zaterdag 31 december 2022

2023

 


Trend


It is sneontemiddei en âldjiersdei

Ik sjoch efkes wat it nijs is en skrol op twitter troch nei de kollum trends

Ik klik it net oan, wêrom it nijs is 

mar doch in gokje wêr't it oer giet.

1. Oudejaarsdag

Der binne minsken dy dogge hjoed iets wat dêr mei te meitsjen hat. 
Se bakke oaljekoeken, stekke fjoerwurk ôf, sitte al oan de buorrel
en dat meie wij fia twitter best witte

2. Oliebollen

Sa dúdlik as wat, at je dy dingen bakke, keapje of opite dan meldt je dat op twitter.

3, Oud en Nieuw


Dat kin hast net oars gean as oer dit prachtige plaatsje

4. Nieuwjaar

Dit binne lju dy't net genietsje fan dit momint (aldjiersdei) mar al mei moarn dwaande binne

5. Ingelijks

In ynkopper. Je skriuwe op twitter "de bêste winsken" en it makliks is om werom te twitterjen "insgelijks"

6. Benedictus XVI

It kin hast net misse, hij hat de Kryst wol helle mar it nije jier net. 

7. Wilders

Hat wer wat sein oer Marokanen of oare bûtenlanders. De helt fan de twitteraars sil it der meiiens wêze. De oare helt net. Hjir wurdt stienhurd oer twittere

8. Vuurwerkverbod

Der binne no al lju dy't har nocht hat fan it fjoerwurk dat no ôfstutsen wurdt of der binne minsken dy't roppe om in ferbot fanwege de hurde wyn

9. Jaarwisseling

It selde as bij 8

10 Rammstein

Dizze minsken hawwe de Top 2000 der foar en heare Du Hast foarbijkommen.
Krekt as mij. Geweldich nûmer en de muoite wurdich om dêr oer te twitterjen

11. Claudia de Breij

De foaroardielen oer de konferênse jûn fleane al troch de loft.
Miskien freegje twitteraars harren wol ôf at se har TV freontsje M van N ek oanpakt.
Ik sjoch net, mar lês it letter moarn wol op.....twitter

12. Wens 

Ik "wens" jullie enz.....

13. Geert

sjoch 7

14. Vuurwerkoverlast

Sjoch 8
 

Froeger wie net alles better

 


Op syk nei stikjes oer SDS yn eardere tiden

yn regionale kranten

kom ik dit tsjin.

Mar goed dat it net in H.P. te O of te W wie

want dan moast ik fansels op syk 

nei de namme fan dizze drinkebroer

vrijdag 30 december 2022

Technyk

De technyk liet it sitte.

Ynlogge wie/is net mooglik

Fandêr de blochrêst.

It is noch net oplost, 

mar kin mij no op in oare wize rêde.

Sil sjen at ik foar de kommende dagen noch wat ha.

Sit folop yn de âlde kranten 

en de âlde papieren fan myn âlders.

Dat wurde foar ús nijsgjirrige oersichten.

Letter mear dêr oer.

Earst op oppasfakânsje.

Hullie op de lange latten 

en ik mei Syb yn ús ferbliuw yn Switserlân.

Der leit noch snie, 

mar wij hawwe noch twa waarme nachten yn Nederlân.

At wij de waarmte net tefolle meinimme

dan komt it goed, foar dy oaren.
vrijdag 23 december 2022

Wolkom nei it doarp

Bij Ljouwert yn it Griene Stjêr gebiet 

hawwe se in oantal jierren in meardaags festival hân.

Omdat we dochs alles feringelse, 

neamden se it Welcome to the Village

Ik haw der in oantal kear west op sneon

en prima muzyk heard.

Der is dêr in ferfelende buorman

dy't er foar soarge hat dat it der net mear komt.

It festival waard flink subsidiearre troch gemeente en provinsje,

omdat se fernijend binne of sa.

Fernijend betsjut, gjin bakje patat foar de flaubyt, 

mar vegahapkes yn houten bakjes

It festival koe in oantal jierren ek al net troch gean troch koroana

ferline keazen se  foar wat lokaasjes yn de binnenstêd

mar dat wie gjin WTTV.

Der wiene amper kaarten ferkocht.

No hawwe se foar 2023 noch gjin plak

en giet it oer.

Se hawwe de organisaasje sa delsetten

dat wij hast tinke moatte dat se harren as ûnmisber beskôgje.

Se hawwe in eigen hingplak, dêr't se oer fan alles neitinke

wat se organiseare wolle 

at it ea wer trochgiet.

Ik sis, stoppe mei dy boel

en de subsydzje kin wol nei oare kulturele dingen

dy't wol wat sjen litte kinneBetelje of sitte

 It is wat in sneuptiid

en de Boalserter Kranten en Snitser Krante fan earder befalle mij wol.

It kantongerjocht yn Snits behannele tal fan strafsaken

It is no in fermaak om te sjen wêr't men in boete foar krige

At ik it goed begryp dan wie it in  jildboete of safolle dagen yn it gefang.

Sjoch mar bijgelyks : niet rechtshouden in een bocht"

F20,- of 4 d.h. (dagen hechtenis)

It wie in dúdlike formule.

Foar elke fiif gûne boete, koene je ek in dei sitte

Dit binne wat úspraken fan 1958Ik hoop foar jim dat er net te folle famylje bijsit.....

donderdag 22 december 2022

Noch seis

 


Harren adfertinsje falt wer op

ik kin it hast net misse.

En dan binne der noch 6 yn libben

De bruorren en susters mei oanhong

fan in broer fan myn pake Hessel

dinsdag 20 december 2022

Ungemak

Ik wit net at ik sprek út namme fan myn generaasje

mar feit is wol dat ik de Boalserter Krante,

sa't dy ea wie, wol wat mis.

Dy krante fan no, krije wij al moannen net mear yn de bus

en ik kin mij dêr ek net drok om meitsje.

Sa folle stiet der al net mear yn

en op it ynternet is de digitale ferzje ek te finen.

Nim no dy krante fan earne yn 1957.

Ik bin op syk nei stikjes oer SDS

(dêroer letter mear)

en stuit dan op dit prachtige nijsberjocht.

yn it Frysk ek noch wol


At ik mij net fersin 

hat Pyt de Jong letter de Freulepartij en PC wûn 

en is Durk Lemstra

(dy't se letter fêst Dirk neamden)

in goeie ruter wurden (sa no en dan wat dwers)

Logysk dat Pyt der ôffoel en Durk net

donderdag 15 december 2022

Toerisme komt op

 Help, "Vreemdelingenverkeer". 

ja sels "buitenlanders" yn Gaasterlân

Wat in prachtich stikje út in Boalserter Krante 

fan 1955

De skriuwer fan doe, 

moast no ris sjen kinne 

hoe't it der no útsjocht

maandag 12 december 2022

God

 


Twitter

ien fan de leukste akkounts om te folgen is DeSpeldSport en DeSpeld

Hearlike humor

Alles omdraaie en relativearje.

Foar in wedstriid, om God bidde

It is te tryst foar wurden.

Of soe der in fuotbalgod wêze yn de himel 

neist de door Ajax supporters beneamde Johan de Messias

Wij meie dochs oannimme dat God him net drok makket 

om wa't it fuotbal wint.

At er der wêze soe, 

dan soe  drok meitsje om oarloch en geweld better wêze.

Mar ja, wa bin ik om dat te sizzen

Ik leau der allegear neat fan


vrijdag 9 december 2022

Oppasse

 


Gebak en in pantsje.

Dat byld die mij oan iets tinken.

It sil de jierren 80 west ha.

Wij drok dwaande yn it Dielshûs mei popjûnen

en beppe en frou de Boer pasten op,

op twa bern.

Sels wat bij de kofje te pakken dat diene se meast net.

Dus setten wij it klear, 

sadat se der net ûnderút koene.

Ferline wike mocht ek efkes oppasse.

Op jûn, dat dogge wij net folle,

wij hawwe leaver dat er wat mear libben yn sit.

It gebak en it pantsje stiet klear.

Ik haw fansels in stikje naam


donderdag 8 december 2022

In nuver fersin

 It sil septimber west hawwe

dat Tsjeard en ik entûsjast waarden fan it berjocht

dat Paceshifters yn Paradiso komt.

16 desimber dat haw ik yn holle

op in freedtehûn dat hat Tsjeard yn de holle

It Sinteklaa wykein stekke wij de koppen efkes bijelkoar

Hoe sille wij it dwaan?

"It is de dei fan de finale WK, dat is dy sneon"

"Nee, it is op in freed"

"Nee, it is op sneon, it stiet er dúdlik, sneon 16 desimber"

"16 desimber is net op in sneon, dat is op in freed"

Ferrek,

it is pas yn 2023

Wij ha al kaarten foar takem jier......

Bêst genôch


dinsdag 6 december 2022

Skuldich?


Tsjonge, jonge,

sokke koppen yn de krante wurd ik net goed fan.

Foar 2300 euro skuldich oan de biodiversiteit
En dan stiet dit ek noch yn deselde krante

Mar goed dat ik Trouw mar trije wiken ha.

Ik fiel gjin "erfzonde", hielendal neat

dus praat mij dat net oan.


 


Sjuery

 Dat hat mij altyd moai talike,

in kear in sit hawwe yn in sjuery bij in rjochtsaak.

Soks is kommen troch de boeken fan John Grisham.

Dy kin perfekt beskriuwe wat sa'n sjuery meimakket

en wat der yn  in sjuerylid omgiet.

Yn België hawwe se bij bepaalde rjochtsaken ek noch in sjuery.

Sa as bij dizze saak


In sjuerylid wêze is net frijbliuwend.

Der wurde lykwols hiel wat smoezen oandroegen 

om der mar fan ôf te wêzen.

Yn dit gefal begryp ik wol wêrom.

Moannenlang , sille je alles oanheare moatte.....


Sterkte "útferkoarne Belgen"