dinsdag 27 april 2021

Ekologyske berm

 

Keningsdei 2021 wie der gjin fermaak.

De tompoezen bij de Jumbo wiene foar kofjetiid al op

en de oaljekoeken fan it korps wiene der ek al net.

De slach oer de Rommelmerk

en in blik bij it keatsen, 

it siet der net yn hjoed

Dus fytsten wij fanôf de Blauwe Tinte

bij Reduzum,

fia Eagum, Weargea, Warten, Grou, Akkrum en Jirnsum

werom nei de Blauwe Tinte

In moaie route troch it Leechlân

oer it kreaze fytspaad Warten Grou

Dêr wurdt hurd wurke oan in ekologyske berm

Geen opmerkingen: