zaterdag 1 mei 2021

Legend of Monsamabuorren

 Bij Strava fine se fan alles út,

om je in goed gefoel te jaan oer it fytsen,

om je wurdearring te jaan 

en om je prestaasjes te beneamen.

Nim no harren lêste útfining.


Sjoch ik ynienen dat ik de Local Legend bin

fan de Monsamabuorren bij Hinaard.

Soks kinne je fansels op je fyts CV sette,

Local Legend, wa hie dat ea tochtIk wie mij net bewust 

dat ik troch graach in rûntsje Hinaard te fytsen

yn de boeken komme soe as Local Legend
Ja seker,

ik lit gewoan 252 efter mij.

Jim kinne der wis fan wêze 

dat ik myn titel ferdigenje sil.

Dus sjoch jim mij bij Hinnaard fytsen

dan witte jim dat it net sûnder doel is.


Geen opmerkingen: