donderdag 26 februari 2015

Werom sjen en foarút tinke


Okkerlêsten in stik skreaun oer it fytsen dat yn de LC stie.

Ek de wepside fan de Fryske Fytserbûn pleatste it berjocht en pleatste boppesteande foto der bij.

Moaie herinnering oan ús fytstocht nei Ingelân wêr't dochter Anne-Marije doe wurke.

Yn in wike hinne en werom nei in plakje yn de buert fan Londen.

Moai foarútsjoch ek wer, no't de maaitiid en de simmer der wer oankomme.woensdag 25 februari 2015

24 febrewaris

24 febrewaris 1978
der lei wat iis
yn de fearten
ûnbetrouber
jûns wie it mistich,
wat sis ik
it siet potticht
de brulloftsgasten hiene muoite,
grutte muoite
om Piaam te finen
Nynkepleats
ús troufeestlokaasje

24 febrewaris 2015
nij libben
dochter Hildau befalt
in soan
wat in feest
in pake- en beppesizzer der by

24 febrewaris
de troudei ferjitte?
nee, no net mear
maklik te ûnthâlden
de dei dat Roan berne is

PS: de sokken binne fan de Fryske flagge
en hawwe gjin inkele ferwizing
nei in fuotbalklup

maandag 23 februari 2015

Tsjûkemar om

Moandei 23 febrewaris
in stevige wyn mar droech,
it sintsje der bij,
fytswaar dus
Healwei Top en Twel  en de Jouwer de auto delsetten

It fytspaad lâns de Skarsterrien

Grappich: in pipi wein mei de namme
krûpelhintsje  (lieveheersbeestje)


it thús front mocht fia de Whatsapp
wer riede wêr't wij wieneYn Skarsterbrêge rekke Jellie noch efkes oan de praat
mei de bwenner fan it hús wêr't se jieeren wenne ha.
"Rounom wyn "stiet der doe ek al op en dat wie no ek noch sa

De dyk tusken TopenTwel en de Jouwer wie offisjeel ticht
 fanwege in omhakken fan wol in hiel soad grutte beammen

In moaie 45 kilometer....

Wat foto's

Soms sjogge je leuke dingen yn boekjes, op ynternet  of meitsje ik sels in foto. 

In keunstwurk fan fûgels....
breawinning foar in boer en duorsume enersjy

sykje it mantsje.....

sa simpel en dan sa'n grappich in keunstwurkje....

zondag 22 februari 2015

Romein


Dêr wiene se wer
Physical Grafitti 
dy geweldige tributeband fan Led Zeppelin
yn de moaiste seal fan Fryslân sa't se sels seine
en wêr't ik it folsein mei ien bin

Ik seach se no foar de tredde kear
en it  wie wer better

Wat in  moaie jûn 
yn Romein
mei allegear genietsjende minsken
âld foaral mar ek jong
mei helaas wol wer in hânfal irritante praters
dy't noch altyd net witte dat
"Gij zult luisteren"
it earste gebod is

Njoggen oere gie it los
en om tsien oer alven begongen se oan de tajefte
sûnder skoft twa oeren spile
dy tajefte haw ik mist
Arriva fynt dat 23.21 in moaie tiid is
om de bus rjochting Wommels te stjoeren

Mar ek sûnder tajefte
in tige slagge jûn.


vrijdag 20 februari 2015

In logo en in pompeblêdIt liket sa aardich
in Fryske flagge
mei it Feyenoord logo

it pompeblêd
en it logo
sitte beide yn myn hert

treurich wurd ik
at dizze flagge foarop in krante sjoch
yn Italie
mei as kop
"Nederlandse beesten"

ik skamje my
foar dizze lju dy't
Feyenoord en Fryslân
yn in kwea deiljocht set hawwe

oppakke sokke lju
en dêr mar in moai skoft hâlde....dinsdag 17 februari 2015

In streekderby

Kommende sneon

SDS 1 moat tsjin Nijland 1
in streekderby
krekt as SDS-sc Bolsward
krekt as SDS- Mulier
krekt as SDS- Scharnegoutum
(wannear soe dat wer ris plak fine, Marco?)
mar
SDS - Nijland
dat is krekt efkes mear as in streekderby,
hoe dat kin?
it is mij net dúdlik

meastentiids is der wol wat gedoch
wat stikjes, wat grapkes
fan te foaren
de wedstriid falt meast tsjin
net ferlieze is faak it doel
der wiene jierren
dat SDS wat mear wûn of wat heger fuotballe
de lêste jierren is Nijland wat better
wûn ek fertsjinne yn Easterein

Dy derby
wêr't wij wer nei út sjogge
dy is sneon
yn Nijlân
wij hoopje op in iepen wedstriid
mei in soad doelpunten
mei in soad publyk
en at de beste mar winne mei
en fansels hoop ik dat dat SDS is

Wol spitich dat de skriuwer fan Nijland it op foar hân al oars sjocht
hij skriuwt it ûndersteande yn it ferslach fan Bant 1- Nijland 1


zondag 15 februari 2015

Cambuur-Heerenveen

Wol wat sneu hjoed
foar al dy Heerenveen fans
gong it sa lekker de lêste wiken
mei leuk fuotbal goeie resultaten helje

en dan moatte je tsjin Cambuur
ja Cambuur
yn Ljouwert
wêr't it de lêste wiken net sa goed mei giet

Yn 8 minuten hat Cambuur se ferslein
8 minuten
in rekôr tiid.
de oare 83 minuten hawwe se it lekker spannend holden

Jûn de plakboeken  mar efkes troch
sykje om myn earste Cambuur- Heerenveen


1970
27 septimber
sc Cambuur - Heerenveen
skiedsrjochter Beck
einstân 0-1
Cambuur mei Nasman, Derksen, Lippold, Spindelaar, Weering Vlietstra, Zuidema, de Jonge, Alma, Eijer en de Grootop dy selde bledside yn it boek
stiet in foto
fan Jan Boezeroen
sil dy selde jûns wol yn Jirnsum west ha
in goed plak om dy nederlaach
te "fieren"


vrijdag 13 februari 2015

Bij dat brêchje

Wol tûzen kear bin ik der lâns fytst
hûnderten kearen oer hinne fyts
lêsten bleau ik der efkes op stean
om wat foto's  te meitsjen 
fan in heal beferzen feart

en doe tocht ik: 
hjir wie it
op dit plak 
yn 1961


.woensdag 11 februari 2015

Makkum

It is snein
in frisse noas helje
moarns op de lisfyts
rûntsje Tsjom Slachtedyk Lollum
mei in hurde noardenwyn

Middeis nei Makkum
rinne nei de Holle Poarte

de rêst yn it Iselmar
de rêst op it wetter
de rêst op en bij it strân

de lekker honger
de kibbeling

bij Hoek's 

it wie bêst genôch

de ferbazing
at je oer it yndustry terrein rinne
alles hat te krijen mei boaten

Oeral boaten ...wat in kapitaal leit dêr
weelde nim ik dat

PS : ik ha neat mei boaten
It is net altyd wat it liket


moaie print!

wij kinne it allegear wol
dat it betiden neat liket
en tige tafalt
of dat it hiel wat liket
en neat is

dy bûtenkant
dy't oars is as de ynhâld


zondag 8 februari 2015

Vodden en Drek

It is wat mei V&D, se rêde it miskien wol net op
V&D, dy "deftige" winkel
dy't yn it rychje C&A en de Hema past
Tiden binne feroare,  minsken binne feroare
mar V& D feroare net of te let

Myn herinneringen oan V&D?


Fansels: de roltreppen,
yn myn herinnering de earste winkel
dêr't je gebrûk makken fan in roltreppen
om boppe te kommen,
en wer ûnder
ferplicht ek noch wol

V& D
dat wie Vodden en Drek

V&D wêr't alles te keap wie
yn de goeie tiid, sels platen en cd's

V&D yn Ljouwert
at it hurd reinde wie dat it ideale paad
fan it Saailân nei de Nijstêd
Efkes droech en  efkes yn de waarmte


V&D de winkel mei dy freeslike luchtsje lucht
at je der ynkomme
dy lucht dy't der bij mij foar soarget dat ik der hiel hurd wer út wol

Winkelje is net myn ding
Mar V&D is seker net myn type winkel

De lêste kear dat ik der wat kocht ha,
is sa'n dik jier lyn
It wie yn feite bij Dixons dy't ûnderdak fûn hat
yn dat grutte gebou yn Ljouwert

In hurde skiif
ôfrekkene, sa't it heart
troch pypsinjaal bij útgong oanholdenSorry, sei de bewaker
ferkeaper hat befeiligingsdinkje der net úthelle.
Sorry, foar jim allegear
tocht ik,
Ik keapje hjir nea wer wat

V&D ticht
sneu foar al dy minsken dy't dêr harren brea fertsjinje
mar mear ek net.
V&D ticht
der binne gelokkich oare winkels
wêr't it net sa stjonkt
vrijdag 6 februari 2015

Iisbaan

At it der immen fan it keninklike hús syn of har jierdei hat
(en dat bart hiel faak)
dan stiet yn Wommels de flagge op de toer.
at de iisbaan yn Wommels iepen is
dan hinget de flagge dêr út
dan is it dúdlik foar elkenien
en it is fansels feest
suver mear feest as at der immen fan Oranje de jierdei hat
winterwille!
hoe faak yn it jier?

Fannemoarn stie ik bij de iisbaan
efter it stek en efter de hikke
en rekken hâldend bij de tekst op it boerd
"Verboden Toegang, artikel ensf.

In iisbaan
it is in lestich ferhaal
it is sa moai dat er der is
at it winter is en at der riden wurde kin
it wurd "winterwille" sil hjirtroch ûntstien wêze
tinkt mij

Mei it sicht op de iisbaan
mei syn moaie opkreaze ljochtpeallen
begjin ik te deidreamen oer ús sêfte winters:
ik fiel gjin winter
ik sjoch gjin wetter
ik sjoch gjin  iis
mar yn it skynsel fan it ljocht
sjoch ik se draven

al dy hurdravers fan Wommels
yn groepkes of allinne
mei kleurige en fleuirge jaskes
feilich op in moai parkoer
tagonglik foar elkenien
bij tsjuster waar

dravers
sûnder ljochtjes
en sûnder hesjes
woensdag 4 februari 2015

Winter fytstochtje


4  febrewaris
in winterdei sûnder froast
mei in hearlike sinne.


lizze op de fyts:

snein gjin winter 11 stêden tocht foar mij
200 is te fier
hjoed de 13 lytsedoarpen-buorskippentocht
32 km moai genôh
Iens

Weakens
Littens
Wieuwens
Skrins
Hinnaard
Itens
Rien
Greate Wierum
Reahûs
de Kliuw
Hartwert
Burchwert


Tongbrekker


In lekkere tongbrekker:

Op it Snitser skip,
dêr stie in skries,
dy't mei de bek it spek fan it spit ôfsnie
en der wie gjinien,
snip noch skries,
dy't him dat neidie;
 dy't mei de bek
 it spek fan't spit ôfsnie

zondag 1 februari 2015

Reade wikel


Wist it noch Pyt Postma?
1985
do hiest in fûgel opdien
in deade fûgel
dy moast opstoppe wurde
 yn Ljouwert
bij J de Jong

ik wurke yn Ljouwert
en woe him dêr wol bringe
dat sparre dij in reis út

Wist it noch
foar it ferfier moast plysje Jaarsma yn aksje komme
de opperwachtmeester der Rijkspolitie
foar in ferfiersfergunning C2
dy moast ik bij mij ha
yn de bus
op de Nijstêd
foar it gefal at se mij oanholden
foardat ik bij de St Jacobsstraat wie

Wist it noch?
Ik soe freegjewolle:
 libbet er ek noch?
mar dat klinkt wat raar

dan freegje ik mar
is hij de der noch
dy reade wikel
fan 1985


Bûten de piste

Sneintemoarn 1 febrewaris
It NU nijs besjen
Griekenlân bliuwt dwers,
yn Amsterdam wer ien deasketten
Justin Timberlake en Jessica Biel ferwachtsje in berntsje
(gjin idee wa't dit binne)
FC Twente ferslacht Cambuur troch doelpunt Ebecilio yn  blessuretiid

en

Zeven skiërs omgekomen door lawine in Alpen

Door lawines in de Oostenrijkse en Zwitserse Alpen zijn zaterdag zeven skiërs om het leven gekomen.
Een groep van negen mensen was buiten de piste aan het skiën in de buurt van het Zwitserse plaatsje Vilan, toen een lawine ontstond en die zeven van hen greep.

Drie van hen werden dood onder de sneeuw vandaan gehaald, één persoon overleed in het ziekenhuis. De andere drie raakten zwaargewond. D

Bij lawines in de buurt van de Zwitserse dorpen Mürren en Adelboden kwamen twee skiërs om het leven. Ook zij waren buiten de piste gegaan.
Dat gold eveneens voor een wintersporter in Oostenrijk, die gedood werd door een lawine bij het plaatsje Damüls.Sokke berjochten steane dizze winter wol hiel faak yn de krante,
te faak
Altyd in gewoan lyts stikje.
Sûnder in skreauwende kop as in soarte fan warskôging
nee, gewoan as in feit...

Utsein at it om in prins of in autoreser is.

Bûten de piste skye dat
moat echt ferbean wurde.
krekt as fytse op de A7
en sile yn it Panamakanaal