donderdag 31 december 2015

woensdag 30 december 2015

Suterich

Samar in foto...
yn de Súdhoeke
Samar in byld
of net samar

wat seit dit, wat is dit?

Is dit
it tryste byld fan de fertuteazing?
in wize om aaisikers te kearen ?
it sammelplak foar âldizer?

of leit it miskien al klear foar de âldjierslepers?
dinsdag 29 december 2015

Black Honey
In klipke
gewoan omdat se sa'n hearlik nûmer is
en omdat se oer in pear wiken yn Ljouwert binne

dizze garaazjerockers út Brighton (Ingelân)


zaterdag 26 december 2015

Rinne

It is al bytsje in gewoante
op earste krystdei,
in eintsje rinne

no, ja in eintsje...
ik fyn it in hiel ein
at it mear as in kilometer is.
Starum begjinne wij
wêr't je wol "in kûgel troch it doarp en de haven jeie kinne"
soe Rients Gratama wol sizze


Oan de oare side fan Starum leit de ferlitten jachthaven
mei de boatsjes fan de minsken dy't 
de skiepkes  (figuerlik) en it skipke (letterlik) op it droege ha

De flaggemêst op it Reaklif liket sa wol in wynmûneOp dit terrein wie yn 2015 de start en de finish fan de Frysman.
Op 9 july 2016 is de twadde edysje. De muoite wurdich om efkes te sjen.


Op wei nei it pittoreske Laaksum, mei in fiskboer dy't earste krystdei fiert


Nei Laaksum komt er gjin ein oan Warns, wat in lang doarp is dat.

In kreas rûntsje (dat fûnen wij beide)  fan 13 kilometer en noch fit ek nei de tiid


vrijdag 25 december 2015

Kryststikje


In kryststikje meitsje
dat is neat foar mij
dat gepruts mei tûkjes en tridzjes 
en oar niffelguod

en doe skille Joop
fan de redaksje fan Diggelfjoer
at ik in stikje skriuwe wol
in Kryststikje......

Ik hoechde net lang nei te tinken...
myn earste kryststikje

woensdag 23 december 2015

Winkelje

Ik wie dizze wike op in frije dei yn de stêd
wêr't ik oars allinne kom at ik wurkje moat

Om myn nije persoanlike OV kaart wer fol te setten nei in begjin saldo,
moat ik nei sa'n oplaadapparaat bij it stasjon yn Snits
soks kin no ien kear net yn ús doarp

Jellie hie wat boadskipkes
en sa sprutsen wij ôf om nei oardeloere
wer bij de auto te wêzen,
"ik rêd mij wol", sei ik fol goeie moed.

winkelje is net myn hobby, doch it ek nea
en ik bin it suver ferleard.

want wêr't ik yn it ferline yn Snits fan de iene CD saak
nei de oare platesaak tôge,
mij fernuvere oer al dy moaie en nijsgjirrige CD's
moat ik mij no fermeitsje yn  de lêste platsesaak fan Snits

op it Grutsân
yn Snits neame se dat Grootzand,
sa at se tsjin it Snitsermar ek Snekermeer sizze.

alderaardichste winkelfeint dêr,
in protte Cd's, DVD's en langspylplaten
genôch kar,
mar nei in heal oerke haw ik it wol sjoen
en haw ik myn kar makke
CD fan Rory Gallagher
in deade muzykheld

Om de tiid wat troch te kommen
en de drokte te meien
rin ik it Grutsân oer,
mei it allesizzende boerd "second hand kleding"
troch in tuskenstrjitsje
mei it noch mear sizzende boerd
"rainy day weather kleding"
oer it Lytssân (Snekers sille wol Kleinzand sizze)
in stikje Toppenhústerdyk
en werom
nei it begjin fan de Easterdyk

Oh heare, wat in minsken riunne dêr om
en ik moat noch minstens in kertier wachtsje
dus de Prins Hendrikkade mar lâns
nei it parkearplak
en rom op tiid meld  ik mij dêr
yn de stille hoop dat Jellie har nocht ek al lang hat....
it mei net sa wêze,
krekt op tiid is sij werom bij de auto,
in stik entoesjaster as mij oer dizze lêste 90 minuten

"Bist ek op it Grutsân west" freget se
Ik jou oan wat ik foaral sjoen ha:
Ingelsktalige buordsjes mei teksten wêr't ek gewoane
Nederlânske en Fryske wurden foar binne

"bij Jan Sikkes", seit se
"dêr moast wêze, dêr kinst gedichten lêze
fanne ...dy..eh hoe hjit er ek wer. Henk...Henk. uhh
"van der Veer", gok ik
Ja krekt....leuk

"Moai", sis ik, "wat leuk, wannear moast wer nei Jan Sikkes?
freegje ik ..........út de gek.
dy poezy moat ik dan mar oan mij foarbij gean littedinsdag 22 december 2015

Van Doodstil naar Boerengat

 Van

Doodstil

neiBoerengat,

dat is de titel fan in "lomgread"

In nijsgjirrige titel 
en ek noch in nijsgjirrich tema:
Reizgje mei de bus fan
dat iene plakje yn Grins
nei dat oare plakje yn Seelân

Net mei "snelbussen",
mar mei dy gewoanee streekbussen

In moai ferhaal
in prachtige reis
fan hast twa dagen
mar in hiele útsykerij

Dit liket mij foaral in moaie fytstocht ta.....
2016?

Sjoch  hjirzaterdag 19 december 2015

Efkes Balje

2015 sit er hast wer op.
In jier dat ik noch lekker fuotballe op freedtejûn.
Ik sjoch dêr mei in soad wille op werom.
It is moai dat je as âldere noch meidwaan kinne en meie tusken wat oare âlderen en jongeren.
Dat der rekken holden wurdt mei ús troch fisyk fuotbal wat te mijen.
Efkes Baljen op freed is in begryp wurden en it is in plak foar belutsen SDS-ers dy't gewoan efkes lekker sportyf bezich wêze wolle op freedtejûn.
In moaie sfear en moaie kontakten.
En nei de tiid skriuw ik meast in ferslach, at ik der bin.
En dat ferheget myn goeie gefoel altiten.

It lêste ferslach fan 2015.

Foarôf oan it Efkes Baljen wurdt er wakker "ept" oer wol of net der wêze. It like goed foarôf, der wiene mar in pear krystbuorrelbesikers, dy't mei spyt yn it liif ôfsizze moasten.
Efterôf kaam it beste epke fan Klaas van der Weg. "Sil ik Mikel meinimme"
Mei Mikel wiene der 9 mannen en ien jonge. Mar wol 10 en in even oantal.
En Mikel soarge der persoanlik foar dat party PJSMB der flink op los skoarde yn it begjin. It mear balbesit wie dan wol yn de ferhâlding fan 58% tsjin 42% foar partij 4xK+A, mar se rûnen alle kearen wer yn de "tefolleromteweijaan" fal.
PJSMB hiene ek noch in supporter bij it sliepkeamerrút hingjen bij Robert en Wypkje dy't  "pake, pake "roppen bleaun oant oaren tsjin Sipke seine dat it miskien goed is om efkes werom te roppen.
Under it roppen fan de jonge supportster wie it wol 10-4 wurden, it waard sels 11-5 en der wie al immen fan PJSMB dy't frege at it ek oars moast mei de hesjes.
"Nee, wie it antwurd, "want wij hawwe de oertsjûging dat it noch spannend w urde kin", wie it antwurd fan de A yn ploech 4xK+A.
De pakesizzer jout har del en dan keart it tij. It wurdt spannend want nei de stân 11-5, wurd it 11-6, 11-7, 11-8, 11-9, 11-10 en 11-11. De klok koe alle mominten healwei 9 oere slaan en it folgjende doelpunt is dan beslissend.
Dat doelpunt komt fan de foet fan degene dy it net nedich fûn de hesjes oars te ferdielen.
In sinderjende pot fan beide kanten en de grutte finale moat dan noch komme.
It wurdt in koarte finale. It ynheljen, it winnen en de eufory hat syn tol easke bij 4xK+A. Partij PieterJohanSipkeMikelBertus makken gau dien wurk. En dan hawwe je dus allegear wer tefreden gesichten want 4xK+A (Kampman, Korbach, Kooistra, Klaas + Aant) wiene nei de tiid noch yn hegere sfearen.....
Op earste Krystdei en Nijjiersdei gjin Efkes Baljen mar op 8 jannewaris kin it gewoan wer, tinke wij. Wij sjogge der no al wer nei út.
Aant

donderdag 17 december 2015

Krystbuorrels

"Mijd de plakker en de activist"
dat wie de kop yn it AD
fan in artikel oer de gefaren
fan de krystbuorrel


Je moatte tal fan soarten minsken mije,
sa as,
de plakker
de minddulle sûnensfreak
de drinker
de boppetallige
de nijsferslaafde
de- jûn -bin- ik- lekker- gek- froulike kollega
de aktivist

Mij te gefaarlik
ik ha mij ôfmeldenwoensdag 16 december 2015

Wurkje


Dankjewol Rutten. stie der boppe.......


dinsdag 15 december 2015

Muzikaal oppasdei


Freed wiene Jelske en Roan wer bij ús,
ús twa pake-en beppesizzers
wat hiene wij wer in wille
om dat stel......
se mochten harren muzikale keunsten ek heare litte
ûnder lieding fan lûkpûdespylster Jellie.

Jelske is hast 4 en wit hoe't it giet
Roan is noch gjin 10 moanne
en leart alle dagen safolle....

zondag 13 december 2015

Fragen oer it fertriet


Twa wiken bin ik no dwaande
mei it boek Tonio fan A.F. Th. van der Heyden.

it giet net hurd
om de haadstikken troch te kommen;
it is mear as gewoan in boek lêze
it is in boek ûndergean.

hoe yndringend de dea wêze kin
is  hast net te beskriuwen,
mar Van der Heijden docht it yn dit boek,
omdat hij skriuwer is
en omdat it oer syn soan giet
21 jier wie dy,
doe't er op de fyts ferûngelokke
yn Amsterdam nei in jûntsje Paradiso....

it fertriet wat de skriuwer en syn frou ûndergean
is hast ûndraaglik....

fannemoarn wer in 20 siden lêzen,
en dan moat ik der efkes út
út it boek
en út é hús
dus op de fyts,
de romte sjen
en it libben fiele

ik fyts dizze sneintemoran
rjochting Iens
en kom bij it grêf lâns
fan myn âlders,

myn âlders, Jan en Hiltsje
dy't ek in bern ferlearen,
Meindert
5 jier âld
ferdronken yn de freeslike Boalserterfeart
wêr't ik no graach lâns fytse mei......

ik wie doe 6....

en wylst ik Iens útfyts
rjochting Hinnaard
freegje ik mij ôf:
hoe gongen myn âlders om mei dat fertriet ?
fielden sij it ek as fale,
sa as van der Heijde dat foaral fielt

binne sij der ea boppe-op kommen?
hawwe sij treast fûn bij de tsjerke
en bij it leauwen?

of fûnen se de treast bij ús,
de trije jonges dy't er noch wiene
of  bij de nije Meindert
dy't letter noch berne waard?

of hat it stilswijen harren goed dien?

Fytsend oer Skrok
haw ik gjin antwurden
allinne mar mear fragen....
vrijdag 11 december 2015

AFAS

In kantoar sûnder printer
in kantoar sûnder papier
is dat de takomst?

Ik wie hjoed op it AFAS kantoar
yn Leusden
ynstruksje krije oer nije software.

In moderne wurkwize
hanteart AFAS
digitaal wêr't it kin
digitaal omdat it moat

Ik kom binnen,
wurd ferwezen nei in automaat
"typ hjir" trije letters
fan foar- of efternamme

myn gegevens komme yn byld
wa't it ik bin
wat ik dêr doch
wêr't ik wurkje

"klik"seit de automaat noch
en binnen 5 sekonden
rollet der in prachtich paske út
mei gegevens en ...pasfoto

in learromte mei 15 kompjûters en
30 byldskermen
bij de doar in monitor
mei Google maps
mei dêr op it oersicht wêr't de kursisten weikomme
en hoe't se hjittte
en wêr't se gewaonwei wurkje

gjin learboeken, gjin lesboeken
gewoan ien kompjûter en twa skermen
en oan de slach

der wurdt gjin skriuwblok
mei bedriuwspinne útrikt,
om oantekens te meitsjen?
neat fan dat alles

oantekens kinne op de tablet....
at je dy bij je hawwe

AFAS in moai en modern bedriuw
in bedriuw fan de takomst
alles giet giet dêr fia wurkroutes,
ik bin der hast wol wis fan dat ik moarn
de rekken yn de mailboks ha...
automatysk ferstjoerd.

Gjin papier?
net hielendal wier
op it húske gelokkich wol
kontfeie kin noch net digitaal

mar ik slút it net út foar de takomst

NB
Ik fûn op ynternet noch in aardich ferhaaltsje oer "klantbeleving bij AFAS".
It fielde yndie sa, mar de ûntfangst bij de automaat wie no wol mei gastfrjoulju.
En de lunch wie geweldich !donderdag 10 december 2015

Ticketmaster


Dit is in frustrearjend plaatsje,
komt yn byld at je kaarten bestelle wolle
wylst in hiel soad oaren dat ek dwaan wolle

tefolle tagelyk
skoften sitte je te wachtsjen
en it resultaat
de lêste trije kear 
wie 0woensdag 9 december 2015

Sosjaal


Der wurdt wolris wat seurd
troch iene en oare
oer it bijelkoar sitten
mei de tillefoan 
of tablet yn de oanslach
binne hânberik
wachtsjend op 
in piep, in tring of in oar lûdsje

nee,
dan froeger sizze se dan,
doe wie net alles better
(sizze se op foarhân bij)
mar 
froeger
en dan wize se mij op dizze foto

Oh ja sis ik dan
en dan wiis ik ek nei dizze foto
lekker is dat:
twa fan dy froulju mei dat irritante breigelûd
tik.tiktiktikiititktititktik
ien dy't sit te krantelêzen
twa dy steane te boeklêzen
en twa dy't mei de rêch nei de oaren
de oare kant útsjogge

dat is sosjaal

vrijdag 4 december 2015

10.000


Ik notear:
tongersdei 2 desimber de 10.000 helle,
10.000 km op de fyts yn 2015

altyd in moai momint,
suver moaier as in jierdei

wat is no 10.000 kilometer?
sis mar, in reis nei Luanda yn West Africa
of in reis djip yn Mongolie is dat ek.....


Mar myn kilometers falle it meast binne dit gebiet

Manifest No Nonsens skoalle

Bern hawwe it drok op skoalle,
en masters en juffen ek;
der is altyd wol wat te fieren
of bijsûnders te dwaan.

Ik kaam in manifest tsjin.
it Manifest  fan de NO NONSENS skoalle
mei as ûndertitel:
"efficienter onderwijs doe je zo!"

De wurde 15 aktiviteiten beskreaun
dy't om ferskate redenen
útband wurde moatte op skoalle,

It Manifest is fan 2010,
ik bin benijd at er skoallen binne
dy't sa'n kar makke ha doe,
en hoe't it der no hinne leit......

Top 15 onzin activiteiten

1. Schoolreisjes
2. Verjaardagen juffen en meesters
3. Het moederdagcadeatje
4. Sinterklaasviering
5. Schoolzwemmen
6. De weekendkring
7. Het tussendoortje
8. De klassen rond bij verjaardagen
9 De inloopochtend
10. SchoolTV
11. De weeksluiting
12. Subsidiebesteding
13. Voorlessontbijt
14. Sociaal emotinele vorming
15. Verlengde schooldag


donderdag 3 december 2015

Moai sein

(boarne LC 28-11-2015)

dinsdag 1 december 2015

RoanRoan
9 moannen no,
gewoan moai om nei te sjen.

zondag 29 november 2015

40 jier BolwerkIt Bolwerk yn Snits bestiet 40 jier.
Feest dus.
Mei wa kinne je better in feest fiere
as mei the Toy Dolls
punkers út Ingelân.

De stoarmwyn dy't bûten raasde,
wie ek nei binnen waait:
wat in hearlike energjy bringe dy mannen
op it poadium
de strakke slachreauman
de healwize gitaristen
dy't de iene nei de oare meisjonger
de seal yn punke...
hjir krige elkenien in goed sin fan,
wat in sfear.
selden sa sjoen yn it Bolwerk

hoe't it feest wie
justerjûn yn it Bolwerk
is fergelykber mei de ûndersteande klip.....

zaterdag 28 november 2015

Slachterin


Hjoed wie de Slachterin.
5, 10 of 21 kilometer,
drave,
foar de leafhawwers

ik hâld it meast bij 5 kilometer
op de fyts
nei Littenserbuorren

at it drok is
Theun en Tryntsje Boonstra efkes helpe
"lauw wetter"
:lauw wetter"vrijdag 27 november 2015

Dag, mijn lieve moeder
Sa hjit it boek fan Peter Karstkarel,
it mânske boek
dat giet oer de grêfkultuer yn Fryslân

In boek fan 668 bledsiden
mei mear as 1000 foto's

Woansdei, yn it gebou fan de Friese Pers
hold hij in diapresintaasje
mei prachtich kommentaar en moaie ferhalen

De seal wie grôtfol en it wie al de twadde woansdei
dat dit holden waard.

Moai te konstatearjen dat it net bijsûnder is
dat ik graach  op in tsjerkhôf strúne mei,
der binne folle mear "leafhawwers"

dat Karstkarel mei syn frou alle tsjerkhôven en tsjerken
bij lâns west hat, is in bijsûndere prestaasje
9 jier hiene se dêr foar nedich,
ik kin mij der alles bij foarstelle
want it is tiidrôvjend

Ik sykje it meast op tsjerkhôven
mei in klokkespul
sa as yn ........


Murns


Murns

Rûgahuzen

Rûgahuzen

Skarl

Skarlzondag 22 november 2015

Platenblad


Platenblad,
sa hjit in nijsgjirrich muzykblêdsje
wêr't ik noch nea fan heard hie.

En samar ynienen
haw ik thús
twa doazen fol stean

krigen
fia Lieuwe Greidanus,
in freon fan...
neilitten
troch Wytze Lanting
dy't ein septimber ferstoarn is

doe't Lieuwe mei belle
dat Nantje en hij fûnen
dat it bij mij in goed plak hawwe soe
wie ik ferrast
ferbaasd 
mar ek fereard.

No't ik de twa doazen boekjes hjir stean ha
en ik al begong bin mei lêzen
kin ik it al fiele
hokker wearde dit hie foar Wytze
nijsgjirrige ferhalen,
oer muzyk
oer bands

en al binne se 25 jier âld 
de ferhalen binne prachtich

ik sil der goed oppasse
en bij it lêzen my hieltyd ôffreegje:
wat soe Wytze hjir fan fine?

Kloaten,
dat ik it der mei him net mear oer ha kin,
oer dy ferhalen,
de muzyk
Feyenoord
it libben
vrijdag 20 november 2015

Left Lane Cruiser


Sa tusken de oare boeken troch,
lês ik dit boekje:
Duivelsmuziek, 
in nijsgjirrige syksocht nei de blues
fan in Nederlâns steljusterjûn like it der op:
dat dy blues nei Ljouwert kommen wie
út Louisiana
Left Lane Cruiser

It djippe blueslûd 
kaam út gitaren en in skateboerd
it rekke it blueshert
yn beide keamers
en it wie in genot om te sjen
yn Podium Asteriks

Foarprogramma wie fan Sunday Kids


donderdag 19 november 2015

Fratsen


"Fratsen"
dat is in rubryk yn it ledenblêd fan de Fietsersbond.

it is in rubryk wêr't je as gemeente leaver net yn stean,
omdat it in brike en belachlike sitewaasje oanjout
foar fytsers......

mei ferbazing sjoch ik altyd nei
de fratsen yn oare gemeenten

it hie net folle skeelt
of Wommels hie der ek yn stien

In belachlike oanpassing
bij it fytspaad op de Hottingawei
nei de tunnel

normaal in gewoane platte oansluting
no in in ferheging
mei in aaklike hege râne
wê'r je net normaal oer hinne fytse kinne,
mei in grutte bôge
moatte je rjocht
mei net te folle gong
de hobbel nimme

in berjocht op ynternet
in twiit
in stikje op snútboek
en ynienen melde him de skriuwster
fan de rubryk Fratsen
har bij mij..

Belangstelling om wat te skriuwen.

Omdat de gemeente tasein hat
it op te lossen
haw ik de boat efkes ôfholden
mar wol mei de ferwachting
dat it ynkoarten oplost wurdt

want oars
krijt Wommels miskien ek wol in plakje
yn de Vrije Fietser
it blêd fan de Landelijke Fietserbond

woensdag 18 november 2015

Foarútsjen
Mei dit filmke, makke mei in drone, begong juster de meitinkjûn fan doarpsbelang Wommels.


Al wer moai wat jierren lyn
siet ik yn it bestjoer fan doarpsbelang Wommels.
in learsume perioade:

ik sjoch mei "ôfgrizen" werom op
dy jiergearkomsten
wêr't foaral werom sjoen waard.

weromsjen oan de hân fan
notulen fan de gearkomste fan in jier earder
en fan it jierferslach.

it wie in soarte fan ferantwurding,
fan wat wij dien hiene,
en dat wie hiel wat fansels:
hjir efteroan, dêr efteroan,
it jierlikse oerlis mei de gemeente
en....sa .....fuort .......hinne
Justerjûn in meitinkjûn fan doarpsbelang,
hoe komt it  yn de takomst
mei doarpsbelang

hokker rol sjogge wij as leden?

It waard in goeie jûn
mei sa'n 45 meitinkers
fan jong oant griis
fan tûk oant wiis.


sa'n 45 minsken dy't yn in noflike sfear
iepen stiene foar alles wat mar op tafel smiten waard

"bûten de doaze" tinke
hieynlieder Meinte Wesselius ommers sein.

Wat er úteinlik útkomt
dat wachtsje wij ôf,
dat heare wij op de jierliks gearkomst

ynstee fan de notulen fan it lêste jier


dinsdag 17 november 2015

MuzykMoai sein
en ek noch wier.
Hjir haw ik neat oan ta te heakjen.

zondag 15 november 2015

Imagine

Image
fan John Lennon,
it meast draaide nûmer dizze sneon en snein
nei alle ellinde yn Paris 

Ferline wike wie ik yn Liverpool
fuotbal en foaral muzyk,
the Beatles,
John Lennon.

Ik wie yn it prachtige Beatles museum
en yn de earfolle John Lennon keamer
"This is not here"

Ik harke dêr nei de moaie klanken fan Imagine...
ien kear, twa kear, trije kear.....
zaterdag 14 november 2015

You are sixty?

Doe't ik lyts en jong wie,
sille myn âlden fêst it finansjele foardiel hân hawwe
bij de yngong fan de iene of oare boarterstún
(it wurd "pretpark"bestie doe noch net)

ik foel yn de leeftydskoartingDoe't ik sa tusken de 15 en 25 jier wie
en mij kulturiel oan it orientearjen wie,
liet ik myn CJP pas sjen,
it Kulturiel Jongeren Paspoart
soarge foar koarting

20 july 1980 wie it dien:
26 jier
ik foel net mear yn in leeftydskoarting

Yn de jierren dêrnei
bin ik der net mear mei dwaande,
leeftydskoarting?
dat is in "fier fan myn bêd sjo"
dat is foar âlde minsken......

Op moandei 9 novimber 2015
wurd ik "pynlik" konfrontarre
mei in leeftydskoarting.

Ik stean mij myn sweager bij de intree
fan it Beatles museum
yn Liverpool

Ik betelje 14.95
yn pûnen,
want ja,
wij binne yn Ingelân.


Krekt at ik ôfrekkene ha
sjocht it famke mij noch in kear oan
sjocht nei myn sweager,
dy't wat jierren âlder is,
en freget dan oan mij: "you are sixty?"

"Sixty-one"sis ik suver grutsk,
"you paid too much,
for you it's eleven pound fifty"

De sjef moat er bij komme
want om 3.45 pûn werom te beteljen
fia de pin
is net iets wat it fromminske
 noch ûnder de knibbels hat.

Leeftydskoarting dus,
fanôf no
moat ik better oplette...woensdag 11 november 2015

Fytse yn LiverpoolIt sjocht er moai út 
dy lienfytsen yn Liverpool,
at je op it stasjon oankomme
fanôf it John Lennon fleanfjild
dan is de ferlieding grut
om in fyts te hieren om de mobiliteit wat te fergrutsjen
en dat frije gefoel te hawwen;

wij koene de ferlieding werstean,
wij hiene der net sa'n goed gefoel oer krigen,
oer dat fytsen yn Liverpool
want doe't wij boppe yn de bus
fanôf it fleanfjild nei de binnenstêd "fleagen"
doe seagen wij gjin fytspaden
en seagen wij gjin fytsen...

Dus ferpleatsen wij ús dy trije dagen mei de bus
neat mis mei:
de sjoffeur wit it paad
de sjoffeur hat gjin lêst fan foarrangsrigels
de sjoffeur is de baas op de dyk
en de sjoffeur is wend lofts te riden

fytsers sjogge je net folle yn Liverpool
seker net yn de binnenstêd,
in inkele weachhals besiket it
mar dan wol op de stoepe
in paad sykjend tusken de rinners troch.

wij koene der gelokkich yn berêste
dat fytsen der dizze kear net ynsiet

Liverpool dus:
in noflike fuotbalklup
in machtige muzykstêd
fatsoenlike en gastfrije minsken
mar gjin stêd foar fytsers


donderdag 5 november 2015

Fan alles wat

Omdat dy sa grappich is......

Op it wurk krige ik in brief
fan in bedriuw út it westen
at wij wol efkes tekenje wolle....
se hiene der in pinne bijdien

dan tink ik:
se koene dêr wol tinke dan wij hjir yn Fryslân gjin pinnen ha.

Fan de byb yn Wommels krige ik in pûdsje lêstee
omdat ik tenminste 25 jier lid bin

in moai gebaar nei fêste klanten


Grutte Pier!
Tresoar giet op syk nei famylje fan dizze Fryske strider

ik bin benijd
at ik famylje bin
haw de stambeam oanlevere,
no ôfwachtsjewoensdag 4 november 2015

Roan


Der binne miskien wol in protte dingen feroare
troch de jierren hinne.
wat net feroare is:

dat bern earst gjin tosken ha,
dat se wol hiel graach wat yn de mûle stekke wolle
en dat  de lange finger der noch altyd is

Roan,  goed 8 moanne

dinsdag 3 november 2015

Rieu

At ik it witten hie....
Mar ik wist it net.
omdat ik net earder sa'n reis makke
yn de bus nei it bûtenlân
Mei ekskursjegongers op leeftyd

Sa lang it ljocht is
en wij yn Nederlân binne
wurde myn earen teistere
troch it lûd fan 100%Nl

Nimmen kleit
en ik ûndergean it,
In poging ta oanpasse oan de groep
sis mar.

Gelokkich
Bij Luik is it dien
wurdt it oars
noch slimmer

De fideo giet oan
Gjin billenkletser
Gjin Die Hard
Gjin natoerfilm

Wol André Rieu
Live in konsert
yn Australie ek noch wol

It folume giet omheech.
En der wurdt meiklapt
yn de bus
en lake
en wer klapt
want lollich dat hij is....

Ik kin wol fuortdûke
mar ik hear it
ik kin de eagen wol ticht dwaan
mar ik hear it
flechtsje kin net
ik moat dit ûndergean
wat kin in fideo dan lang wêze

At ik wer gean
mei de bus
nim ik in fideo mei
fan the Foo Fighters
live

Dan mei der ek sa lûd stean
Of iets lûder

maandag 2 november 2015

Yn it hotel ite

"In Italiaan yt net yn it hotel,
dy yt yn in restaurant"
sei de gids yn Florence
en se luts har noas op bij it idee
dat wij wol yn it hotel ieten.

it past net om te kleien oer iten
at je sjogge hoe goed wij it ha
kleie,
dat sil ik dan ek net dwaan
ik stel allinne mar fêst


nim no de aaien
dy hiene trije kleuren
op ien kear nei
doe wiene se net wyt, net giel en net blau,
doe wiene se allinne mar trochskinend
doe wiene se fergetten
dy dingen te sieden
rûn de djêre je bij de fingers del


dit wie it haadmiel op de earste dei.
in hinnepoat mei trije ierpelkroketten
de griente moasten wij der bij betinke


de twadde dei wol griente
mei in ûneachlik stikje fleis
en sûnder iets fan ierpels, riis of soksawat

de tredde deis:
puree mei satéfleis
sûnder griente


gelokkich krige wij ek in toetje...

Gelokkich koene wij dei genietsje fan in lekker pizza,
want pizza's bakke kinne se as de besten yn Italie.