maandag 5 juni 2023

Blauhús

Foar it famyljewykein sykje

wij in kemping foar ús sels.

It leafst op fytsôfstân.

Dat slagge ek dit jier wer

Mei Roan, Samme en Nyck (5jier!)

fytse wij de 16 kilometer nei Blauhús

Lekker foar de wyn, wol wat kreas dien.

Sneons sjogge wij wat fan it doarp en Greonterp

en sneins fyts ik werom mei Samme

yn de wyn en wer 16 kilometer
woensdag 31 mei 2023

Marius

Earst Gerrit Breteler en no Marius de Boer

Wa bliuwt er oer fan us kreative Fryske tekstskriuwers?

Wat in skrik, wat in fertriet.

Marius de Boer, 

de foaroanman fan Reboelje is ferstoarn.

Reboelje, de band wêr't ik mei opgroeid bin.

34 kear haw ik bij harren live optreden west,

wêrfan 16 kear yn it Dielshûs yn Wommels

34 kear haw ik it machtich fûn,

want Reboelje ferfeelde nea.

Ik haw alle cd's en ik draai se noch.

Magysk Teater is it pronkstik.

Marius dy't  Steppenwolf, 

in boek fan Hermann Hesse omsette yn in masterwurk.

Ik haw it boek ek lêzen 

en krige doe sa'n respekt foar Marius

dat hij dêr dizze geniale cd fan meitsje koe.

Op in sneintejûn yn 2001 spilen se it album yntegraal 

yn ús Gebou yn Boalsert.

Wat in jûn wie dat!

Ik haw alle muzykteaterstikken sjoen 

wêr't Reboelje oan mei die.

Doe't Reboelje stoppe haw ik noch 4 kear bij Mariusz

(wol of net mei syn muzikanten) west.

De lêste kear wie yn 2018 op Aaipop.

yn de harksankjes romte

mei Tsjeard en Anne-Marije bij Marius


Hij wie no dwaande as pianoman

en it muoit mij tige 

dat ik net bij ien fan dy optredens west haw.

Dat kin noch wolris, tocht ik hieltyd.

Net dus

Sterkte foar de famylje

foar harren is dit ferskriklik.

De dea fan Marius is ek in grut ferlies 

foar de Fryske muzyk

In moaie opname út de begjintiid....

Bakje mei.. Dirk

 In "bakje bij "is myn rubryk yn Diggelfjoer.

Op besite bij in âldere yn Wommels.

Yn juny gjin ferhaal want ik bin op fakânsje

Op dizze bloch wol in "bakje bij "

Underweis nei Rome doch ik meardere kearen in bakje mei Dirk


In bakje mei Dirk

Dirk van Leeuwen komt út Nieuwveen. 

Dat leit bij Alphen oan de Rijn.

Dirk is widner en hij wie earder boer.

Dirk hâldt fan fytsen, fan útdagings.

Ferline jier maaie troffen wij him

op wei nei de Middellânske see,

op de fyts.

Dirk wurdt dat jier it symboal fan 

"nea te âld om in lange ôfstân te fytsen yn it bûtenlân"

Dirk is dan 85 en wurdt op ús lêste reisdei 86.


Dat fiere wij yn Frankryk

Dit jier is hij der wer bij.

Op reis nei Rome.

Dirk is 86 en wurdt nije wike 87.

Hij heart wat minder,

hij rint wat minder

hij praat wat ûndúdliker

mar hij fytst noch as Pietje Pelle op syn .......Santos.

Bij de berch op mei help fan syn twa akku's

bij de berch del hellet hij sûnder eangst de 60 km per oere.

Ien kear falt hij dizze reis.

Op syn keamer at er efkes ferkeard stapt.

Hij fytst ien dei net mei

om syn seare knibbel wat rêst te jaan,

de oare dei giet it wer prima.

Sa stean wij mei Dirk op it Pietersplein yn Rome

Wij bekomme de kommende efkes,

mar Dirk hat de folgjende reis al wer boekt.

Mei de bus nei midden Sweden

op de fyts werom,

allinne........
 

zaterdag 27 mei 2023

Op hichte

Fasinearjend wie de rit nei Saint Moritz.

Fanút Chur mei de trein omheech.

Sliepe op 2000 meter hichte

de oare deis 25 kilometer ôfdaling 

mei flink wat hierspeldebochtenvrijdag 26 mei 2023

Fytsen yn it....

 Nei Rome

Wij sliepten nachts yn in hotel

dat wie allegear regele troch Fital.

De 16 fytsen moasten dan plak ha.

Dêr binne in soad hotels noch net klear foar,

safolle fytsen yn ien kear

Dy mei in parkeargaraazje dat rêdt him wol.

Sa hawwe ús fytsen dizze reis oernachte yn in......


Peuterboarterseal

yn in kapel

Yn in pizzaria


donderdag 25 mei 2023

Werom út Rome

Wij binne werom.

Werom fan in fantastyske fakânsje

Fan Bazel nei Rome op de fyts.

It wie ien grut avontûr

mei in striid tsjin bergen, 

reinwetter, 

goeie greffelpaden,

strieminne diken

fytse op grutte diken

fytse yn stêden

en fleane oer steile ôfdalingen.

It is allegear goed gien mei ús.

It wie ynspannend 

dy goed 1500 kilometer yn trije wiken

Fital hie soarge foar de hotels

en soarge der ek foar 

dat de bagaazje net mei hoechde op de fyts.

Reislieder wie Henk Jense, in topper.

16 oare minsken diene de selde route

en wat waarden wij in moaie ploech meielkoar.

It wie bijsûnder om te hearen

wêrom in oar dizze reis makke.

In útdaging, in belofte of in rit mei rou,

4 minsken sûnder ûndersteuning

en 12 mei in elektryske fyts

Op facebook haw ik alle dagen in ferslach makke

ik sil no sa no en dan noch wat pleatse

vrijdag 28 april 2023

Op reis

 


De kommende wiken hast gjin blochs, ferwachtsje ik

Wij binne in wike as fjouwer op de fyts ûnderweis 

fan Bazel nei Rome.

Oernachtsje dogge wij op dizze plakken

Op twitter (sjoch hjir neist)

alle dagen wol in  foto's

en ek op faceboek sa no en dan in ferhaaltsje


maandag 24 april 2023

Stoepe

 Heare, heare minsken

wat in ferstân

Stoepe derút, 

minsken kin wol op de dyk

Beammen op it earste plak

de feilichheid fan minsken op it twadde plak


Allegear tanksij amtners yn ús fierstentegrutte gemeente

dy't net oerlizze, 

mar dogge

sûnder al te folle ferstân


Beam om

It is net ûnferwacht.

De beam bij de fiver efter de skoalle leit om

Fannemoarn betiid, sûnder klap.

In gelok dat er nimmen op it brêchje rûn.

Al langere tiid wie der noed oer de beam.

Gemeente hat al in pear west te sjen

Sij sjogge noch gjin direkt gefaar

en sij tochten

lit mar falle 

dan rommet de brânwacht it earste wol op

De brânwacht kaam fannemoarn mei "gepaste spoed"
Benijd hoe lang it duorret dat er der hielendal weihelle wurdt

zondag 23 april 2023

1 jier

Wat hawwe wij al in moaie mominten hân

mei ús jongste pake-en beppesizzer.

At er mij sjocht laket der meast

en at ik ticht bij him kom

dan moat myn bril ôf.

Altyd wer....

Syb wurdt hjoed 1 jier

Reintechnysk

 


Sneontemiddei reinwetter, minder is der net.

It reingebiet wie goed yn byld op Buienrader

en dan hoopje dat it ek in kear sa útkomt

Nei Deinum foar sf Deinum 1 - SDS 1 0m 14.30 oere

of nei de topper scBolsward 1- Heerenveense Boys 1 om 15.00 oere.

Reintechnysk wie Boalsert better, like mij sa ta.

Droech nei Boalsert

2 oeren yn de rein, ûnder de reinkearder

droech wer nei hûs.

In hearlike wedstriid mei alles der op en oan

en in terjochte winner.woensdag 19 april 2023

Dea

 "Ho, ho, vergeet de randjes niet, 

daar zit ook leven in."


It wurdt as irony oanjûn

mar it fansels ferskriklik

al dat deade lân.......


Oldekleaster

Je fytse der wat maklik oan foarbij. 

Dat haw ik ek myn hiele libben dien. 

Mar hjoed giet it oan.

Fanôf de Kliuw nei Hartwert en dan rjochtsôf nei Oldekloaster. 

In betonpaad bringt ús nei de pleatsen Monnikehuis en Bloemkamp. 

Dat krekt dêr foar in tagongsmuorre opboud wurdt, 

jout al oan dat de skiednis hjir yn libben holden wurdt.  

Op dit plak stie de eardere abdy Bloemkamp of te wol Oldeclooster.

In moai ein fierder op dizze dearinnende dyk foar fytsers en auto's 

(rinners kinne troch it lân in rûntsje meitsje) 

komme wij bij de pleats fan Bouwstra. 

Dy hat foaral wat mei it ferline 

want dêr stiet oan de oare kant fan de feart yn syn tún in blokhut 

ynrjochte as ynformaasjesintrum. 

Helaas, it buordsje seit 'open', de doar is eilaas op slot.

Troch it rút sjogge wij foto's, plattegrûnen fan earder en oare dingen 

dy't it besjen wurdich binne.  

Wij sille der nochris hinne moatte.

At er yn Hartwert ea noch in dyk bijkomt en dy moat in namme ha, 

dan hoop ik dat iets is fanút it ferline 

want mei de Middelseedyk, de Ridderdyk, Kleasterwei en Oldekleaster 

hat it allinne mar nammen út eardere tiden. 

In Auke Bloemhofleane  of it Teake Kooistrapaad klinkt ek prima, 

mar is tefolle fan de nije tiid. 

It boek fan Erik Betten slaan ik thús noch efkes iepen foar mear ynfo