dinsdag 20 april 2021

Duivenhok

 Dêr earne tusken Wommels en Spannum 

op de ôfslach nei Kûbaard leit Kramershoek.

Alteast, dat neame wij sa.

Kramershoek, it stiet net op in kaart fan no en earder

want Kramershoek is de hoeke wêr't Kramer buorket.

Frjemde saak ûntduts ik dizze wike,

want dy hoeke dêr mei dy pleatsen en de mûne yn it lân

hiene (en dus hawwe) in namme


Duivenhok stie op in eardere kaart

en dus haw ik mar efkes fierder oan it sneupen west

en kom ik dit tsjinTeetlum (Teatlum) dus en ek dêr hie ik noch nea fan heard.

Teatlum of Duivenhok wat is it no?

Sels Wikipedia  wit it antwurdDus foar mij is it it dúdlik

ik fyts tenein lâns it Dowehok of Teatlum

Geen opmerkingen: