maandag 29 augustus 2016

Kofjedrinker

Sneintemoarn: in kofjedrinker...... Roan

dy eachjes, dy't de koeke yn de gaten hâlde
d

zondag 28 augustus 2016

woensdag 24 augustus 2016

Frouljus PC


De grutte PC yn july mist,
dus hjoed nei de frouljus PC 
mei dochter Anne-Marije
op de fyts nei Weidum...

In oantal aardige partijen sjoen 
wetter dronken, fiskje iten en brún wurden

froulju en keatsen
emoasjes dyt heech oprinne,

it partoer fan Nynke Sijbrandij bijgelyks,
goed begong
en fol fjoer moedigen se elkoar oan,
de moed, de striidberens strielde út alle trije.....
oant trije earsten
doe bruts der wat
tsjinstanners kamen foar
en de striidberens gie oer yn 
yrritaasjes
lilkens 
fertriet
en noch folle mear lilkens doe't se ferlearen

petten, bidons, flokwurden 
it wie mear as it fertriet in partij te ferliezen...

it wikselsjen fan de opslach,
om wat te besykjen
foel hielendal ferkeard bij Anne Monfils
sij fielde har útsletten
sij fielde har te koartdien
en kaam dêr net mear oerhinne

har teamgenoaten negearden har
sij negearde har temagenoaten

foar ús
oan de kant
fielde it
as foel dat partoer dizze middei utelkoar....donderdag 18 augustus 2016

Greidhoekfestival


Moaie nammenIt IFKS skûtsjesilen wie juster yn Sleat. Machtich moai wie it dêr op de Sleattermar.
Moaie nammen hawwe dy skûtsjes ek:
In ferslach:

En dêr sjogge wij de "Jonge Rein", de "Lytse Lies" en de "Jonge Jasper" tagelyk oer de startline gean.
Benaud sjogge de jongsten nei de "Raarder Roek", dy’t op de loer leit.
Se hawwe it net sa stean op fûgels dy't oer it wetter fleane.
Mar gelokkich is dêr de altyd sêftmoedige "Eelkje II" om harren wat út de wyn te hâlden.
Mar oer bakboard komt de folgjende oanfal: "It Swarte Wief" en "Wylde Wytse"; dy twa binne krekt op in metalfestival west en sitte noch fol adreline.
Mei it skûm op de kop en "Striidber" as altyd en op "Hoop fan Zegen" roppe se “Emanuel”, wat noch altyd “God is met ons” betsjut en op goed gelok fleane se krekt foarlâns.
Mar dan komme se yn de drokte: mei machtige slagen komt "Grutte Pier" (hielendal oplibbe yn 2016) der oan mei yn it spoar de "Drie Gebroeders".
En at dat net genôch is sjogge se de "Zes Gebroeders" ek noch oankommen. Yn de fierte leit "It doarp Eastermar" te blabberjen.
Mar mei in moai slagje en yn alle "Eenvoud" trotseare se ek dy en sa strike se mei harren trijen wer oan wâl.
Gesellich wie dat, sa sizze se, meielkoar "Ut en Thús"

woensdag 17 augustus 2016

168 kilometer

Us soan Tsjeard  haldt fan útdagende sporten.
Dizze moanne giet er wer sa'n útdaging oan.
Lês it ûndersteande en folch him.......

Hoi allen,

Hebben jullie zin in een weekendje wakker blijven en volop passief genieten van een sportieve activiteit? Hier is je kans!

Op vrijdag 26 augustus start de Ultra Trail du Mont Blanc, UTMB, in het Franse Chamonix. De race voert door Italie en Zwitserland om vervolgens na een volle ronde rond de Mont Blanc weer in Chamonix te finishen. De totale afstand is 168 kilometer. Er zitten in totaal 10.000 hoogtemeters in (Zo werken hoogtemeters). De winnaar van 2015, Xavier Thevenard deed er 21 uur en 9 minuten over! Het verschil tussen de de profs en de amateurs is enorm in zo’n race. De nummer 100 deed er al meer dan 30 uur over. Totaal kwamen er 1499 van de 2500 deelnemers over de finish. De langzaamsten hebben de volle 47 uur nodig om weer veilig in Chamonix aan te komen. 

De UTMB is een non-stop race waarbij je grotendeels zelfvoorzienend bent onderweg. Gemiddeld is er om de 3 tot 4 uur een verzorgingspost. Verder dragen alle deelnemers een hele lijst met verplichte uitrusting (zie bijlage) met zich mee.  

Omdat ik twee jaar terug zo intens heb genoten van de TDS van 118 kilometer lijkt dit mij een logische vervolgstap. Voor wie het interessant vindt ben ik te volgen via een van de volgende linkjes. 

Via de Facebook pagina: https://www.facebook.com/tsjeard.hofstra Hierop komen hopelijk de 25 automatische updates bij alle tijdregistratie passages en misschien eens een foto van een briljant uitzicht of van een zwaar gehavende deelnemer (selfie?) op een verzorgingspost :-) 

Via de website van de organisatie: http://utmb.livetrail.net/coureur.php Typ in het zoekveld Tsjeard of 455 en je krijgt een pagina te zien met het hoogteprofiel met bolletjes. Ieder bolletje is een tijdregistratiepunt. Tussen ieder punt kan wel enkele uren zitten, dus voor de relaxende volger ;) Kun je mooi tussendoor zelf even trainen! 

Via deze website: http://utmb2016.legendstracking.com/ Ik draag een “tracker” bij mij waardoor ik 24/7 te volgen ben. Iedere 90 seconden ververst de pagina en ben ik als het goed is weer een stukje verder op de kaart. Ook krijg je op deze pagina een goed overzicht van de gehele route. Dus besteed je weekend goed en blijf geconcentreerd naar dat puntje op het scherm kijken! Trainen kan ook volgend weekend wel weer ;)

Via een live aanwezigheid: voor een kleine honderdvijftig euro vlieg je vanaf Amsterdam naar Geneve, vanaf daar gaat er een paar keer per dag een shuttle service naar Chamonix en ben je er gewoon live bij, tentje mee en ervaar een ongeëvenaarde sfeer onder zo’n 7000 trailrunners. 

Mijn doel is om de finish te halen. Als ik daar 45 uur voor nodig heb is dat prima. 


Ik wens jullie allemaal heel veel volg plezier! Mijn telefoon staat gedurende de race uit. Dus even gezellig bijkletsen of appen zit er even niet in. 

maandag 15 augustus 2016

Into the Grave


Soms sizze bylden alles.
It wie sneon in prachtich metalfeest op it Oldehoofsterplein yn Ljouwert.

Sjoch dit prachtige filmpke fan Omrop Fryslân.

http://www.omropfryslan.nl/nijs/656344-fideo-crowdsurfe-op-gravezondag 14 augustus 2016

It Lauwersmar om


Hjoed wer in alderaardichst rûntsje fytst mei Jellie.
Dokkum as startpunt en tsjin de klok yn
it Lauwersmar om.

It wie in grut genot om dêr te fytsen,
mei in soad fariaasje.
Bij it wetter lâns nei Dokkumer Nije Silen
op nei Zoutkamp

Oer Vierhuizen
en dan oer âlde diken


Bijschrift toevoegen
Dêrnei hawwe wij de route naamtroch it oefenterrein fan it leger
en dat wie noflik en tige rêstich

Fisk wie der op Lauwerseach en
wij seagen mei genoegen nei al dy "trekkers" dêr
foar ús binne dat al dy fytsers mei bagaazje
dy't ûnderweis binne
In lichte foarm fan jaloezy makket him dan master fan ús

Fia Eanjum
(wêr't de COOP iepen wie, wylst ik miende dat er noch altiten oer diskussearre wurdt oer wol/net iepen op snein yn Dongeradiel)
Fia it fantastyske Metslawier
lâns Wetsens
troch it tsjustere en tryste Ealsum
werom yn Dokkum
Hast 60 moaie kilometers

donderdag 11 augustus 2016

Belgen

Belgen, in frjemd folkje
Nim no de diken dy lizze der foaral suterich bij,
gatten en skuorren slaan foar master op.....

Mei fytspaden is it al net oars.
Der is gjin struktuer,
men docht mar wat.
wij seagen soms op in inkele kilometer fytspaad
wol 6 ferskillende soarten ûndergrûn,
fan kreaze tarre en betonblokken
nei klinkers, nei balstiennen nei grind nei gers.....

foaral dy freeslike balstiennen .....
(kulturiel erfguod sizze se dêr)

Wat wol bysûnder is dat de jaachpaden neist de rivieren
iepenbier tagonklik binne.
altyd
oaral
ek at der grutte fabriken lâns it wetter stean..
je moatte gewoan tusken de frachtautos trochfytse
of troch heale kalkbulten
mar it paad giet oan de oare side fan it terrein fierder....

Op ien kear nei, erfaarden wij ferline wike bij Luik
Hjoed seach ik dit artikel yn it AD
Ferhip tocht ik dat komt mij bekend foar...


Dit is fanút Google maps in foto fan dy sintrale bij Hoei
en sa't jim sjen kinne stiet dy oan de Maas.
Lâns dy Maas rint Ravel 1,
dat is de lange ôfstandsroute foar fytsers  yn Belgie
dy't wij folgden nei fan Dinant nei Luik.

It paad rint er neffens de kaart gewoan efter lâns
en wij folchden de buordsjes trou

Wij wiene suver al kreas op wei, op it terrein
doe't wij stuiten op in slachbeam
en in net al te helpfeardige bewaker
"Nucleair, go back", sei hij yn it Ingelsk,
wierskynlik omdat hij it Fryske flagje
op  myn fyts yn ferbân brocht mei it Ingelsk.

"Velo, bike, fiets, route", ús wurden fûnen gjin gehoar...
wij moasten op de grutte en drokke dyk
en koene kilometers fierder wer op it paad komme


maandag 8 augustus 2016

In kaartsje

Wij binne werom fan in moaie fytsfakânsje fanút Súd Frankryk.
Dêroer de kommende tiid noch wol wolris wat nijsgjirrige dingen

Wij stjoere al jierren
krekt as alle oare minsken
gjin kaarten mear fan ús fakansjeadressen....

Wij sieten dit jier op 20 ferskillende kampings.......

Op 28 july wiene wij yn it stedsje Toul en wij rûnen dêr wat om.
Der wie ien kollega dy't foar de fakânsje noch frege hie
at hij ek in kaart krige.
Hij wist it antwurd wol.

Doe't ik dizze standert stean seach, appte ik him de boppesteande foto
mei de fraach hokker kaart hij ha woe......
Op 8 augustus stie dizze spotprint yn it AD..........