maandag 31 maart 2008

Simmertiid

Dizze earste dei fan de simmertiid, jout gelyk al in simmergefoel. De sinne der bij en lekker lang ljocht. Noch efkes wer nei it ynterfjoe fan van Gaal sjoen. Prachtich. Dy man leaut hieledal yn him sels en hat alle wiisheid yn pacht. Moai dat er sokke minsken binne, foar mij toptillefysje. Sneon wer efkes fuotballe, hoewol de trepankel noch net goed is. 2-0 winne fan Aldehaske joech in goed gefoel.
It wokken fan ferline wike hat ús goed dien. De klaaikeamersfear levert wer in protte ûnderbroekelol op. Daan, ús fêse grinsrjochter joech noch efkes oan dat hij folgend jier ek wer flagget. Ek al ballet er sels net mear, hij wol der graach bijheare. Of soe dat mei alle grinsrjochters sa wêze.

zondag 2 maart 2008

Skrikkeldei

29 febrewaris is in ekstra dei. Dat wol ik ek sa fiele, dêrom nim ik frij. De dei begjint gelyk al goed. Op ynternet lês ik dat Simon Minnesma nei Belgie giet te keatsen. Dat is nochris goed nijs, want dêr kom ik nea.
Erik Seerden en Simon Minnesma dat binne foar mij keatsers wêr't je foar thús bliuwe. Irritant gedrach yn myn eagen. Net echt.
Net in goed gefoel hâld ik oer oan it interfjoe yn Boppeslach fan Arjen de Boer mei Gert Jan Verbeek. Gewoane fatsoenlike fragen wurde troch Verbeek stug, ûntkenned en irritant beantwurde.
Dat hat er wol mear mar ik begjin der hieltyd mear argewaasje oan te krijen.
Ik hoop dat dy Rotterdamse journalisten him goed oanpakke. Rotterdam? Ja, it kin Feyenoord wurde mar ek Sparta (Booy bliuwt dêr net) of Excelsior (Lokhof hat syn langste tiid dêr ek op de bank sitten)