan taal en it ferhaal
kaam ik wol oan myn gerak.

Mar.....
ik moast foardat ik meisleept waard yn it ferhaal
earst myn troch toetermuzyk ûntstiene pine yn 'e holle oerwinne.
Ûntstien tidens it iepeningsnûmer
wat fielde ik mij "net thús" yn dy mjoezekeleftige setting.
"Wat doch ik hjir" gie der troch mij hinne.

It is sa't Toby (Sjoerd van Beem) yn it stik seit:
wêrom begjinne se samar te sjongen en te dûnsjen
wylst je yn it goed ferhaal sitte.

It seach der allegear geweldich út,
it ferhaal wie om nei te tinken
en geweldich spile
mar safolle toetermuzyk,
ik kin der mar net oan wenne.

Moaie foto's fan Piet Douma kinne jim hjir sjenwoensdag 11 september 2019

Harns

Ferline wike in hiel ferhaal yn de LC
oer de lêste deastraf dy't tapast wie yn Fryslân.
It wie in moardner út Harns
dy't yn 1860 op it skawot yn Ljouwert syn "fertsjinne"dea krige.

Tafal bestiet net, dus moast it sa wêze
dat ik krekt de wike dêrfoar in boek út de byb helle
fan Vuyk, in Harnser skriuwer.

It boek beskriuwt de moard dy't liede ta de lêste deastraf
en de moard fan de blikken dûmny.

Mar it boek hat folle mear.
It beskriuwt de tiid sa't dy doe wie yn Nederlân,
yn Fryslân en dan meinamme yn Harns.

De earmoede, de tsjerke, de boppelaach, it sosjalisme
de earste trein nei Harns,
it leger des Heils
en wat allegear noch mear mei Harns te meitsjen ha.

In prachtich boek


maandag 9 september 2019

De ein

Wat wie it wer in feest:
de tarieding, it opromjen
en it festival sels yn it earste plak

Prachtige foto dy't alles seitmaandag 2 september 2019