donderdag 19 februari 2009

It hat gjin styl mar dochs

Ik hâld fan taal. Dat haw ik te tankjen oan master Marten de Boer, dy't dat der bij mij earder goed ynstampt op de Herfoarme Legere skoalle yn Wommels. Untlede wie foar de measten in ferskrikking, mar foar mij wiene dat de moaiste lessen. "het naamwoordelijke deel van het werkwoordelijke gezegde" it klonk mij as muzyk yn de earen. Dat ik graach skriuwe mei, is dus net sa raar. Dat ik ek graach lêze mei, past dêr ek bij. Wurden, taal je kinne der safolle dingen mei dwaan: minsken in hert ûnder de riem stekke mar ek in stjit ûnder de mulle jaan. It leit him soms oan in inkel wurd. Foar in goeie kollum kinne se mij wekker meitsje. En der binne prachtige skriuwers: Bonne Stienstra, Wiebe Pennewaard, Hugo Borst, Martin Bril en Wilfred Genee.
Ik dwaal ôf. Want ik woe wat sizze oer de Geen Stijl en fergelykbere webside skriuwers. Mei altyd negative inkt yn de pen, kreakje se alles ôf en benaderje se hast alles negatyf. Dat se dêr mei betiden oer de grins geane is spitich. Mar ûndanks dat, kin ik betiden genietsje fan it orisjinele taalgebrûk.
At je dit lêze:

We nemen u mee naar het ultra-, ultraconservatieve en zwáár gristelijke vooroorlogse plaatsje Wommels, beter bekend als het geïsoleerde dorp waar men volgens de 1950-norm nog trots de lakens uit het raam hangt zodra men piepel in de goggel gedaan heeft en waar abortussen verboden zijn en dus eigenhandig plaatsvinden met breinaalden en groene zeep, waar boeren je aankijken alsof ze nog geen vijf minuten hun leuter tevoren uit een schaap hebben getrokken en waar de media verboden zijn

dan fyn ik dat hearlik omskreaun, wylst it gewoan nearne opslacht mar wol in leuke tekst is.

It hiel stik kinne jim hjir lêze.

dinsdag 17 februari 2009

Oertraind

Wij kinne allegear de tiden fan Schenk en Verkerk noch yn it sin krije. Of better sein de tiden fan Ard en Keessie. Sij koene ferrekte hurd ride. De ien titel nei de oare. Neffens mij hiene sij beide in baan neist it riden. Simmers draafden se wat of fuotballen se bij Puttershoek 3 of Beemster 7 en se hiene fansels gewoan in baan.
Yn oktober begongen se oan it iis te tinken en dan nei wat wiken training gie it los. It Nederlandske kampioenskip, de Deventer Cup, it EK en it WK. Dan wie it ein febrewaris en dan wie it al wer dien. De redens kamen yn it fet en kamen der oktober werút.
Yn dizze tiid giet is gâns oars. It iene seizoen is noch net dien of se binne al wer mei skema's en tarissingen dwaande foar it nije seizoen. Krekt noch tiid om tusken troch in wykje fakânsje te hâlden, mar foaral de trainingen troch gean litte. Krêft trainingen of wie Verbeek de trainer!!. En dan begjint nei in simmer hurdtarine yn de bergen, in hjerst mei ûntberingen op hichte, de winter. Wurch, deawurch. Van Deutekom. Net mear yn steat in goeie tiid te riden. Twa sekonden langsumer as oars op de 1500 meter. Oertraind.
Folgend seizoen gewoan wer lekker yn oktober begjinne soe ik sizze.