vrijdag 14 augustus 2009

Neat bij neat

Hearlik is dat, moarns in krantsje lêze. In heal oerke tiid der foarút lûke. Mar it is minder hearlik at dy krante De Telegraaf hyt. Raar ek dat ik dy Telegraaf dan komme lit. Fanôf myn jeugd haw ik wat tsjin dy krante. Bij útsûndering sil ik dêr ien fan keapje. En no samar 6 wiken yn de bus. Hie wat "wensbonnen" en de earsten dêrfan hie ik omsetten yn in tydlik abonnemint op in krante. It AD mei syn moaie sportbijlage is dan myn favoryt. Mar bij de lêste ynskriuwing die bliken dat it AD net mear meidie. Dan mar Trouw. Dy die ek net mear mei. Dus kieze út NRC Next of de Telegraaf. Ferkearde kar dien. Freselik nijs. Oerdreaune koppen. Shownijs op papier. Sensaasjenijs. It byld dat ik altiten al hie fan dizze krante wurdt alle moarntiden wer befestige. In 20 minuten út! En dan haw ik it rêstich oan dien. In moarnskrante jout mij gewoanwei enersjy, mar dizze net. Dy set mij oan ta it skriuwen fan dit stikje. Net in geweldich stikjje, mar dat komt dus troch dy Amsterdamse krante. Echt it is hielendal neat.