zaterdag 2 augustus 2008

Saai

De Pc fan dit jier wie nijsgjirrich. In soad echte en heale favoriten. It lei iepen. It soe seker net in saaie PC wurde. Ik wie moandei doe't ik de taspraak fan de foarsitter fan de PC hearde, wol efkes benaud. At syn ôfspraak oerienkomme soe mei de keatsdei dan hie it in oersaaie dei west. Wat wie dat in freeslike taspraak. Ik hie muoite om myn eagen op de lisfyts iepen te holden.
Ik soe sa'n taspraak typeare wolle as:
alledeisk, deads, slochtwei, toar, droech, grânzich, sleau, ientoanich, kleurleas, langtrieddich,seurderich, dof, net nijsgjirrich, ferfeelsum en ferfelend.
Krekt sa saai as Bush. Je soene der bij yn sliep falle.