zondag 28 februari 2021

Efkes balje

 It Efkes Baljen leit stil.

It wyklikse oerke bewege 

mei wat jongere leeftydsgenoaten mei net.

It sil in toer wurde kinne op myn leeftyd

om it wer op te pakken, sûnder blessures op te rinnen.

Dêrom wie it goed

dat ik sneon en snein te baljen stie mei Samme en Nyck.

Se hiene der echt nocht oan op it sportfjild yn Wommels

en in oere wie mij lang genôch.....sa'n earste kear

woensdag 24 februari 2021

De Bûkeleane en Oranjewâld

 


Moandei, 

it ritsje nei Gaasterlân.

De auto bij it leechsteande Galamadammen

en goed 40 kilometer troch it frisse mar moaie lânskip


De snie wie op plakken noch lang net fuort, seker bij de seedyk net

In moai keunstwurk fan hout.........

......oan de Bûkeleane bij AldemardumWoansdei
de auto yn Akkrum
en in moai ritsje troch al dy doarpkes tusken dy grutte diken:
Gersleat, Lukswâlde, Langsweagen, Jonkerslân, 
Bontebok, Ketlik, Oranjewâld, Tjalbert, Lunjebert, Haskerdiken

47 moaie kilometers

Oranjewâld, yn it wykein in drok "krúspunt"

no mei in bytsje drokte bij in kofjekaravan

zaterdag 20 februari 2021

In boekje fan WG van der Hulst

 


Wa hie tocht, dat ik "De wilde jagers' nochris lêze soe.
"De wilde jagers", in boekje fan W.G. van der Hulst,
de ferneamde krystberneboekjeskriuwer út de foarige iuw.

It boek lei op souder.
"Kerstfeest 1960" stiet er yn skreaun.
Doe wie ik 6.
Spannend berneboekje foar jonges fan 6
mei in sauske fan  "de Heer"
Dat kin ek hast net oars mei krystfeestboekjes.
Ik slaan dus wolris in sin oer. 

Ik lês it boekje no 60 jier letter.
Of better sein, ik lês it foar.
Oan Roan, no 6 jier
de skynbonke stikken en dus de foet yn it gips
Moarns help ik him meast mei it húswurk
en "ús skoft" lês ik him foar.vrijdag 19 februari 2021

Op bêd

 


Op souder fyn ik noch in aardich boekje. 

Geale de Vries hie earder in taalpraatsje op Omrop Fryslân. 

In seleksje dêrút is doe sammele en yn dit boekje kommen. 

Ien fan de haadstikken giet oer op bêd gean.

 Dat kinne je neffens de Vries wol op hast hûndert ferskillende wizen sizze. 

Dizze wike set ik alle dagen foar it nei bêd gean in searje op twitter.  
Der binne meardere minsken 
dy't dat wol nijsgjirrich fine, 
mar der is ien dy't bijsûndere ynteresse hat: 
de beddelooch, 
Ruurd van der Velde út Winsum.  

Hij skriuwt: ik krij in prachtich idee foar ús bêdewinkel. 
Ik haw him it boekje fannemoarn brocht. 
Kin der der mar rêstich oer nijtinke hoe't hij in moaie reklamekampanje opsette kin mei dizze útdrukkingsdinsdag 16 februari 2021

Kneppelen

Kneppelen,
it stiet op in dykspleatske oan de Slachte
tusken Greate Wierrum en Lytsewierrum

Ik bin benijd wêr't dat wei komt
en gean op syk....

 Dat is dúdlik. 
Kneppelen ferklearre

Kaam ek noch tsjin hoe de namme Lutkewierum ûntstien is
en dat dat net altyd sa west hat

maandag 15 februari 2021

Ien sok

 Pakesizzer Roan

dy rint graach mei bleate fuotten op sandalen.

It hat lang duorre dat hij dizze winter de sokken oandocht

Mei redens der ûnder, 

dat is hielendal nij foar him.

Sokken en skuon en redens...

De winter is oer en de temperatuur fljucht dizze wike omheech

mar Roan hâldt ien sok oan:In gipssok.

De skynbonke stikken.

It like in gewoane fal

mar de gefolgen binne tryst foar dit mantsje fan hast 6

Ik wit net at reedride wol syn ding wurdt.


Dêr sit je dan yn de rolstoel

oan de kant fan de feart.

vrijdag 12 februari 2021

Ride

 


Ik liet guon minsken efkes skrikke
mei dizze foto op facebook.
"Do ride?"

Net dus,
ik wie op de fyts op de Slachte
en seach meisels fytsen.
Dat sjoch ik wol faker mei de opkommende sinne
mar no wie it oars:
in delgeande sinne en snie

Fyts oan de kant
en nei wat oefenje 
krige ik in reedlike reedriidhâlding yn byld

klik
klik
klik


donderdag 11 februari 2021

Fiver

 

 

Prachtich hear,

al dy foto's fan de op- en ûndergeande sinne,

fan al dy sniedunen efter de hikke,

fan it glinsterjende ryp op it reid

fan al dy skiep dy't it skynber net kâld ha

en fan al dy fûgels dy't wekken hâlde yn it iis.

It alder moaiste is fansels

de bern op de fiver

mei harren earste streekjes,

mei de stoel dy't noch sa feilich fielt

mei de slide at er gjin redens binne

mei de juf op it iis en de pake op de brêge

foar in foto fan Samme 

mei syn moaie blaue helm

dy't er op de fyts ek altyd op hat.


dinsdag 9 februari 2021

Winter

It is winter en sels haw ik dêr net nei útsjoen.

Ik ha net folle op mei winterwaar.

 Ride doch ik net mear en iets waarmer fyn ik net ferfelend. 

Wat ik wol moai fyn dizze winterdagen is wat de natoer docht. 

Wat de wyn mei de snie docht bijgelyks is prachtich om te sjen. 

Plakjes yn de lijte mei bergen snie en bûtenút friwol grien lân. 

Nim no de wetterfûgels dy hawwe ek harren eigen agenda. 

Sij sykje alle winters it selde plak op. 

Yn de bocht tichtbij Spyktille is altyd in grut wek. 

Ek no wer.  

It is allinne te lyts foar al dat fûgelguod. 

Dus fine se in plakje op de dyk.  

Se gean sûnder probleem foar dizze fytser oan de kant, 

mar nimme dêrnei harren plakje op de dyk wer yn, 

wachtsjend op in frij plakje yn it wek.

Ik hie roppe kinne: meitsje dat wek mar wat grutter,

mar dat haw ik mar net dien.zaterdag 6 februari 2021

Starum

Freed, 

wij gean nei Starum,

Samme (4) en Roan (5) binne mei.

Op ûntdekkingsreis dêr.

Underweis druk ik se in stinsel yn de hân:

sjoch dizze fiif keunstwurken sykje jim mar op.

Prachtich fine se dat: in speurtocht.


De fisk stiet droech, mar it is wol spannend om dêr samar yn te stean......

It froutsje fan Starum.
Ik lês it ferhaal foar dat dêr oanplakt stiet (EK YN IT FRYSK!) 

Aukje,
dy hawwe se al earder sjoen
doe't se mei ús op paad wiene,
want dy stiet yn alle 11 stêden

Bij it Hooglandgemaal: de waarwolf
It is efkes sykjen.
Wat is syn poat, wat is syn holle

werom bij de fisk:
se doarre no wol efteryn op plakje te gean

Neist al dit kulturele fermaak

binne der boarterstunen en stekken en stoepen

om te klimmen en te slingerjenvrijdag 5 februari 2021

Diggelgast

In nije rubryk yn Diggelfjoer,

it doarpskrantsje fan Wommels.

Ik mocht begjinne as gastskriuwer.

Letter dit jier noch in kear.

Leuk.
woensdag 3 februari 2021

Bargekop

 

De Bargekop tusken Itens en Easterein

de Bargekop bij de doar fan nûmer 10Bij Wikel in Bargebek


Fan boppen de Bargebek bij Wikel

Tusken Itens en Easterein is de Bargekop.
Miskien dat sommigen dêr blyn oan foarbij fytse of rinne
mar it stiet echt op it hûs yn de bocht.

Hoe komme je no dy namme?
Ik rieplachtsje it boek fan Karel F. Gildemacher
"Friese Plaatsnamen"
De nammen fan stêden, doarpen en gehuchten wurde ferklearre.

It boek ferwiist nei Bargebek, 
in útbuorren tusken Balk en Wikel
en jout oan dat er op mear plakken yn Fryslân 
Bargekoppen binne mei de selde útlis

De foto fan boppen fan de Bargebek is dúdlik
De foto fan de Bargekop bij Itens hat iets mear fantasij nedich
of it is dêr bot feroare.maandag 1 februari 2021

Fytse yn jannewaris

 

Ek jannewaris wie wer in fytsmoanne.

Yn Strava fytste ik sa'n 600 kilometer

Bûten Strava om ek noch sa'n 200.

Fytse yn jannewaris binne meast koartere ritten.

Kâlde fuotten foarkomme.

De foto komt út Strava.

Is in oersicht fan alle paden dy't ik fytst ha yn jannewaris

zaterdag 30 januari 2021

De earste stien

 Ik fyts troch Tsjom.

Dat doch ik wol faker en ik sjoch dan mei ûntslach nei de toer

en tink oan it ferhaal fan de lyntsjesnijers, 

sa't de bijnamme is foar it folk út Tsjom.

Ik kom dizze kear net fanôf Wommels of Frjentsjer,

mar fanút de rjochting Winsum/Wjelsryp.

Myn each falt op in earste stien, ynmitsele yn in gebou

tsjinoer de tsjerke

Ik stopje en meitsje in foto.

In jonkje fan 8 jier mei in hiel soad nammen
hat dizze earste stien lein fan de skoalleUnderweis nei hûs, tink ik oan Ulbo.

Wêrom hat hij dy earste stien lein

en hoe sit mei al dy nammen.

Thús efter de kompjoeter gean ik op syk.

Alle Friezen is myn helpmiddel.

Ulbo Jetze Heerma van Beyma (thoe Kingma)

is net samar in jonkje.

Hij is berne yn Warkum as soan fan Juliua Matthijs van Beyma. 

Dizze man wie frederjochter fan kanton Hylpen en wenne yn Warkum.

Dat thoe Kingma is der letter bij oanplakt

want yn 1849 is hij grietman en wennet hij yn Zweins.

Yn Zweins is in Kingmastate.

Dat 8 jierrige jonkje ferstjêrt yn 1876, 

56 jier âld, 

fan berop boargemaster yn Frjentsjer.


vrijdag 29 januari 2021

Lego

 


 Ik fyn dit in goed idee.

Lego, it stiet standert bij ús yn de keamer.

Twa pakesizzers piele dêr wol gauris mei om.

Platen mei diken.

Altyd auto's of moters.

Mar it kin oars wurde.

Wêrom ek net?


donderdag 28 januari 2021

Leugen

 It is dus in leugen 

dat ik mar ien kear iepenlik yn protest gie.

In smoarge leugen.

Yn de jierren 60 wolle wij graach fuotbalje yn Wommels.

Op it keatsfjild is gjin opsje, dat is hillige keatsgrûn.

De Terp is dêr net foar bedoeld, sa wurdt ús foarholden.

Wij sykje ús heil op stikjes lân bij nijbouplannen,

mar dat duorret meast net lang.

Talinten fan Wommelsers sille altyd ferburgen bliuwe..

It is op in woansdei. 

It is 1968, ik bin 13.

Ik wit net mear wêr't wij weistjoerd binne.

mar wij binne kûgels.

op de gemeente, dat it allegear salang duorret,

mei dat fjildtsje

Ik bin fergetten, dat dat myn earste demonstraasje is.

Gelokkich lêst in meidemonstrant it stikje

en it is dus Jan Oosterhaven 

dy't mij wiist op myn ferjiteftige leugen.


Letter is der in folweardich fuotbalfjild kaam yn Wommels.

Ik haw der noch hiel wat wedstriden yn SDS 3 of 4 of 5 spile,

myn noch altyd net ûntdutsen talinten sjen litten.

Wer letter, binne der op in part apparteminten boud.

Dêr wie ik poer op tsjin. 

mar demonstreare siet er doe al net mear yn.


woensdag 27 januari 2021

Protest

Der wurdt wat relskopt en protesteard hjoed de dei.

It soe neat foar mij wêze. 

Protesteare, de dyk op, ik moat der net oan tinke.

Ien kear haw ik sa gek west. 

It sil yn 1971 of 1972 of sa west ha, doe't ik op skoalle siet yn Ljouwert. 

Chris van Veen wie minister fan ûnderwiis. 

Hij hie ferkearde plannen. 

Ik wit net mear hoe slim dat allegear wie, 

mar it wie wol sa slim dat de learkrêften ús oertsjûgen 

dat it nedich wie om mei de bus nei Rotterdam te gean. 

"Van Veen, ga heen, Van Veen ga heen", 

dat songen wij, nee dat raasden wij út folle boarst.

De hiele middei, jûn en de heale nacht fuort en ik haw begrepen dat it neat holpen hat.

 Ik wie yn alle gefallen foargoed genêzen 

fan demonstraasjesucht.

Ik draai gewoan muzyk.

Protestmuzyk. 

Dat helpt en dêr hoege je de strjitte net foar op.

zaterdag 23 januari 2021

Grienlân

Mads Peter Nordbo is in skriuwer dy't wennet op Grienlân.

Syn boeken gean dêr ek oer.

Ik lês syn boek  "De vrouw met het dodenmasker"

It is it twadde boek dat ik fan him lês.

De boeken binne wol aardich, 

mar de omjouwing wêr't it spilet boeit mij mear.

Ik haw it boek wol sa ûngefear útlêzen

mar haw folle mear tiid besteed oan 

Grienlân op ynternet .

Opsocht oer alles wat er beskreaun waard

oer doarpen,  oer it klimaat , oer libbensomstannnichheden, 

Byld bij Nuuk

en oer keunst.

Ek de relaasje mei de Denen, de strategyske posysje

foar Amearika en foar Sjina 

Ik fûn dat yn dit gefal nijsgjirriger as it boek,

dat fierstentefolle gie oer minsken, dy't dea binne

en trochlibje as geast dêr.

Dêr leau ik dus net yn

Dat it bijsûnder is dêr, bewiist dit filmke


dinsdag 19 januari 2021

Sjoerd

Ik hâld fan bysûndere minsken.

lykas Sjoerd Zijlstra fan Boalsert.

Sjoerd wie in bijsûndere man.

Hij is stoarn, ferûngelokke mei syn fyts.

Sjoerd wie krekt as mij:

In fytser fan al den dei.

Oeral kamen wij elkoar tsjin.

Sjoerd  hie ek altyd in miening oer iets.

In eigen miening en meast net de gongbere.

Ik wit it noch goed.

Ik fytst op myn lisfyts tusken Ysbrechtum en Tsjalhuzum,

ik haw dat "wibele ding" noch net sa lang en ik moat noch wat wenne.

Sjoerd komt mij efterop, 

op in soarte fan reesfyts.

Goeie of hoi, sa groetet hij mij

hij sjocht, 

hij sjocht nochris en dan komt it oardiel.

"Ik haw ek in lisfyts", jout hij oan.

folge troch in oantal technyske gegevens en oanwizigingen

Ik hear it oan en knik (net) begrypjend,

ik bin sa wol trefreden. sis ik,

ik bin noch op ûntdekkingsreis.

Hoi, seit Sjoerd, en hij fytst op nei Boalsert

wylst ik ôfslaan nei Wommels

Sjoerd tref ik ek faak bij de muzyk.

Aaipop, Greidhoekfestival, yn Boalsert en wêr ek net.

Hij siket mij altyd efkes op

en freget dan wat ik der fan fyn 

at ik as oandachtige harker foaroan stean. 

Ik fyn gau iets moai, ik haw gjin skerp ear, 

bin net muzikaal en haw gjin ferstân fan muzyk.

Dat hie Sjoerd wol.

Hij wit mij dan altyd út te lizzen wat er net goed is 

en wêr't dat oan leit.

Sjoerd giet wer fierder 

op syk nei in oar

of op wei nei de lûdsman 

om him der efkes op te wizen, dat it oars kin en moat

Ik hear dêrnei oars nei de muzyk. 

It tredde wat ús bûn wie 1954.

Syn en myn boujier.

In goed boujier seine wij wolris.

Net dus

net goed genôch foar Sjoerd ....


Beste Sjoerd 

Moai dat ik dij kinnen ha

do hast in soad kleur jûn oan dyn eigen libben

en ek oan it libben fan oaren.

Dankjewol dêrfoar


Anneke en de jonges in hiel soad sterkte mei it ferlies fan jim bijsûndere en unike Sjoerd


Moarn haw ik op ynternet de moaie oertinking sjoen mei in optreden fan Beatles Sessions mei twa soannen fan Sjoerd en Anneke. 

Middeis haw ik efkes oan de dyk stien yn Boalsert wêr't Sjoerd foar de lêste kear lâns gie

zaterdag 16 januari 2021

KoroanaKoroana, wij komme der mar net ôf.

Koroana , it is oeral en nearne.

Koroana is dat in "fier fan myn bêdsjo"?

De sosjale kontakten yn it doarp binne minimaal.

Sa no en dan prate je mei immen, mar dat is gâns minder as oars.

Sa no en dan wit ek immen te fertellen dat dy of dy koroana hat.

Immen yn Wommels,
yn Nij Stapert,
yn Tywerthiem,
oan de oare kant fan de brêge,
yn de eigen strjitte......

Mar hoefolle binne dat er krekt?

Hoe read kleuret Wommels?

In antwurd op dy fraach, dêr haw ik ferlet fan.

Ik haw wat fûn.

Op dizze side kin ik sjen hoe read Wommels is

en hoefolle minsken der per dei bijkomme mei koroana yn Wommels

Sjoch hjir


Eigenwiis

 


Weledele heer (rju eale)

sa bin ik net faak oanskreaun.

Omdat it sa bysûnder is ha ik it bewarre

It is út it plakboek fan 1993,

Sûnt dy tiid rin ik neist de skuon

en haw ik hast gjin nije mear nedich


donderdag 14 januari 2021

Fris fytswaar

 Sa moai dy sinne fannemoarn, 

dus fytste ik betiid in rûntsje.

Letter op de dei noch sa'n 30 kilometer

Iens, ier op de moarn

Baard letter op de dei

Baard, keatsfjild....iisbaan

Jorwert, de pet fan J.J. Slauerhoff

op it stek bij de pastorij

Geert Mak binne se ek net ferjitten

de foardrager 

foar it kafe

Fraach is noch, wêr't dizze namme weikomt