zondag 31 mei 2015

Op de kampingIt klink miskien wol frjemd
mar wij hiene in prachtich famyljewykein
op in beorekamping bij Kolderwâlde

de Holtroppen dus
Freed mei droech waar alles opsetten
en freedtejûn mei de buien
yn ús legertinte
bijprate
en in bierke en hapke

sneon in matich begjin
mar oan de ein in strieljende middei en jûn
mei in barbekjoe fan Murk
doe noch slachter,
de oare deis
doe't de boel wer ophelle waard
wie der ridder

snein mei de buienradar
yn de oanslach
de hiele buts droech yn de pûden.

de foto seit alles
in boerekamping
wikseljend  waar
en muzykmeitsje

Moaie foto fan Jelske
makke troch Tineke Holtrop


woensdag 27 mei 2015

Noch ien kear Romein


Moandei noch in moai ferhaal oer Romein yn de LC.
It moaiste Poppoadium fan Fryslân
wie it moaiste.....
Romein is ticht.
Spitich, mar it is net oars.
No net hingje bliuwe yn it âlde
mar op nei it nije......
Ik sjoch no mei grutte belangstelling út 
nei de agenda fan 
de Neushoorn
it nije poppaodium fan Ljouwert.

Ien fan de earste konserten fan mij
yn Romein
wie Reboelje
prachtich wit ik noch,
 sittend yn de tsjerkebanken

it lêste konsert wie koartlyn,
fan The Real Mc Kenzies
machtich 
sitte wie doe gjin opsje

fan Romein nei de Neushoorn
yn alle gefallen ien foardiel,
it is krekt wat tichter bij it stasjon
kin dus krekt efkes langer bliuwe om de lêste bus te heljen

want wat ik foaral hoop is
dat er de selde tiden as yn Romein binne
en dat betsjut
moai op tiid begjinne 
en om 23.15 klear........

Sjoch dat is dan wol wer leuk
Abdomen
de lêste winner fan de Kleine Prijs van Friesland
sij komme op 12 septimber 
op Greidhoekfestival

maandag 25 mei 2015

Tradysje

Tradisjonieler as Pinkstermoandei is der hast net.
Jellie​ fytst de 11 en ik fyts de 2.
Dy iene is Frjentsjer,
dêr gean ik hinne út tradysje,
en om wat sosjale kontakten te ûnderhâlden
bij it keatsen.
sa as mei túnman Evert
boargemaster Fred
broer Lolke
Geert Feyenoord
en
wat Ajakkus supporters dy't minne herinneringen ophelje wolle
en fersocht wurde gau troch te rinnen.

Fierders besykje ik de spanning fan it keatsen te finen
dy't oaren wol fûn hawwe.
Ik keutelje fan fjild A nei D
en fan B nei C
en nim it waar
mear net

ik hâld it dizze kear wer fol
oant in oere as twa
tradisjoniel is it dan oer mei myn belangstelling

werom bij Kramershoeke
kom ik tradisjoniel yn de lange rige fytsers telâne
it jout 300 meter,
in bocht,
en noch 300 meter
it gefoel dat ik ek in bytsje meidien ha
mar wylst de fytsers rjocht troch gean nei Kûbaard
fyts ik op hûs oan
pak ik thús in boek
en ferdjipje mij yn it boek wêrom
Anders Behring Breivik ta syn die kommen is
om 77 minsken te fermordzjen op it eilân Utoya

lêze
en  wachtsje op it tillefoantsje
fan Jellie
"ik bin yn Hylpen"
want dat is it momint om nûmer 2 te befytsen
Boalsert
de yntocht fan Jellie
hiel tradisjoniel allegear

zondag 24 mei 2015

Rock yn de tinte
"Hûnekop en ACDC tribute"stiene op it affysje
ik gean foar de twadde en krige de oare der kado bij.
De twadde spile as earste
21.45 oere los
dat is wol betiid foar de tintefeestgongers
dy komme leaver wat letter
en geane ek wat letter nei hús.
Doe't se der allegear hast wiene om 23.30
koene se noch krekt it lêste nûmer heare
fan High Voltage
in ACDC tributeband üt Belgie

Wat hiene se graach in feessie boue wollen,
dy Belgen
mei harren muzyk,
mei harren sjow op it podium
mei harren akt yn de seal
mar dat slagge net echt
oan de muzyk lei it net,
mar de measten fan dit  publyk kamen foar wat oars
foar de Hûnekop
en sij hiene High Voltage der wat bij

Ik mocht High Voltage wol lije,
om it yn snútboek termen út te drukken
goed gitaarwurk en dat is it heale wurk bij ACDC

en Hûnekop?
fan te foaren skatte ik yn fan trije,
dat ik  it maksimaal trije nûmers úthâlde koe
op basis fan eardere erfaringen,
en dat kloppe

wylst de lêsten noch kamen
socht ik de fyts wer op
en gie nei hûs
mei gelokkich de ACDC klanken noch yn de holle

sa wie it in moaie jûn

donderdag 21 mei 2015

Fûgeltsje

Sneintemiddei
lis ik yn de tún,
it is net waarm mar it kin krekt
Langs de Lijn op de radio
en in boek yn 'e hân,
lêze is it doel

mar ik wurdt oflieden
troch fûgeltsjes,
se fleane mar hin en wer
fan beam,
nei dak,
nei pot nútsjesmoar
senuweftich sjogge se om harren hinne
en dêr gean se wer

twa minuten letter binne se der al wer.
twa fan dy gielen en in stik as wat moskjes
juster wiene it noch trije giele

mar oan de foarmen en de kleuren te sjen
hat poes it net langer oansjen kind
en lei der fannemoarn wat oerbliuwsels fan
 wat wol op in giel fûgeltsje liket.

ik fyn it begrutlik
mar it is de natoer
sille guon wol wer sizze


dinsdag 19 mei 2015

Pensjoen

Ik haw twa lofterhannen
dat is gjin drama
dêr is best mei te libjen
dat is gewoan in feit

myn ynsicht yn boue, ferboue, klusse ensf.
is nul komma nul
ik sjoch mei grutte ferwûndering nei minsken
dy't dat wol hawwe

sa as no bij ús thús
de elektrisien
de behanger
de stukadoor
de keukenbouwer
en aanst wierskynlik ek de flierlizzer

en toch haw ik yn de bou wurke,
sûnder sukses fyn ik sels
it wie myn minste baantsje ea,
dat kaam net fan de baas
dat kaam troch mij sels
ferlegen om jild, ferlegen om in baantsje,
gewoan, ik kaam er de tiid mei troch
fertsjinne wat
en koe úteinlik bewize dat dit neat foar mij wie

oan dy perioade
waard ik dizze wike wer herinnere
ik krige in brief fan BPF Bouw
"afkoop pensioen"stie der op

in brutopensjoen opboud fan 29,53
per jier
dat moat west hawwe oer de periode fan
1 oktober 1976 oan 1 desimber 1976

Ofkeap dus,
dat hawwe se leaver as alle jierren
in lullige 18 euro netto per jier útbetelje
of te wol 1,50 per moanne

Dat liket mij in goed idee BPF
want at ik oer in pear jier sis
"dat ik ek pensjoen ha út de bou"
leaut dochs net in minsk dat

zondag 17 mei 2015

Gegrutlike "Ik vertrek"

Sit ik samar nei "Ik vertrek" te sjen,
net myn favorite programma's
in werhelling begryp ik no
út 2013

twa Friezen, dizze kear
it makket it allegear noch dramatysker
en begrutliker

in optymistyske jongeman, kinne je wol sizze
en syn frou dy't it allegear foar him
en foar har heit dien hat
liket it wol

want dy heit dêr begjint it mei
dy woe de rommel kwyt dêr yn Portugal
en wol werom nei Nederlân
en dy rommel ferkeapje dat slagget net
útsein oan famylje
oan je dochter dy't it allegear foar har heit docht
sadat dy werom kin nei Nederlân.

Mei ferbjustering haw ik sjoen,
dat je dit dogge,
dat je dit filmje litte,
dat je posityf bliuwe.

It is no 2015
ik bin no foaral benijd
benijd at se der noch sitte

en at dat sa is
soe ik alle Friezen oproppe wolle
at jim nei Portugal wolle foar it moaie waar
mei jim kamper of karafan
gean nei dizze kamping
dizze minsken fertsjinje it
nei al harren ûnnoazelheid.
nei har heiteleafde
nei al dy fernederingen op twitter
mar faoral nei al harren ynset en trochsetten

De útstjoering is hjir te sjen


donderdag 14 mei 2015

16 doarpentocht


Sa seach it rûntsje der út hjoed
it fytsruntsje
fan de 16 doarpentocht fanút de Jouwer
770 minsken skeaunen harren yn
dat levere foar KIKA 4400 euro op

in moaie ôfwikseljende tocht
lâns it marren gebiet
tusken de Jouwer en Earnewâld
troch de bosken bij Ketlik en Oranjewâld

It wie sûnt 1998 dat ik foar it earst wer in organisearre tocht die
foar twa goeie doelen
Kika en foaral foar Jellie
want dy woe noch graach in dikke hûnderter yn de fuotten ha
foardat sij de 11 stêdentocht wer fytsen giet.

Mei 118 kilometer op de teller,
en ferbrûk fan 4456 kalorien
is dat reedlik slagge

en de 16 doarpen?

de Jouwer
Broek
Goingarijp
Terherne
Akkrum
Grou
Warten
Aldegea Sm
de Pein
Drachten
de Wylgen
de Veenhoop
Nijbeets
Terwispel
Gerdyk
Bontebok
Ketlik
Oranjewâld
Hearrenfean
Rottum
Rohel
Ouwsterhaule
Haskerhoarne

dat wiene der dus 23

stimpelpost 1 op de Feanhoop

stimpelpost 2 yn Oranjewâld


dinsdag 12 mei 2015

KrommesylDe Krommesyl
sa tusken Wommels en Burchwert
oan de Boalserterfeart
 in soarte mei fytsers en rinners krúspunt
.....rinners boerd
.....paddestoel
.....knooppunten boerd
.....literair gedichten boerd

de âlde kromme
de nije kromme


zondag 10 mei 2015

Earrebarren

Wij wiene yn de Betuwe
op in kamping bij Zennewijnen
it logo fan dy kamping
wie in earrebarre
want dy wiene prominent oanwêzich
twa stiks 
heech boppe de tinten en karafans út
sieten of stiene se
sa no en dan klepperen se efkes
mei de snavels
en fleach der ien fuort

in prachtich taferiel
sa flakbij
de hiel dei

Fansels wie dit gjin tafal
mei Jellie 
dy't de Kraamvogel krekt ferlitten hat


zaterdag 9 mei 2015

Pontsjes 2015

Wisten jim dat er yn Fryslân 37 pontsjes binne?
Dat dêrfan 27 fyts-foet pontsjes binne?

Wisten jim al dat ik dit jier besykje sil gebrûk te meitsjen fan alle 27?

Jim kinne alles oere pontsjes neisjen op dizze side.
Per provinsje steane se oanjûn.

Dizze wike yn it lân fan Maas, Waal en Nederrijn hawwe wij gebrûk makke fan 4.


Amerongen - Eck en Wiel

Lith - Alphen

Tiel - WamelBern en Herpt
vrijdag 8 mei 2015

In boek dat je meisleept

In boek per wike
dat haw ik mij foarnommen foar 2015
ik bin al wat efter
ien boek sa ûngefear

en dan komme je út de byb mei in pil
in dikke pil fan 632 siden
dom fansels
reitsje ik noch mear efter.

mar

wat in ferhaal
oer de leafde
oer haat
oer moard
oer bedroch
oer it gewisse

oer in skriuwer
en noch in skriuwer
oer in útjouwer

wat in boek......

neffens it omslach
"een literaire sensatie uit Frankrijk,
een briljante pageturner
een internationale bestseller"

ik bin it der mei iens,
hielendal

ik haw it út
yn ien wike tiid
ik wie net te stopjen.....

maandag 4 mei 2015

Jelske

Dit wykein ek efkes op stap west
mei fleurige faam Jelske

Op'e fyts
oer Skrok nei Easterein
wat is der dan ûnderweis wat te sjen
wat is der dan ek wat te fertellen

de skiep,
de hynders,
de hobbelige feeroasters
de fûgels
de swan op it nêst
de trekker
de grutte kontainerauto
de skommel
de buorkerij
de grutte auto

en doe noch efkes yn it grutte doel bij SDS
of mei bal ûnderweis nei it doel

talintsje?


en dan krosse bij pake en beppe yn de keamer dy't lekker rom is...
(twa foto's ien plaatsje)

zaterdag 2 mei 2015

Real McKenzies

Der binne minsken
dy't hawwe wol allegear âlde gebouen besjoen
yn Rome
en noch nea in konsert bijwenne yn Romein
yn Ljouwert

Bij mij leit it oars
ik reizgje leaver regelmjittich 24 kilometer
om in konsert yn Romein bij te wenjen

En dat kin no noch
noch 22 dagen dan is it dien
Romein ticht,
Neushoorn iepen

Ik hie al moaie herinneringen oan Romein
sûnt juster in nije moaie herinnering
oan wierskynlik it lêste konsert
fan mij dêr

Circle J
út Utert
the Real McKenzies
út Skotlân

Wat in hearlike jûn
mei de prachtige folkrock fan Circle J
mei in soad fariaasje yn besetting
en lekker melodieuze folkrock

mei de strielstrakke punkrock
fan de Skotten
dy't er ynkletsten mei
in lillepypkebonge
trije gitaren
slachreau
en in sjonger
dy't alles en elkenien yn syn besnijing krige
wat in keardel
hij die of stiene der 5000 man
te dûnsje, te springen, te punken

it wiene der noch gjin 100
mar dat seach hij net...

Circle J 

Mannen yn rokken it bliuwt in aardichheid om nei te sjen

as onatinken oan de lêste jûn Romein

in sjurt fan the Real McKenziesvrijdag 1 mei 2015

BoekenPostkoade 8731
In priis
alwer
yn de  Postkoadelotterij

Nei de bak iis,
de blombollen
de strânstuollen
in filmbon
no boeken

Ut in hiele list mochten wij se útsykje
foar elkenien wol wat

no bin ik sa benijd
nei dy oare winners
hjir yn de buert
wat lêze myn buertgenoaten
wat hawwe se útsocht?

Ik bin bliid mei myn trije
Skandinavyske tkrillers