donderdag 15 april 2021

Fan iets yn Wommels nei....

Temafytse, dat doch ik dizze wike.

Sûnder plan foarôf.

Ik fyts, ik sjoch iets en meitsje yn tinzen in link nei Wommels

In tsjinstelling en in oerienkomst 

beide kin.

Sa as woansdei

Ik fyts troch Marsum en sjoch de kroechFan it Reade Hynder nei it Grauwe Paard.

Beide kafés, beide op in hoeke, beide yn in doarp, beide âld 

en beide iets mei hynders

Wommels en Marsum 


Sa as tongersdei

Ik fyts bij Jellum lâns en sjoch it fytserekFan freule Clara nei jonker Sikke

Beide fan adel, beide op in doarp 

Wommels  en Jellum

Geen opmerkingen: