zondag 30 oktober 2011

Flower-power pakket

Sneintemiddeis fan 2 oant 4 is op Omrop Fryslân in goed muzykprogramma. "datwiedoe" bringt muzyk út de âlde tiid. Mei leuke nijtsjes der bij dy't bij mij herinneringen oproppe.
Sa as snein 30 oktober doe't it jier 1966 sintraal stie. It jier dat Boudewijn de Groot al aktyf wie.
Yn 1967 wie der in optreden fan dizze protestsjonger fan doe yn Wommels.
Dit haw ik in kear op Wommels.nl setten.
Op de fraach fan de presentator Harm Weistra om herinnerigen te mailen haw ik dit oanjûn.
En dêrtroch krij ik fan dizze wike it FlowerPower pakket tastjoerd.
Harm draaide draaide wol in hiel tapaslik liet. In liet fan doe mar ek fan no. Fansels fan Boudewijn de Groot.

Ofskie

Yn it AD fan freed 28 oktober stie wer in tige lêsbere kollum fan Renate Verhoofstad. Sij skriuwt hast altiten oer de sportbelibbing yn Italie.
Oer fuotballers, oer hurdfytsers en oare helden yn de sport. Sij kin prachtich beskriuwe hoe't Italianen reageare. Mei passy, mei mear emoasje.
De kollum fan freed gie oer de dea en de begraffenis fan Marco Simoncellie, de moterrider dy't ferline wike ferûngelokke.
Sitaat út it stikje:
Ik zag SuperSic's helm met nummer 58 tussen de witte rozen boven op de kist liggen. En twee race motoren, een Gilera 250 en een Honda, naar de baar. En toen knalde plots "Siamo solo noi van Vasco Rossi uit de speakers binnen en buiten de kerk. Een rockten en zongen tienduizenden tifosi uit volle borst mee, terwijl de kist op de schouders van jeugdvrienden weg weggedragen. Applaus!

Sa hat dat dus klonken.

vrijdag 28 oktober 2011

Liftboek

De liftersploech fan Wommels dy't yn 10 jier Europa liftsjend ferkend hat, is no drok dwaande in boek te meitsjen.
En ik kin jim no al sizze dat it prachtige ferhalen binne. De anekdoates binne oanlevere troch de lifters sels en Wybren en Namkje hawwe dêr hiele moaie koarte en wat langere ferhalen fan makke.
Op dit momint bin ik tegearre mei Gerrit Koudenburg dwaande it wat op de Fryske taal nei te sjen en it is in lust om dy fermaaklike stikjes te lêzen.
Sa as it ferhaal fan Namkje en Gertjan mei as titel Joni Mitchell. Ik krij no noch mei weromkearjende krêft begrutsjen mei Gertjan. Wêrom? Dat kinne jim op 1 jannewaris 2012 sjen. Want dan is it boek klear.

maandag 24 oktober 2011

EigenikkichEigenikkich gedrach, dat is hast de noarm tsjintwurdich. Ferline wike op de Roompot sieten wij yn in sjalet. Op it autofrije part fan it park. Dat betsjut dat je wol mei de auto komme meie, mar dat je net mei de auto bij it húske komme kinne. Dat betsjut dat foar sa'n 40 húskes der in stik as 8 karkes klear steane dy't je brûke kinne om (tefolle bagaazje) nei it ferbliuw te riden. En dan it karke gelyk wer te plak bringe.
Wij sieten yn húske twa en hoechden net sa fier te rinnen en dat wie mar goed ek. It betsjutte dat wij sicht hiene op it gedrach fan minsken en dus sels sjouwe moasten.
Moarn foar achten hellen se in karke, parkearden dat ding bij it húske, gyngen maorniten, ynpakken, skjinmeitsje en dan tsjin tsjienen de brot op it karke lizzen en nei de auto rinne.
Alle 8 karkes wiene moarns betiid al fuort en kamen tsjin tsienen wer boppe wetter.
32 oare húskebewenners sleepten mei koffers, doazen, bêdeguod en kratten bier.
En dat allegear troch dat eigenikkich gedrach fan dy 8 gesinnen.
Foar harren dit prachtige nûmer fan de Stones.

zondag 23 oktober 2011

Keith Richards
Ferline wike wie ik in midwike yn Egmond en neist it fytsen, it fuotbal sjen haw ik mij poerbêst fermakke mei Life de biografy fan Keith Richards, ien fan de gitaristen fan it earste oere fan de Rolling Stones.
Wat in drugs, wat in frouen, wat in muzyk, wat in rock en roll, wat in ferhaal. Keith docht syn ferhaal hoe't it allegear begong, wat harren ynspiraasje bron wie (de blues) en hoe't it libben fan in rocker wêze kin.
It is hast net te leauwen dat sa'n man noch libbet. No al hiel lang skjin mar dat in minsk safolle ferskillende soarten drugs oerlibje kin, is hast net te leauwen.
It boek jout wat mij oangiet in prachtich byld fan de Stones mar ek fan tal fan oare bands fan ein jierren 60 en begjin jierren 70. Dat se yn safolle lannen sa omstriden wiene troch harren gedrach en útstrieling hie ik net meikrigen yn dy tiid.
Machtich om te lêzen hoe't it ta in liet komt,syn relaasje mei Mick Jagger en tryst om te lêzen dat krekt harren grutste hit "Satisfaction" harren hieloendal neat oplevert omdat oaren der mei dubieuze kontrakten allinne mar better fan wurde.
Sa'n 550 siden, mei in bulte ynformaasje oer dy tiid en dat is foar in Stones fen gjin straf om te lêzen.
Konkluuzje is wol dat de bêste nûmers skreaun binne ûnder ynfloed fan in hiele soad .....ja nim mar op: drank en hasj.vrijdag 21 oktober 2011

Schoorl

It fielde noch net at ik oan fakânsje ta wie, mar wurkjend bij it ûnderwiis lifte je mei op de fakânsjes. Ik haw neat tsjin op fakânsjes. Ik bin der sljocht op. Krekt as de wykeinen. Dy binne ek hiel wat wurdich. Hjerstfakânsje dus. Ik haw neat mei de see dêrom in midwike nei Egmond west. Gelokkich is dêr likefolle lân. En dêr kinne je hiel aardich fytse. En dat ferfeelt ús net gau. Sa haw wij yn dy 4 dagen dochs noch sa'n 200 km fytst (soms tusken de buien troch)en sa besochten wij Schoorl, Bergen, Alkmaar, Castricum, Krommenie, Limmen, Heiloo, Uitgeest, Ankeveen en Bakkum. En de trije Egmonden fansels: Binnen, oan de Hoef en oan See. Sis mar in begjin fan de ANHDFT, de AlleNoardHollânskeDoarpeFytstocht.
At it fan de temperatuur komt wit ik net, mar myn oanstriid om foto's te meitsjen wie net grut. Twa foto's haw ik makke. Oer de twadde letter mear.
De earste foto wie yn Schoorl.
Schoorl dat kinne wij allegear fan de hege sândún. It plak wêr't (foarhinne) bussen fol bern útladen waarden om de sânberch te beklimmen. Wêr't wij as bern nei dat klim- en rolwurk ûnder it sân werom kamen yn de bus en suver wurch wiene.
Sa'n 20 jier ferlyn stie ik dêr ek. En doe tocht ik noch: dy hichte falt ek wol mei.
En no tocht ik ien sekonde, doe't ik dêr stie, hoe soe dat wêze om dat ding no nochris te beklimmen. It bleau bij tinken. Want echt wier, it is in hiele hege berch.

dinsdag 18 oktober 2011

maandag 17 oktober 2011

Smoke

 
Posted by Picasa


It net smookbelied yn Nederlân is alhiel mislearre. De betizing fan lyts kafée net, lyts kafé wol is omslein yn it totaal negearen fan it ferbod.
Alteast sa merk ik dat no al in oantal kearen at ik der op útgean nei in rock of bluesjûn.
It smoken skynt der bij te hearen en it wurdt op dit stuit wer mei "in eachje ticht" tastien.
Spitich want binnen smoke is foar net smokers ferplicht meismoke.
It alternatyf? Net smokers thúsbliuwe. Gjin alternatyf dus. In oar alternatyf? De smokers bûten smoke.

zondag 16 oktober 2011

Nicsz wint Trainie Rockbattle

It foel foar de trijekoppige sjuery fan de finale fan Troanies Rockbattle sneontejûn, hiel let, fêst net mei om in kar te meitsjen wa’t de 500 euro meinimme mocht. De 4 bands, dy’t fia twa foarrondes yn de finale kommen wiene, spilen it platte plafond der hast ôf. Fjouwer bands mei in ferskaat oan lûd. De letkommers hiene wierskynlik de earste band , de formaasje Nicsz (út te sprekken as Niks) mist, mar dat waard troch de sjuery rjochtsetten want dizze jeugdige muzikale talinten út Boalsert, Lollum en Allingawier waarden de winners en mochten as ôfsluter noch in lyts setsje spylje

Nicsz spile as de tribute band fan Red Hot Chili Peppers en moast it opnimme tsjin de punkrock fan 10toGo, de punkmetal fan de Horrible Twunts en de koverband Mary and The.

Nicsz sette muzikaal sjoen in goeie set del mar eage oan it begjin fan de jûn net sa enersjyk. Dy enerzjy kaam wol mei de Wommelser band Ten2Go en seker mei de Horrible Twunts. De sjonger raasde him de longen út it liif en sels metalhaters ferbaasden harren oer de power fan de band.

At it tafal wie of net, mar it feit dat Mary and The, út de omkriten fan Boazum, as lêste oantrede mocht, wie in goeie kar of in goed lot. Herkenbare kovers diene it goed en mei Grietsje de Groot as sjongeres (de ienige frou op it poadium dizze jûn) kaam de stimming der flink yn en waard der folop dûnse.

De folle seal mocht dêrnei ek noch in stim út bringe en nei it wachtsjen wie it wurd oan sjueryfoarsitter Willem Wijnia. Hij mocht de sjek oan de “jonkjes” fan Nicsz oerlangje en dy wiene sa bllid as protters en spilen op dat lette tiidstip noch in hearlik setsje.

It mearendiel fan it publyk koe libje mei de kar fan de sjuery, want it bliuwt in dreech ferhaal om te kiezen út appels, parren, prommen en bananen at je se allegear lekker fine. Kieze is yn sa’n gefal net niks mar yn dit gefal wol Nicsz.


Dizze bijdrage levere oan Stjoerder.nl wêr't ek foto's te sjen binne.
Op Joe tjoep noch in opname fan de foarronde.


zondag 9 oktober 2011

Spesjale wike

In oantal wiken lyn fregen se op de skoalle wêr't ik wurkje at ik ek mei woe op skoalkamp. Trije dagen mei 3 oare begelieders en 32 bern nei Tessel.
Der wiene te min begelieders en sa gyngen se yn skoalle op syk nei mooglik geskikte net learkrêften.
Sa kamen se bij mij.
De trije dagen dagen sitte der op en it wiene trije fantastyske dagen. Net omdat it waar prima wie, net omdat Tessel sa moai is, net omdat wij in lekker soad fytsten, net omdat de ferbliuwsromte goed foldie en ek net omdat wij it goed meielkoar fine koene as lieding.
It wiene de bern dy't der soargen dat ik mei grutte wille en foldwaaning werom sjoch op dit feest.
Wij roppe faak genôch: net in minsk is gelyk, en it is moai om te sjen dat elkenien de romte krige om him of har sels te wêzen.
32 bern, allegear mei harren eigen spesjale kwaliteiten en nuveraardichheden. En nuveraardich is in prachtich wurd yn dit ferbân.
Wat mij it measte opfoel wie it sosjale gedrach nei elkoar ta. De bern hawwe hiel goed yn de smiezen dat net elkenien gelyk is en gelyk behannele wurde kin. En dat aksepteare se fanelkoar.
Jonges en famkes fan de Buizerds en de Zeebra's ik haw ferskuorrend fan jim genoaten. Super.It garnalenfiskjen wie wol ien fan de hichtepunten fan de wike. Doe't de netten binnenhelle waarden, wie der ien en al oandacht foar it fiskguod wat út de Waddensee kaam. En dat je in healoerke letter farske garnalen stean te pellen wie bijsûnder foar de bern.En foar inkele famkes wie dit it hichtepunt. Trije sturtsjes meitsje yn it burd fan master Aant.En spesjaal foar de fytsers dy't wolris fan keunstkes úthellen, in filmke om sjen te litten wat der allegear mis gean kin.

vrijdag 7 oktober 2011

Tom Russell

Hugo Borst wie altiten in goeie stikjeskriuwer. Syn kollums yn VI en it AD wiene nijsgjirrich, boeiend en ferrassend. It gie oer fuotbal en de râneferskynselen.
Hugo Borst prate ek altyd mei yn de Sjek van gelder sjo op sneintejûn en dat foel tsjin. Dêr hong er letterlik en figuerlik de negative seurdoaze út.
Hugo Borst hat ek in oantal leuke boeken skreaun.
Ferline jier rekke hij yn it dipke en stoppe mei it stikjeskriuwen en syn tillefysjeoptredens.
Hij hie lêst fan "útbaarnerij".
Sûnt dizze simmer skriuwt hij wer stikjes foar it AD. Alle dagen. Oer gewoane dingen, sa seit er sels. Mei muoite lês ik in inkele kear ien út. It giet oer neat. Echt oer neat. Hugo Borst is der noch net. Hij hat gjin fonk mear.
Oant hjoed. It gie wer oer fuotbal. Of leaver sein oer Johan Derksen en muzyk. Oer Dylan en oer Tom Russell. En dy lêste haw ik hjoed mar efkes beheard.
Op dizze reinige dei hearde ik dizze skitterjende útfiering fan de Hurde rein. Tom Russell tegearre mei Lucinda Williams. 9 minuten geniete.

woensdag 5 oktober 2011

Geast

 
Posted by Picasa


Earne yn Nederlân, wachtsjend op de guodtrein. Geest stiet op de measten.
Sa'n foto jout oanlieidng foar dit klipke En dêr gie it om.


En dit lûd is folle better. Set him mar goed lûd.

maandag 3 oktober 2011

Taal

DE Nederlandse Aardolie Maatschappij is oprjochte yn 1947 is oan de namme te sjen in Nederlânsk bedriuw. It is neffens harren eigen sizzen in "Bron van Energie" en harren haadkantoar stiet yn Assen.
Sij geane foaral oer ús gas bij Slochteren.
Op 24 septimber stie der in grutte adfertinsje yn de LC. Se hiene 9 funksjes yn de oanbieding.
Ik haw it efkes yn oerwaging nommen mar koe helaas net ûntdekke at der ek mar iets bij siet wat yn myn rjochting giet:
* Junior Pipeline Engineer
* Junior Mechanical Engineer
* Instrumint Work Preparator
* Process Control Engineer
* Principal Process Engineer
* Engeineer Matrials & Corrosin
* Allocation Engineer
* Principal Mechanical Static Engineer
* Senior Mechanical Static Engineer

Oke, miskien dy lêste funskje. Miskien is dat wat foar mij. Want in senior bin ik al.