zondag 4 april 2021

Achlum

 Achlum dêr ferbaas ik mij altyd.

Sa'n lyts doarp en se hawwe (hiene) alles dêr (hân).

Rykdom, omdat er in kleaster stien hat earder?

Twa tsjerken,

twa skoallen, 

in sûkelade fabryk, earder molkfabryk

in prachtich kafégebou

in rojaal keatsfjild

in eigen fuotbalfjil mei it karakteristike klaailkokaal

en earder oan it spoar

Sneontemoarn fytse ik der hinne

en ik seach wer nuttige ynformaasjebuorden stean.

Dus makke ik in pear foto'sGeen opmerkingen: