dinsdag 22 juli 2008

Kening

De lêste tiid binne de keningen in soad yn it nijs. Willem Alexander ús takomstige kening bout in twadde paleiske (fansels oan it wetter)yn Mozambique, de kening fan Belgie docht alle war om de regering bij elkoar te hâlden en Chris Wassenaar slacht de iene nei de oare keningspriis bijelkoar.
It nijs dat Bart Helmholt kening wurden wie yn Burgum die de bûtensteander miskien efkes fermoeden dat Chris fan de troan stjitten wie. Mar neat is minder wier.
Ien kear yn it jier giet in ljepper mei in keningspriis nei hús. En dat wie Bart

Sommige minsken

Hjoed oerhearske it oppakken Karadzic it wrâldnijs. Dat oppakken wie goed nijs. Minder goed wie it feit dat hij him fermomd hie mei in grut burd. Sjoch, dat ik wolris útskolden wurd foar Vader Abraham, Sinterklaas en Sint Piter (allinne yn Grou) dat giet noch wol.
Mar dat ik dêrnei soms fergeleken wurdt mei sa'n Islamitiske lieder wie al folle minder.
At Karadzic der ek noch bij komt, dan soe ik miskien dochs oerwage moatte om.......Nee dat net. Ik gean net oan de kant foar terreur.
John Prine sjongt prachtige lieten mei oer it unnut en it leed fan oarlogen. Spesjaal foar Karadzic, de oarloachmisdiediger, in liet fan myn grutte favoryt John Prine.

vrijdag 11 juli 2008

Hingjen bleaun yn de jierren 60

Dizze wike moast ik foar in interfjoe in fraach beanderje oer myn favorite muzyk. No haw ik in brede smaak mar ik kom dochs wol faak werom op dat âlde spul. Fan de tiid dat ik de radio ûntdekte en it libben ûntdekke moast.
It puberjen sil yn dy tiid ek net oan mij foarbij gien wêze. Ik socht myn heil yn dy tiid yn it protest. Armand syn ferskes koe ik út de holle en ik woe graach bij dat folk heare. Dat hjitte doe alternatyf.
At ik it ûndersteande liet fan Armand, no 40 jier letter, wer sjoch en hear dan ferlang ik wol wat nei de tiid fan dy opstandige puber.