donderdag 30 december 2021

Mearkes
Efkes op souder sjen, seit Roan fan 7

Wij komme ûnder mei in mearkeboek.

Dêr moat ik út foarlêze fynt hij.

Dat doch ik, wylst ik neat mei mearkes ha.

Jiskepûster, haw ik foarlêzen

yn moai Frysk.

Jiskepûster, wat in moai wurd.....

Hâns en Grytsje, 

Readmûtske en oare mearkes komme noch oan bar
 

woensdag 29 december 2021

Rottige meente

 Hjoed sa'n 5  kilometer rûn

oan de hân fan in GPS app yn de Rottige meente

Underweis wat fragen mar der wie foaral in soad te sjen 

en op lêst ek noch te dwaan

maandag 27 december 2021

Ien kâlde finger

 

Ik wol in graach wat nijs meimeitsje en belibje.

en fiele....

Dus die ik sneintemoarn mei in fieltemperatuur fan min 13 de draafskuon oan.

Net om in toptiid del te setten, mar om te fielen 

hoe't is om mei sa'n fieltemperatuur te draven.

Goed oanklaaid en ynpakt

kaam ik mei ien kâlde wiisfinger thús

Ik moast sa nedich in foto meitsje

fan in fantastyske strakke loft
Mollebulten


 Foar in mollenfanger moat dit in makkie wêze.

Ien rjochte line en om de meter is in bult

Sjoen op it trekpaad lâns de Boalserterfeart 

Mar de fraach is fansels wol

wa't hat hjir lêst fan

en wêrom soe de mollefanger dizze mol fange?

woensdag 22 december 2021

Utdaging

Sport heart net ta de essinsje fan it libben

dat fynt ús regear.

Spitich, want sport foarkomt in hiel soad ellinde.

Ellinde omdat minsken te dik wurde of  tichtslippe,

omdat it in goed tiidferdriuw is 

en dat it dêrom foarkomt dat minsken harren ferfele

en op in ferkeard spoar telâne komme.

Sport is ek gewoan fytse en gewoan rinne.

Ik brûk Strava.

Strava jout útdagingen en dy haw ik nedich

want sa leuk is rinne no ek wer net.

Strava daagt minsken út.

Nim no de simpele "Challenge" fan desimber

Totaal 50 kilometer rinne.

Dat falt wol mei, soene je sizze,

mar ek haw dy registraasje yn Strava nedich 

om it doel te heljen.

279.665 minsken oer de hiele wrâld 

hawwe oanjûn dat se dat doel ek helje wolle.

It is no 22 desimber en ik sjoch efkes nei myn meistanders.

Sate sjen, is it yn Spanje, yn Sjina en Utah moai waar, 

want Javier, KM en Jack rinne der letterlik en figuerlik wat út


Sommigen komme wol hiel fier boppe de 50 kilometer út

Ik  sit moai op koers


ik stean op plakje 57426.......

Noch 9 dagen te gean, 

Ik meitsje der sels noch in útdaging bij.

ik sil sjen dat ik bij de earste 50.000 kom....donderdag 16 december 2021

Stimme

 
Appelzell is in doarpke yn Switserlân.
It leit wat fan de bewenne wrâld ôf 
en in prikje helje is net sa maklik sa't it skynt.
Boppedat hawwe dy minsken yn de bergen net safolle op mei in regear.

Wat ks nijsgjirrich fyn is it stimmen
mei it opstekken fan de hân op it doarpsplein

Machtich, stel je foar dat dit yn Wommels sa wêze soe.
Der moat in nij bouplan komme 
en it doarp moat der oer stimme wêr't it komt.
De kosten liedt de klok jûn s om 8 oere
sadat elkenien wit dat er stimd wurde moat.
De stimmers geane nei de Terp
wêr't je dan kieze kinne.
troch de hân op te stekken of yn de bûse te hâlden


woensdag 15 december 2021

Massa

 


Best wol in yngewikkeld ferhaal

at je it sa lêze.

Tink net dat ik faak sokke boeken lês.

Ik kaam it wol tsjin yn in triller fan Lee Child

mei yn de haadrol Jack Reacher.

Mei him graach lêze en moat dus soms dingen ta mij nimme

dy't mij boppe de pet gean.

Mar dat lêste stikje fyn ik dan wol wer nijsgjirrich.

Iets wêr't ik nea bij stilstien ha.

Dus at de tillefoan  út de hân falt, 

dan is dy tillefoan te swier

en dan moat der mar wat mzuyk en foto's ôf

Foar it gefoel........

maandag 13 december 2021

Keunstwurk

 


De hurkende man

is in byld bij Lelystêd.

It is in oplossing yn in puzzel, dy't ik makke haw

en ik haw it noch nea earder sjoen.

Ik fyn it prachtich in prachtich keunstwurk.

Hjir it ferhaal wa't it makke hat en hoe hij dat dien hat

en hjir it ferhaal fan it hoe en wêrom

Yn de folksmûle neame se it byld de poepende man

zondag 12 december 2021

Max en poes

 


Poes wurdt er net oars fan

at Max as earste oer de line giet

en úteinlik wrâldkampioen wurdt.

Ut respekt foar poes bin ik mar net opsprongen

Puzzelje

 


Hij is der wer

it Grote Bosatlas puzzelboek.

Wat in genot wie dy earste útjefte begjin dit jier

Wat in genot sil dit wer jaan

Foar 15 euro in hearlik puzzelboek

Wylst ik oars nea gjin puzzels meitsje........

zaterdag 11 december 2021

Berneboeken

 


At ús pake- en beppesizzers letter grut binne

en sij krije de fraach wat se noch fan pake witte 

doe't se lyts wiene

dan komt dêr fêst út "dat se altyd nei de byb mochten".

It gebou fan de byb stiet tsjinoer ús

en is iepen op moandei, woansdei en freed

At ien fan de bern bij ús is op ien fan dy dagen

dan gean ik nei de byb,

Dat fine se allegear moai.

Sels ien of twa boeken útsykje,

sels de boeken ynboeke

en bij ús thús jouwe se harren noflik del

bij mij op de skurte.

Ik haw dizze wike wer 5 boeken foarlêzen.

Wat in machtich wurk is!

De boeken bliuwe salang bij ús

oant der wer ien fan de bern 

op moandei, woansdei of freed bij ús is.

De boeken binne nea te let werom yn de bybdinsdag 7 december 2021

Spotify 2021

 


Spotify hat it allegear wer bijholden

hoe't myn muzikale jier der útsjocht

Dat ik nei 2130 ferskillende artiesten harke haw,

it soe samar kinne

Dat ik dit jier 49.000 minuten  harke haw

ik leau it gelyk

Dat ik it meast harke haw nei Neil Young

ik kin it ferklearje,

want ik haw in boek oer him lêzen 

en alle nûmers opsocht op Spotify.

Dat myn favorite nûmer Birds fan Neil Young is

dat ferbaasd mij echt2 jier

 


Al wer 2 jier,

Brecht, 

dat prachtige famke fan Anne-Marije en Jelmer.maandag 6 december 2021

Sechy


 

Yn rou-adfertinsjes steane betiden nijsgjirrige teksten.

Ik fûn dizze lêste sin hiel bijsûnder,

Ik wit net at dit allinne mar in Bildts sechy is

of dat wij yn it Frysk ek soks sa sizze

zondag 5 december 2021

Kij

 


It is noch net sa fier, 

mar at ik wenje wol mei soarch

dan gean ik nei Aldeboarn.

Wat in feest sil dat dêr wêze.

Utsicht oer gerslân en Fryske kij.

Fryske kij yn it lân,

at dat net in lûker is dan wit ik it ek net mear

Der stiet net bij dat it mar 120 dagen is

omdat de molkfabryk dat foarskriuwt

om ús sa wiis te meitsjen dat de molke, de fla, de tsiis en de bûter

better en sûner is.woensdag 1 december 2021

Bewege

It is de tiid fan in momintsje sykje.

In momintsje dat it droech is,

sadat ik in loopke rinne, 5 kilometer drave of in ein fytse kin.

Ik haw it leafst dat in moarns gelyk in pear oeren droech is

Moandei die ik alle trije.

Op de fyts nei Tûzen Jellen (dat boerd is nij)

rinne nei Tritzum

op de fyts werom

en middeis 5 kilometer drave

Tûzen jellen, de trijesprong op it Jopie Jornapaad

Tritzum

Genôch te dwaan op de soarchbuorkerij

op wei nei Tritzum

fanôf it trekpaad it sicht op Wommels en driigjende wolken

It is slagge: 5 kilometer yn 35 minuten, dat wie myn earste doel

it fertroude rûntsje: Iens om