maandag 26 januari 2015

Geert en Demis

Geert
Al wiken in tophit op twitter
Geert
ik toch fan Wilders
gjin oandacht oanjûn
want sa'n man moatte je gjin oandacht jaan

Geert
fannemoarn waard mij iets dúdlik
op it wurk
bij de kofje
it wie Geert foar
en it wie Geert nei.
foaral dat lêste
swiere emoasjes bij myn kollega's
hurde wurden foar Geert
fan de froulike kollega's
Geert derút
Geert hitsich
Geert geile bok

Geert bliuwt noch wol efkes in hit op twitter
en op moandei it ûnderwerp fan petear
dêr kin sels gjin Ajax- Feyenoord tsjin op

Moandeis mar wat koarter skoft hâlde.

Demis
De moandei rint tsjin de ein
as bekend wurdt dat Demis Roussos RIP is
ik sjoch dat dy 68 jier wurden is.
Frjemd
sa't ik him kin
as sjonger fan eardere swietsêfte hits
wie hij altyd al 68 jier.
Altyd âld foar syn leeftyd
en net âld wurden dus.woensdag 21 januari 2015

40 jier lyn - 1


Sa no en dan sil ik efkes weromsjen yn de tiid.
Oan de hân fan plak- en fotoboeken
40 jier lyn is it útgongspunt

Jannewaris 1975
de plicht ropt
lichting 1975-1
it leger yn

Op 4 jannewaris 1975 moat ik mij melde
yn de Isabella kazerne yn Den Bosch
foar in earste oplieding:

hoe poets je skuon..
wannear moat de baret op....
hoe tear je klean op mesbreedte.....
hoe helje in Uzi útelkoar.......
hoe set je dat ding yn fredesnamme wer ynelkoar.....
hoe lis ik in knoop yn de strik
hoe kin ik mij wat drukke sûnder problemen te krijen
hoe krij ik myn begjinnend burdsje yn  in luchtmasker,
sûnder dat it lekt

en foaral
hoe kom ik freedtemiddei nei it lêste appel sa gau mooglik wer op de Kliuw
en hoe kin ik sneintejûn sa let mooglik fan de Kliuw wer nei Den Bosch ta.


Sa'n 8 wiken lang haw ik dêr sitten
in oplieding foar in funksje op in administraasje
ik wit der net folle mear fan
it oerkomt je allegear
mei lotgenoaten

.

zondag 18 januari 2015

Al hast trije pleagen

Neffens it boek Eksodus hawwe der 10 pleagen west yn Egypte,
oplein troch God omdat de Farao it folk Israel net gean litte woe.
10 pleagen en dan moatte jim tinke oan: kikkers, lúzen, miggen, feepest, sprinkhoannen, sweren, heilstiennen, tsjusterens, wetter wurdt bloed en dea.
Net tagelyk mar om bar.

Ik tocht hjir oan doe't ik de reaksjes op twitter seach
oer it ferbot op ljipaaisykje.
it is in folsleine ramp neffens guon
it is hast de ein fan it libben fan de ljip
hast noch slimmer as de oarloch en geweld

It is mar hoe lyts of hoe grut je de dingen sjogge
at ik it werom bring nei Fryslân
dan hawwe wij dit jier al twa rampen hân en de tredde sit er oan te kommen

Ramp 1
Mûzen, mûzen en noch mear mûzen yn Fryslân
Hiele stikken lân wurde keal, omdat mûzen de woartels fan it gers op frette.
Foar boeren in ramp
foar leanbedriuwen net.....

Ramp 2
Ljipaaien meie net mear meinommen wurde.
Dat is wat oars as net mear aaisykjen,
mar dat ferskil is min te meitsjen
foar de aaisikers in ramp
foar Faunabehear net.......

Ramp 3 (kommende wei)
Dat er dizze winter wer gjin alvetstêdentocht komt is in ramp
foar al dy tûzenen leden dy't al earder meidiene en graach wer sa'n belibbenis meimeitsje wolle
en ek foar al dy tûzenen dy't troch it nije systeem tochten dat se meidwaan koene
ek in ramp foar de horeka dy't al jierren hoopje
vrijdag 16 januari 2015

Fakansjebeurs


Dêr sit se dan op de fakânsjebeurs yn Utert
in beursbabe bij de helpdesk foaroan op de stend
op de rêch sjoen troch in beursman
yn it hoekje hast ûnder de beam
Beide binne  woansdei fêst ynflein fanút Kingdom of Lesotho
nei Utert foar 5 beursdagen
dêr  hiene sij fêst noch nea fan heard

Ik hie te dwaan mei harren
Kingdom of Lesotho
Ik koe it net foar de geast krije
wêr't it leit
dat it yn it wrâlddiel Afrika leit wit ik
allinne omdat ik yn de Afrikahal bin

Kingdom of Lesotho
de rêstichste stend op de beurs
tusken
dy oerdreaune en ropperige lannen
dy gledde ferkeappraatsje mannen
dy freonlik laitsjende froulju
dy tatoe mannen mei harren stoere motors dy't ús Amearika ynprate wolle
dy aardige Belg dy't op it ferkearde momint Belgie oanpriizget
dy Italiaan, dy't earlik tajout dat hij fytse yn Italie wol wat gefaarlik fynt

Kingdom of Lesotho
wij gean der net hinne
mar as earbetoan oan dizze twa minsken
haw ik it mar efkes opsocht
wêr't it krekt is

Ik hoop dat sy it noch lekker drok hân hat
en dat sels hij yn aksje kommen is..

It folksliet?   dat klinkt sa ûngefear..donderdag 15 januari 2015

10 geboden

De 10 geboden steane yn de Bibel.
Exodus 20 at ik it goed ha
Elkenien kin se.
Se wurde regelmjittich oertreden.
Mar moai dat se der binne.

Yn de LC ferline de 10 geboden foar konserten.
Dy wurde ek oertreden.
mar miskien omdat se net sa bekend binne
Dêrom de trije wichtichste :
it earste, it sânde en it achtste geboddinsdag 13 januari 2015

Bijsûnder treffen

Yn 1960 kaam ik op de Herfoarme legere skoalle
yn in klas mei 4 famkes en noch ien jonge
dy iene jonge wie Sjoerd Tilkema
syn heit wie gemeentesiktaris
sij wennen op de van Sminealeane

yn 1962 wurdt Tilkema boargemaster yn Oldemarkt
Sjoerd ferhúzet nei Oerissel
ik bliuw as ienige jonge oer yn de klas.

Sjoerd komt in simmer letter noch in kear útfanhûs
en ik útferhûzje ek in kear bij him yn Oldemarkt

dan is it oer.
elk giet syn wei en nea wer wat heard fan Sjoerd

Oant novimber 2014
stiet er foar de doar
want hij wie yn  de buert
bin net thús mar fia snútboek sykje ik kontakt
hij wennet yn Grins en wij wolle elkoar in kear treffe

sneontemoarn belle hij
bist thús fannnemiddei
ja dus

Aldeloere hawwe wij wat sitten te praten
oer syn en myn libbensrin
oer syn herinneringen oan Wommels

Wij treffe elkoar letter wer ris
dan dogge wij in slach troch Wommels
miskien dat hij dan noch mear herinnerje kin

Doe't hij fuort wie, skeat mij dy prachtige anekdoate te binnen oer Terp


De Terp wie net altyd sa'n frije romte as no.
der wie in tiid dan meande Harke Kamstra de Terp
dan wie it net handich dat wij it gers fertrapen troch der op de fuotbaljen.
it wie yn de simmerfakansje
dat Sjoerd Tilkema bij ús útfanhús wie
wij fuotballen op de Terp
Sjoerd stie op it doel, dat it tichtst bij de brêge is
hij stiet mei de rêch nei de brêge ta

dan komt it hynder en de wein oansetten mei Kamstra
wij sjogge dat en witte dat we fuortwêze moatte
Sjoerd stiet er mei de rêch nei ta
en hat neat yn de gaten

dêr komt Kamstra oan,
tjirje en it mâl opsizze.
en hij jout Sjoerd in skop ûnder de kont
opsoademiterje, sille de begeliedende wurden west ha.

Sjoerd bliuwt stean en jocht Kamstra oan
"mar ik bin de soan fan de boargemaster"

"of wiest de soan fan de keninjinne
opsoademiterje "

Ek dizze foto stiet op facebook/wommels.
Efterop it hynder sit Sjoerd Tilkema.....
maandag 12 januari 2015

Pizza

Crosse troch de pizza  (út Vogelvrijefietser)

zaterdag 10 januari 2015

Punk

De bus bringt ús in Ljouwert
ús dat binne Pieter Jan en ik,
foar dizze jûn muzykmaten

De Blokhúspoarte
mei yt en drinkkafe "De Bak"
ús earste bierke
Grolsch

noch efkes om ús hinne sjen
bûten
foardat it begjint

en dan
sjoch......
dêr stiet er
goedkeape basketbal pet op
sigretsje yn de hân en tusken de lippen
teasjurt mei de tekst " how to survive a bearattack"
in burdsje fan trije dagen
in wide spikerbroek
koartsein
in strjitjonge
in punker
Tim Knol

The Homesick setten de toan dizze jûn
stevich en hurd
The Black Cult
noch wat punkiger en hurder
hielendal top

en doe Miseres mei
dy punker Knol
neat mis mei
15 nûmers  yn 35 minuten
dat is punk
dat wie Asteriks
op dizze moaie freedtejûn
ús toppers wiene the Black Cult

vrijdag 9 januari 2015

Spotte

Ik bin Herfoarme opfieden
dat skriuwe je mei in haadletter
alteast dat wie altiten sa.

In Herfoarme opfieding
wat is dat no krekt?
Wie ik herfoarme omdat ik
mei wille nei de Herfoarme legere skoalle gie?
mei tsjinsin nei de Herfoarme kategisaasje gie?
ûnder druk nei de Herfoarme tsjerke moast ?

Thús waard der wol praten oer de tsjerke
oer de dûmny
oer de minsken dy't er wiene
en foaral dy't er net wiene
Fierder kaam it net
it giet net oer de preek
it gie net oer it leauwen
it gie net oer de ynhâld

de tsjerke wie hillich
nee, gjin kwea wurd oer de tsjerke
yn dy geast waarden wij grut
en Herfoarmd

yn dy ein jierren 60, begjin jierren 70
groeide ik op as puber
ik hold fan de flower-power en fan it protest
Boudewijn de Groot, Bob Dylan, Donovan
de opkomst fan Bram en Freek mei Neerlands Hoop
ik kocht der sels elpees fan
it gie my net gau mâl genôch
dy krityske lûden, dy satire, dy spot...
hast alles kin der bij mij op troch
hast
twa dingen net
spot mei de tsjerke
spot mei it leauwen
dêr hie ik argewaasje oan
dêr haw ik noch argewaasje oan
doe en no noch
der hat him op ien of oare wize iets yn mij nestele.

ik bin noch altiten Herfoarmd
op papier
en mei in symboalyske jildlike bijdrage
want dat ferline sit yn mij
en foar de dúdlikens: it sit mij net dwers
dy Herfoarme opfieding

 ik bin no foaral fan de ynhâld
mar ek fan de spot
de selspot
dat fielt better
en dan is der yn alle gefallen ien dy't it leuk fynt

..

Wat ik ek leuk fyn is it nûmer David Ford fan State of the Union.
It's a shame...we are lost....it's a shame....we are lost
wat in emoasje....


woensdag 7 januari 2015

ID

Mij heare jim net kleien
oer ús gemeente;
Littenseradiel
In goeie organisaasje
dy't er foar de boargers is
en net oarsom

2018 dan gean wij oer,
wurde wij ûnderdiel
fan dy fierstentegrutte gemeente
yn de Súdwesthoeke

moat ik dan in nije ID kaart ha
sil ik nei Snits of Boalsert reizgje
earst bij de fotograaf lâns
wachtsje op myn beurt
en foto's meitsje litte dy't foldogge oan...
en dan nei it gemeentehûs
in nûmmerke lûke
wachtsje
op njoggen nûmmerkes foar mij

Ik sil mei "Goedemorgen meneer"
oansprutsen wurde
en nei wat gedoch en wer wachtsje
sil ik úteinlik in kaart krije.
de helft fan de moarn kwyt

Nije wike is myn ID kaart ôfrûn
hjoed dus nei it gemeentehûs
9.14 oere

"Goeiemoarn"
foardat ik mij efkes deljaan kin
bij it kofjehoekje/lêstaffeltsje
 bin ik al oan bar
"Gjin foto? Twadde doar lofts"
"Yn de kamera sjen,
mûle ticht en laitsje mei"

Yn noch gjin njoggen minuten
stean ik wer bûten
mei 5 ekstra pasfoto's
en de meidieling
"nije wike woansdei is der klear"
myn nije ID kaart
10 jier jildich

2025
ik moat der noch mar net oantinke
oan dy reis nei Snits of Boalsert.

zondag 4 januari 2015

Time to drink water


Wetter drinke dat is goed foar de lea
dat hear ik faak en dat lês ik ek in soad

wetter drinke is yn
en ek ik doch dêr oan mei.
altyd kâld wetter yn de kuolkast
altyd in folle wetterbidon op de fyts
meast wetterfleske op it buro
thús of op it wurk

ik doch myn bêst mar drink te min
tink ik.....

okkerdei seach ik in nijsgjirrige app
de "app fan de dei"
om del te heljen

dat haw ik dien
myn persoanlike help app om genôch te drinken.

Mei 92 kilo moat ik hiel wat drinke
seit dy app
3,4 liter per dei mar leafst

Moarns 7 oere begjint myn dei.
ping...ping
"time to drink water" seit de tillefoan
ik doch it
twa glêzen fan 200 ml.
noch 3 liter te gean
seit dat ding

9 oere
ping ...ping
"time to drink water"

jim begripe it
ik haw in app nedich
om 3,4 liter per dei nei binnen te krijen

handich sa'n ding....
ik haw him al op 2,4 liter setten
nei trije dagen al
ik waard der gek fan

gek fan al dat pisjen
zaterdag 3 januari 2015

176401
Tabeltsjes
ik bin der sljocht op
kilometers draaie
ik kin der net sûnder

It rissultaat fan 16 jier
156085 kilometer
sljochtwei 11.032 per jier

op fjouwer ferskillende lisfytsen
op fjouwer ferskillende bukfytsen

En yn jannewaris
gelyk al wer in feessie
myn trouwe
blauwe
Sinner lisfyts
hellet de 25.000 km.

It doel foar 2015?
10.000 km........focus sinner nazca oare koga pioneer raleigh RIH totaal
lisfyts lisfyts lisfyts lisfyts
1999 8765 1939 10704
2000 11386 416 200 12002
2001 3326 6200 1224 170 10920
2002 0 2441 8235 441 11117
2003 1306 9840 1143 12289
2004 1423 8607 1275 11305
2005 416 9445 1803 11664
2006 154 318 785 1301 8755 11313
2007 498 1211 9898 11725
2008 32 76 1732 6811 8651
2009 1707 159 2070 6087 10023
2010 2240 109 993 4576 3278 11196
2011 1602 100 6268 4441 12411
2012 1470 391 4420 3600 9881
2013 3005 136 2875 870 3640 10526
2014 2535 154 3615 4488 10792
23477 24947 37669 9379 7307 53305 12189 8128 176401

donderdag 1 januari 2015