zondag 18 april 2021

Batterijen

 Sokke stikjes yn de krante of tiidskrift

litte mij efkes skrikke.

118 batterijen, dat sil dochs net bij ús sa wêze?

Ik haw efkes om mij hinne sjoen

yn keamer en kantoar

en ik hoech net iens sa krekt te tellen

It binne der mear as 118.......

Komt ek omdat ik krekt wer in setsje kocht ha,

32 stiks yn ien kear, wol sa foardielich.

Dus ek wij binne gemiddeld.


Ik haw jierren lyn ek in skoft besocht 

it mei oplaadbere batterijen te dwaan.

Dat wie om meardere redenen net in sukses..

Te folle gedonder as earste

en as twadde hie ik it gefoel 

dat dy batterijen hiel gau leech wiene.

Dy oplaadbere batterijen wiene ek frij djoer

en troch hieltyd mear apparaten

hiene wij der ek hieltyd mear nedich.

Gjin sukses dus


Geen opmerkingen: