donderdag 31 mei 2018

Tiede

Myn favorite nûmer fan Reboelje
opnommen op Aaipop
mei Tiede op de elektryske gitaar......


Tiede is der net mear.....
Tryst foar him, foar syn bern, syn freondinne en oare freonen,
mar foaral foar syn men....
frou Lanting

3 jonges nei it grêf bringe....... it is om te janken


vrijdag 25 mei 2018

Skoalreiske


Myn pakesizzers gean no skoallereis;
earst jier de bernebuokerij yn Drachten,
no nei Sanjes yn de Westereen
en Sybrandys fûgelpark yn Riis
dat sil it aansens ek noch wol wurde

nee, dan wij,
neffens mij gyngen wij altyd
bij Oranjewâld lâns
op de weromreis

Ik seach dizze moai print yn Noorderland
en ik haw it byld werom fan doe....

donderdag 24 mei 2018

Skries op de hikke

It giet min mei de natoer, dat seit men
it giet min mei de skriezen, dat seit men

dan wie ik fannemoarn seker in bofkont
dat ik dit plaatsje sjitte;
net ien yn it fûgeltsjelân,
mar gewoan oan de dyk
fan Iens nei Weakens

en ik koe alle tiid nimme,
want se bleuanen sitten
wylst in oare skries ferfaarlik
boppe mij lâns skearde:
en rôp: grutto, gruttoMar wat is der no moaier
as in skries op in houten hikke:
in skries op in izeren hikke
ek sy naam alle tiid om him op de foto sette te litten


vrijdag 18 mei 2018

Prinsetún

Tongersdei 17 maaie
in jûntsje muzyk yn MEM
in tiidlike lokaasje yn de Prinsentún

Foar de muzyk
earst in slach troch it park
wêr't taal sintraal stiet

in fûgelnêst hat gefolgen foar "ik "

Xigatze mei pop út Fryslân

Fansiekomsa mei folkmuzyk út Brabân

allegear

maandag 14 mei 2018

Boatsjefarre

Fytse troch in wetterryk gebiet
sa't wij ferline wike diene,
betsjut ek dat je sa no en dan farre moatte

5 kear dit jier


Op tiisdei it Noardsee Kanaal oer bij Ymuiden....Foar fytsers fergees

Op woansdei de Amstel oer bij Nessersluis , kosten 80 sint per persoan


Ek op woansdei flakbij Landsmeer...kosten 50 sint per persoan


tongersdeitemoarn 10.30 oere wiene wij de earsten dy't oergongen fan Landsmeer nei Ilpendam 


tongersdei de fearboat fan Enkhuzen nei Starum...Kosten 16,50 per persoan mei fytszondag 13 mei 2018

In rûntsje op de fyts

4 dagen fytst
yn Fryslân, Noard en Súd Hollân
en in stikje Utert

Moai waar
in prachtige route
mei in hiel soad paden bij it wetter del

380 km
en 3 prachtige Freonen op de Fyts sliepadreskes
yn Sint Maarten (karafaan),
Hoogmade (húske bij de mûne)
en Oostzaan (túnhúske)maandag 7 mei 2018

5 maaiefeest


It wie in grut sukses
it Noarderwynpoadium op it Befrijingsfestival
yn Ljouwert
mei de reuny fan Wâldrockbands

prachtich waar
mei noflike minsken
op in sfearfol terrein (wat sompich)
en geweldige muzyk

haw net bij in oar poadium west
dit wie genôch......
The Amp

Linin blues experience

Claw Boys Claw

Strawelte

zondag 6 mei 2018

Treplift

Nei 4 dagen wrakselje
op in ljedder
op in stellaazje
op de panlatten
mei in kwaste en in bus yn de hân
sit it der wer op

It kajút skilderjen,
is in 5 jierliks "drama"

en
Google sjocht alles
want myn sosjale media
wurde oerstjalpe mei adfertinsjes
foar trepliften

Oh,
ek al wat "oanbiedingen"krigen
foar krektsokke putsjes
fan minsken
dy't it net fan tichtbij besjoen hawwe

Ik sil der hiel lang oernei tinke:
foar 2014 kom ik der op werom .....
pakesizzer Samme fan hast 2 rûn de trep sa op

nei ûnderen ta, wie suver spannender

woensdag 2 mei 2018

BJ Hegen
Hij is fan 1942
BJ Hegen,
fan berop keunstner en bluesmuzikant

76 jier is of wurdt hij dit jier
en it liket lichaamlik allegear wat minder te wurden.
hij pakt syn rêst
efterop it poadium
at hij efkes net hoech te sjongen
of op syn t mûlharp spylje.

It is de moaiste blues fan it seizoen
op dizze slotmiddei
mei the Bluesbusters en hij
de man út Drinte
dy't hast net mear optreedt