zaterdag 31 december 2022

2023

 


Trend


It is sneontemiddei en âldjiersdei

Ik sjoch efkes wat it nijs is en skrol op twitter troch nei de kollum trends

Ik klik it net oan, wêrom it nijs is 

mar doch in gokje wêr't it oer giet.

1. Oudejaarsdag

Der binne minsken dy dogge hjoed iets wat dêr mei te meitsjen hat. 
Se bakke oaljekoeken, stekke fjoerwurk ôf, sitte al oan de buorrel
en dat meie wij fia twitter best witte

2. Oliebollen

Sa dúdlik as wat, at je dy dingen bakke, keapje of opite dan meldt je dat op twitter.

3, Oud en Nieuw


Dat kin hast net oars gean as oer dit prachtige plaatsje

4. Nieuwjaar

Dit binne lju dy't net genietsje fan dit momint (aldjiersdei) mar al mei moarn dwaande binne

5. Ingelijks

In ynkopper. Je skriuwe op twitter "de bêste winsken" en it makliks is om werom te twitterjen "insgelijks"

6. Benedictus XVI

It kin hast net misse, hij hat de Kryst wol helle mar it nije jier net. 

7. Wilders

Hat wer wat sein oer Marokanen of oare bûtenlanders. De helt fan de twitteraars sil it der meiiens wêze. De oare helt net. Hjir wurdt stienhurd oer twittere

8. Vuurwerkverbod

Der binne no al lju dy't har nocht hat fan it fjoerwurk dat no ôfstutsen wurdt of der binne minsken dy't roppe om in ferbot fanwege de hurde wyn

9. Jaarwisseling

It selde as bij 8

10 Rammstein

Dizze minsken hawwe de Top 2000 der foar en heare Du Hast foarbijkommen.
Krekt as mij. Geweldich nûmer en de muoite wurdich om dêr oer te twitterjen

11. Claudia de Breij

De foaroardielen oer de konferênse jûn fleane al troch de loft.
Miskien freegje twitteraars harren wol ôf at se har TV freontsje M van N ek oanpakt.
Ik sjoch net, mar lês it letter moarn wol op.....twitter

12. Wens 

Ik "wens" jullie enz.....

13. Geert

sjoch 7

14. Vuurwerkoverlast

Sjoch 8
 

Froeger wie net alles better

 


Op syk nei stikjes oer SDS yn eardere tiden

yn regionale kranten

kom ik dit tsjin.

Mar goed dat it net in H.P. te O of te W wie

want dan moast ik fansels op syk 

nei de namme fan dizze drinkebroer

vrijdag 30 december 2022

Technyk

De technyk liet it sitte.

Ynlogge wie/is net mooglik

Fandêr de blochrêst.

It is noch net oplost, 

mar kin mij no op in oare wize rêde.

Sil sjen at ik foar de kommende dagen noch wat ha.

Sit folop yn de âlde kranten 

en de âlde papieren fan myn âlders.

Dat wurde foar ús nijsgjirrige oersichten.

Letter mear dêr oer.

Earst op oppasfakânsje.

Hullie op de lange latten 

en ik mei Syb yn ús ferbliuw yn Switserlân.

Der leit noch snie, 

mar wij hawwe noch twa waarme nachten yn Nederlân.

At wij de waarmte net tefolle meinimme

dan komt it goed, foar dy oaren.
vrijdag 23 december 2022

Wolkom nei it doarp

Bij Ljouwert yn it Griene Stjêr gebiet 

hawwe se in oantal jierren in meardaags festival hân.

Omdat we dochs alles feringelse, 

neamden se it Welcome to the Village

Ik haw der in oantal kear west op sneon

en prima muzyk heard.

Der is dêr in ferfelende buorman

dy't er foar soarge hat dat it der net mear komt.

It festival waard flink subsidiearre troch gemeente en provinsje,

omdat se fernijend binne of sa.

Fernijend betsjut, gjin bakje patat foar de flaubyt, 

mar vegahapkes yn houten bakjes

It festival koe in oantal jierren ek al net troch gean troch koroana

ferline keazen se  foar wat lokaasjes yn de binnenstêd

mar dat wie gjin WTTV.

Der wiene amper kaarten ferkocht.

No hawwe se foar 2023 noch gjin plak

en giet it oer.

Se hawwe de organisaasje sa delsetten

dat wij hast tinke moatte dat se harren as ûnmisber beskôgje.

Se hawwe in eigen hingplak, dêr't se oer fan alles neitinke

wat se organiseare wolle 

at it ea wer trochgiet.

Ik sis, stoppe mei dy boel

en de subsydzje kin wol nei oare kulturele dingen

dy't wol wat sjen litte kinneBetelje of sitte

 It is wat in sneuptiid

en de Boalserter Kranten en Snitser Krante fan earder befalle mij wol.

It kantongerjocht yn Snits behannele tal fan strafsaken

It is no in fermaak om te sjen wêr't men in boete foar krige

At ik it goed begryp dan wie it in  jildboete of safolle dagen yn it gefang.

Sjoch mar bijgelyks : niet rechtshouden in een bocht"

F20,- of 4 d.h. (dagen hechtenis)

It wie in dúdlike formule.

Foar elke fiif gûne boete, koene je ek in dei sitte

Dit binne wat úspraken fan 1958Ik hoop foar jim dat er net te folle famylje bijsit.....

donderdag 22 december 2022

Noch seis

 


Harren adfertinsje falt wer op

ik kin it hast net misse.

En dan binne der noch 6 yn libben

De bruorren en susters mei oanhong

fan in broer fan myn pake Hessel

dinsdag 20 december 2022

Ungemak

Ik wit net at ik sprek út namme fan myn generaasje

mar feit is wol dat ik de Boalserter Krante,

sa't dy ea wie, wol wat mis.

Dy krante fan no, krije wij al moannen net mear yn de bus

en ik kin mij dêr ek net drok om meitsje.

Sa folle stiet der al net mear yn

en op it ynternet is de digitale ferzje ek te finen.

Nim no dy krante fan earne yn 1957.

Ik bin op syk nei stikjes oer SDS

(dêroer letter mear)

en stuit dan op dit prachtige nijsberjocht.

yn it Frysk ek noch wol


At ik mij net fersin 

hat Pyt de Jong letter de Freulepartij en PC wûn 

en is Durk Lemstra

(dy't se letter fêst Dirk neamden)

in goeie ruter wurden (sa no en dan wat dwers)

Logysk dat Pyt der ôffoel en Durk net

donderdag 15 december 2022

Toerisme komt op

 Help, "Vreemdelingenverkeer". 

ja sels "buitenlanders" yn Gaasterlân

Wat in prachtich stikje út in Boalserter Krante 

fan 1955

De skriuwer fan doe, 

moast no ris sjen kinne 

hoe't it der no útsjocht

maandag 12 december 2022

God

 


Twitter

ien fan de leukste akkounts om te folgen is DeSpeldSport en DeSpeld

Hearlike humor

Alles omdraaie en relativearje.

Foar in wedstriid, om God bidde

It is te tryst foar wurden.

Of soe der in fuotbalgod wêze yn de himel 

neist de door Ajax supporters beneamde Johan de Messias

Wij meie dochs oannimme dat God him net drok makket 

om wa't it fuotbal wint.

At er der wêze soe, 

dan soe  drok meitsje om oarloch en geweld better wêze.

Mar ja, wa bin ik om dat te sizzen

Ik leau der allegear neat fan


vrijdag 9 december 2022

Oppasse

 


Gebak en in pantsje.

Dat byld die mij oan iets tinken.

It sil de jierren 80 west ha.

Wij drok dwaande yn it Dielshûs mei popjûnen

en beppe en frou de Boer pasten op,

op twa bern.

Sels wat bij de kofje te pakken dat diene se meast net.

Dus setten wij it klear, 

sadat se der net ûnderút koene.

Ferline wike mocht ek efkes oppasse.

Op jûn, dat dogge wij net folle,

wij hawwe leaver dat er wat mear libben yn sit.

It gebak en it pantsje stiet klear.

Ik haw fansels in stikje naam


donderdag 8 december 2022

In nuver fersin

 It sil septimber west hawwe

dat Tsjeard en ik entûsjast waarden fan it berjocht

dat Paceshifters yn Paradiso komt.

16 desimber dat haw ik yn holle

op in freedtehûn dat hat Tsjeard yn de holle

It Sinteklaa wykein stekke wij de koppen efkes bijelkoar

Hoe sille wij it dwaan?

"It is de dei fan de finale WK, dat is dy sneon"

"Nee, it is op in freed"

"Nee, it is op sneon, it stiet er dúdlik, sneon 16 desimber"

"16 desimber is net op in sneon, dat is op in freed"

Ferrek,

it is pas yn 2023

Wij ha al kaarten foar takem jier......

Bêst genôch


dinsdag 6 december 2022

Skuldich?


Tsjonge, jonge,

sokke koppen yn de krante wurd ik net goed fan.

Foar 2300 euro skuldich oan de biodiversiteit
En dan stiet dit ek noch yn deselde krante

Mar goed dat ik Trouw mar trije wiken ha.

Ik fiel gjin "erfzonde", hielendal neat

dus praat mij dat net oan.


 


Sjuery

 Dat hat mij altyd moai talike,

in kear in sit hawwe yn in sjuery bij in rjochtsaak.

Soks is kommen troch de boeken fan John Grisham.

Dy kin perfekt beskriuwe wat sa'n sjuery meimakket

en wat der yn  in sjuerylid omgiet.

Yn België hawwe se bij bepaalde rjochtsaken ek noch in sjuery.

Sa as bij dizze saak


In sjuerylid wêze is net frijbliuwend.

Der wurde lykwols hiel wat smoezen oandroegen 

om der mar fan ôf te wêzen.

Yn dit gefal begryp ik wol wêrom.

Moannenlang , sille je alles oanheare moatte.....


Sterkte "útferkoarne Belgen"


woensdag 30 november 2022

Toppers

 Toppers binne it

dy famylje van der Meer.

Hindrik en Beitske fan Fûns bij Jorwert

Wat in moaie elpees hawwe se makke.

Elpees dy't de tiid goed trochkommen binne.

Wij draaiden se foar ús bern yn de jierren 80, begjin 90.

en no roppe wij:

Oké Google, spylje famylje van der Meer op Sonos

Mo al 10 jier lang foar de 6 pake- en beppesizzers

Dan is it net frjemd at Spotify in festival line-up foar mij makket

mei ien fan de headliners : Famylje van der Meer

Dy oare muzyk mei ik sels graach lije,

op juf Roos nei. 

Dêr haw ik it ek hast mei hân.......dinsdag 29 november 2022

Broer en Sjoukje

 

Wa't regelmjittich bij de bluesmuzyk komt

wit dat dit Broer en Sjoukje binne

Oeral en nearne komme je se tsjin,

dit stel ut Bakhuzen

Wat kletse mei dizze en dy, mar foaral dûnsje

Snein wiene se ek wer yn Easterein

mei in skitterjende tekst op harren sjurtzondag 27 november 2022

Sjonge

Ik rin fannemoarn op Skrok,

it binnenpaad fanôf de fûgelhut

Moaie loften om mij hinne

en lûden fan wetterfûgels yn de fierte.

Ik haw earkes yn en 

ik harkje lykas alle sneintemoannen

nei Prelude, it fersykplaten programma

mei geastlike muzyk.

Dat is noch oerbleaun fan myn kristlike opfieding.

Ik hear faak de Bliere Boadskipsjongers

of de Dobbers út Harich,

brassband de Bazuin of in koar út Urk of de Lemmer.

Wylst ik sa'n koar hear

en ik yn tinzen al dy mannen en frouen sjongen sjoch

út folle boarst en mei oertsjûging

dan tink ik werom oan dy tiid 

dat ik as jonge yn tsjerke siet.

Gjin wollen mar moatten.

Yn dy tiid wurdt er in nij lietenboek útbrocht

en al it tsjerkefolk moat der oan leauwe:

de nije lieten moatte ynstudearre wurde 

en dêrom stean der hieltyd twa  nije lieten op it boerd 

út de nije bondel.

It is dan gjin sjongen mear, 

it is wat mûlkje, wat prommelje of pûlemûlkje

of wat foar moai frysk wurd jim ek mar foar heare wolle.

Thús seit myn mem

dat se der neat oan fynt, dy nije lieten

Se wol de bekende lieten sjonge

út folle boarst

It is krekt as bij de konserten fan dizze tiid.

It leafst heart men de bekende hits

om dy mei te sjongen.

Dat sjoch ik freedtejûn ek bij the Gathering yn Neushoorn.

Ik fyn it prima


vrijdag 25 november 2022

A sailor of the war

Wylst de rest fan de famylje noch op in ear leit

gean ik sneintemoarn efkes nei it tsjerkhôf fan Nes

Mear as 70 oarlochsgrêven

Hast allegear militairen dy't oanspield binne op it strân.

Faak gjin namme mar beskriuwn as

"Soldier of a war" of "sailor of a war"

Sûnder namme yn in grêf, 

djip tryst, 

net bêstdonderdag 24 november 2022

Bijsûndere keunst op Amelân

Oan de Herenweg yn Hollum stiet de Herenweg Kerk.

Alle jierren in lokaasje foar de keunst.

Wij moasten dizze kear nei de kreake

en mei rjocht kin ik sizze, it wie it klimke wol wurdich

want dêr stie tige tryste, fermaaklike dus bijsûndere keunst 

"Polyester skulpturen"stiet er yn it boekje.woensdag 23 november 2022

Keunst op Amelân

Wat is keunst?

Is keunst iets wat in keunst is om te meitsjen?

Of is alles keunst?

Wij sjogge in wykein op Amelân nei de keunst,

want it is keunstwykein.

In oantal bylden fan dit altyd


Gaas ....yn de dunen bij Koaikerspleats

Leppels en foarken yn elkoar draaid ta in keunstwurk

tsja..... dit wie net op in tsjerkhôf

in muzykynstrumint, wat tsjillen, in fleske en wat knikkers

hout laachje op laachje

ek fan hout de pleatslike held

in doek

houtseachje 

gesichten yn glês

fleurich bist

moaie tekening

de skelpeman
vrijdag 18 november 2022

Brecht


 Ik kom dit filmke noch tsjin

Te leuk om net te dielen.

Brecht, hast trije, is in pear nachtjes bij ús.

Ien fan dy jûnen wurdt se wekker.

Klearwekker, 

net mear yn sliep te krijen.

Mei nei ûnderen.

mar wat ompiele litte.

Myn boeken wurde in moaie toer.

en wij hawwe der ek noch sjongen bij.


donderdag 17 november 2022

1954

1954 is  in bysûnder jier: 

myn bertejier en tal fan oare útfiningen.

Der leit no in nijsgjirrich boek bij de boekhannel, 

sa krekt foar de feestdagen fansels , 

mei as titel  "Mijn eerste 18 jaar"

Der binne boeken fan 1947 oant 1982.  

Ik haw dy fan 1954

Wat barde der  allegear om mij hinne 

dy earste 18 jier, 

sûnder dat ik der meast fan witten ha.

1954, in jier fan moaie dingen sa lês ik.

- it betelle fuotbal yn Nederlân begjint

- de earste batterij op sinne-enerzjy komt op de merk!

- de simmer fan 1954 ( ik bin berne op 20 july) wie de wietste ea yn Nederlân

- de earste automatyk yn Nederlân en de earste Burger King yn Miami

- it earste elektryske filterkofjesetapparaat

- meccano (jonges) en punniken (famkes) is yn 

- Brylcreem trouwens ek 

- de populairste sjonger yn Nederlân is Eddy Chistiani

- de earste draagbere tranisterradio wurdt lansearre

- der is in alvestêden tocht en dat fine oaren hiel wichtich

- muzyk is net om oan te hearen, want per jier litte se in top 10 sjen  en der is net in nûmer bij dêr't ik langer as 5 sekonden nei heard haw op Spotify.

dinsdag 15 november 2022

Slachterin

Kommende sneon is de Slachterin, 

in moai draafevenemint fanút Wommels. 

Meastal stean ik efkes bij in wetterpost om wat bekers oan te jaan. 

Ik neam dat net frijwilligershelp mar in boargerplicht. 

Ik tocht, tidens dat sjen nei dy atleten altyd: 

dat is neat foar mij, sels dy 5 kilometer net.  

Ferline jier op 8 oktober draafde ik myn earste 5 kilometer: Iens om.  

Dat krige in ferfolch want fan minder as twa kear yn de wike drave reitsje ik yn de war. 

Ik makke doelen (dat past bij mij) : alle moannen minimaal 40 kilometer en ien kear  yn in "útslach" 

foarkomme. 

Dy útslach dat hie de Slachterin 2021 wêze moatten. 

Ik hie mij nei in reedlike foarm tawurke 

mei yn de efterholle dat ik mei myn tiid krekt net lêste hoechde te wurden. 

 "It giet net oan" , wiene de wurden fan de organisaasje yn 2021 fanwege K.

Kommende sneon in nije kâns want it draven hâldt mar net op. 

Dizze kear wurdt it wer neat. 

Net fanwege F mar fanwege K. 

De K fan Keunstwykein op Amelân. 

Ik haw juster de route mar efkes rûn, 

dan sjoch ik mear as drave. 

Dy 585 kilometer dy't ik no totaal draafd ha, binne net foar neat. 

Ik fyn it alle kearen wer in útdaging, bin noch nea sa fit west

en dêr hat in minsk ferlet fan.

Ik sjoch no al út nei 2023