vrijdag 26 juni 2009

Miggen en in vuvuzela

Yn Gaasterlân hawwe se lêst fan miggen. Lêst dat betjut yn dit gefal dat se om je hinne fleane,in freeslik sûzend gelûd meitsje at se mei harren allen binne en dat se soms stekke. Migge spul foardat se stekke, eardopkes en miggespul neidat se stutsen hawwe, binne dan nedich. In gewoane miggeklapper helpt dan net. Fragen fan de FNP yn de rie en in stikken yn de krante binne it gefolch.
Bij it fuotbal yn Súd Afrika ha se lêst fan vuvuselas. Dat binne toeters dy't at der in hiel soad tagelyk oansteane, se it gelûd fan in grutte swerf miggen ha. It sûzet je oan alle kanten en der komt gjin ein oan. It ferfelende is: hjir is neat oan te dwaan. Ja miskien in miggeklapper, mar de fraach is at de ûntfanger fan de klap net in klap werom jout.
At dizze toeters yn Nederlân bij it fuotbale tastien wurde, is it aansens gau dien mei de taskôgers. Je wurde der echt gek fan. Tidens Brazilie Sud Afrika steurde it mij sa dat ik nauweliks genietsje koe fan it oars wol leuke kommentaar fan Frank Snoeks. It publyk heare je net mear (útsein at Booth oan de bal wie).
Dus ynnimme al dy toeters, ferbiede fanôf tiisdei. En moandei dan? Dan op nei Gaasterlân, en ien dei toeterje mei syn allen. Neffens mij wurde dy miggen hartstikke gek fan dat lûd en seker fan it feit dat oaren harren lûd noch better, lûder en irritanter dwaan kinne. En sij sille flechtsje nei de Noardeastpolder en de Iselmar. Of se falle fan ellende allegear dea del. At dat sa is, dan wol ik fan it simmer ek in toeter. Sa no en dan efkes blaze....

donderdag 25 juni 2009

Profesjonaliseare

Profesjonaliseare, in lestich wurd om te typen en it is sels de fraach at it der no goed stiet. Yn dit gefal kin mij dat net folle skele. De rafaasje dy't dit wurd oanbringt yn de sport wurdt hieltyd grutter. Sjoch nei it keatsen. Neist de nap hat de profesjonalisearing der foar soarge dat it keatsen as attraksje hurd efterútgien is. Want hat dy profesjonalisering no safolle oplevere: sponsering (in gemeente it Bildt dy't sels al meibetellet oan in partoer, it moat net gekker wurde), bettere trainingsfasiliteiten, sponserauto's, websiden, je kinne it sa raar net betinke.
Mar better..... Nee!!! It is no al sa fier dat partijen net mear oanjûn wurde mei it oantal boppeslaggen (sa goed wie de partij) mar mei in oantal bûtenslaggen(sa min is de partij).
No miene de ljeppers ek dat sij in berop dwaan moatte op dat rare wurd dat ik no net wer typ. Sij wolle dit, sij wolle dat. Mar sûnt se dat roppe, is it nivo fan de topklassers flink sakke. Bin der dit jier al twa kear west en je kinne tsjintwurdich mar better net te ticht bij it wetter sitte, want je wurde dweiltrochwiet fan al dy tewetterlittingen.
Ophâlde mei dat geseur oer sponsers, gewoan better ljeppe en graach fierder springe as de pols lang is.

zondag 21 juni 2009

Helden van de rock

It wykein fan de Wommelser feesten sit der wer op. Ik haw net folle mei sokke feesten. Nei dy freeslike toetermuzyk freedtejûn, dy't je gelokkich bûten de tinte net echt goed heare koene, wie ik bliid dat ik foar sneontejûn in kaart besteld hie foar de Heroes of Rock. Ik wie wat ôfgien of de ynspirearende namme, wat ôfgien op it moaie affysje en de loofjende teksten foarôf. It soe adembenimmend wurde, mei stevich sjongwurk en it nedige gitaargeweld. In gok want it wie it earste optreden die efterôf bliken.
Teater Romein wie net hielendal fol en dat wie spitich, want de groep sette in geweldige rocksjo del , mei fantastische muzyk.
Net ien momint fan de twa oeren dat it ferfeelde, de iene rock hit nei de oare waard de seal yn batst. Allegear nûmers fan bekinde artisten: Van Halen, Guns en Roses, ACDC, Whitesnake, Deep Purple, Alice Cooper, Bon Jovi en Iron Maiden.
In stel goeie muzikanten dy't harren foar dizze gelegenheid Heroes of Rock neame en dy't nei it eardere Pink Floyd Projekt sjen litte dat je mei in tema iets moais delsette kinne. In tip foar de sealhâlders, dy't wat oars wolle as Top 40.
Yn augustus op it Dicky Woodstockfestifal yn Stienwyk en yn Aldeboarn.