zondag 30 november 2014

Sinteklazeboer op de Sinteklazepleats

It is hast wer sa fier
Sinterklaas komt
ôfkomstich út Iens


út Iens?
ja seker út Iens
dat lytse doarpke
dat  op in hânwwizer stiet
as Edens
alleen naar Edens
sa't Tetman de Vries al song
bij Iens
oer it wetter
fan de Boalserterfeart
stiet in pleats
de SinteklazepleatsDoe't wij jong wiene
yn Sinteklaas leauden
kaam de Sint ek yn Wommels
mei de boat
fanôf de kant fan Iens

dat wie dúdlik
de Sint komt fan de Sinteklazepleats
bij Iens
hiel oannimlik

2014
it ferzenpaad
rint ek bij Iens lâns
mei gedichten
fan Fryske skriuwers
sa as
Douwe Tamminga

fansels mei in gedicht
oer de Sinteklazeboer
woensdag 26 november 2014

Groetnis fan Amelân

Fansels seagen wij efkes yn de mûne fan Hollum, en fregen wij ús ôf at dy mostert lekker is

Fansels frege ik mij ôf wêrom der trije stuollen yn de tsjerke stiene mei gatsjes yn de rêchleuning

Fansels frege ik mij ôf at Harrie Strubbe  dizze houten broek faak oan hân hat


 Fansels  fregen wij  ús earst ôf wêr't de menniste tsjerke stiet. 
Antwurd: oan it Vermaningpaad en wat efterôf Fanesels fregen wij  ús ôf at der ek in lytse ûnderbrekking 
wie (fan in jier as 5) yn de freundschaft?


Fansels  fregen ús ôf hoe't de maatskippij der hinne lizze soe
 at wij nea wat op de rige sette

En snein fregen wij ús ôf at it ek noch droech wurde sil......


dinsdag 25 november 2014

Nuon

Nuon
foarhinne PEB
Provinciaal Electriciteit Bedrijf
of Pake en Beppe
sa't wij seine.

Dy Nuon
dêr sit ik noch altiten bij
foar it elektrysk
omdat de stroom goed is
mar ek omdat ik sleau bin
te sleau om oer te stappen
want argewaasje
dat haw ik al jierren tsjin harren

Dat gebel op myn tillefoan
dy brieven yn myn bus
oanbiedings foar langjierrige kontrakten
foar gas
omdat ik dat bij in oar wei ha.

In pear lyn
haw ik sa'n belfaam sein:
"noch ien kear belje en ik stap oer
mei it elektrysk nei dy oare oanbieder,
dy fan it gas"

om foar tekommen
dat se no oan de doar komme
haw ik in plakplaat op de doar
"wij kopen niet aan de deur"

Dat helpt
ek tsjin geranium ferkeapers
en helaas ek tsjin koekeferkeapers
oant moandeitejûn
in Nuon jongfeint
in oanbieding
nettsjinsteande de plakplaat

soks mei ik net oer
dus
in twiit de loft yn
mei @Nuon der bij
"dat is net ferstannich fan
sa'n Nuon ferkeaper
om oan te beljen
wylst der stiet dat
ferkeapers net wolkom binne"
dat twittere ik moandei

de oare deis
in twiit fan Nuon:
"dat is zeker niet verstandig,
excuses voor het ongemak"

En of ik in DM stjoere wol
mei it adres
"dan komen we niet weer langs"

Dy eksuses is harren rêding
want in oerstap hie ik
yn earnstige oerwaging
dizze kear soe ik net sleau wêze.


maandag 24 november 2014

Op it fytske

Sneontejûn
het Bolwerk yn Snits
muzyk
Band of Friends
sis mar Rory Gallagher
mar dan sûnder Rory sels
dy is al dea
yn 1994 al

mar syn muzyk libbet
mei dy twa Ieren
en mei Marcel Scherpenzeel
in Nederlânske top gitarist

Wat in geweldige band
wat in geweldige muzyk
wat in geweldige jûn

en it moaie derbij?
op de fyts der hinne
en op de fyts werom

mei broer Lolke
en sels hij fûn it mar in eintsje
hinne
mar ek werom

noch trije kertier
nei prate oer dy moaie jûn
mei dy super band
Band of Friends

.

vrijdag 21 november 2014

Emosjoniele meganismen

ItAD fan hjoed
in artikel
wêrom jim
of de measten fan jim
en ik seker net
Bohemian Rhapsody
op ien ha wolle yn de Top 2000.

Ik sitear ti AD:
We zijn simpelweg weerloos
tegen deze van bombast overlopende mengelmoes
van opera, rock en pianopathos.
 De verklaring van dit fenomeen ligt in (en let no goed op )
"een ingenieuze cocktail van neuro-klinisch psychologische processen en cognitieve en sociaal emotionele mechanismen"


Wat in gelok
dêr haw ik dus gjin lêst fan ha.....

Ik bin benijd hoe't it mei mij sit
mei myn mechanismen
yn de holle

omdat ik dit nûmer leaver op 1 stean ha.


dinsdag 18 november 2014

Keunst op Amelân

"Dat is gjin keunst"
dat seit dy man yn de reklame
dy reklame fan Jansma Burdaard.

Oan dy wurden tocht ik
freed, sneon en snein
op Amelân
novimber de keunstmoanne
op toernee lâns 35 lokaasjes
om wurk fan 80 keunstners te besjen.

35 lokaasjes
35 kear op de fyts
35 kear fan de fyts
51 kilometer
80 ferskillende keunstners

yn hotels,
yn kroegen
yn tsjerken
yn skuorkes
yn galerijen
yn túnen
en op de dúnen

diggelguod,
sieraden
nifelwurk
houtsjes
toutsjes
bylden
skilderijen
ja in hiel soad skilderijen

It hat ús skoan foldien
sa'n keunstwykein
op Amelân
en wij fûnen it in hiele keunst
om alles te besjen
en om alles keunst te neamen

of is alles yn dit libben keunst?


dinsdag 11 november 2014

Trilbroek

Jim kinne it wol
in tillefoan mei trilfunksje
geskikt at in oar it net hoecht te hearen
dat der in berjochtje binnen komt
of in twiitsje

dy trilfunksje
ek geskikt at je yn in romte binne
wêr't je dochs neat heare

Sa as moandeitejûn
yn de Tolhuistuin
sis mar Paradiso Noord
Wiene wij (Tiede, Leo en ik) bij in band
Bob Mould

Ik hie de tillefoan op triljen
want foar myn klupke stie der wat op it spul
SDS
krije se jild fan de gemeente foar keunstgers?

de tillefoan op triljen
want twiits dy't fan belang binne
en dy't troch oanwêzige SDS supporters
de loft yn twittere wurde
moatte wer troch twiten wurde
en dat hear ik te dwaan.......
ek op dizze jûn
just op dizze jûn

Sa haw ik it mij foarnommen
ek op dizze jûn
trochtwitterje
mar sa giet it dus net

Bob Mould hat skijt oan myn foarnimmen
hat skijt oan de trilfunksje fan myn tillefoan
fiif kertier hat myn tillefoan trille
mar net allinne myn tillefoan
ek  myn broek
fan mul oant boksen
en myn sjurt, myn skuon,
ja sels myn burd

It fielt as stean ik op de seedyk
mei wynkrêft njoggen

mei ferbazing sjogge wij nei
de power wêrmei  dizze as skoalmaster eagjende rocker
him beweecht op it poadium
de krêft dy't hij útstrielt
it snoeihurde lúd fan gitaar, bas en slachreau

dat alles
soarget der foar dat ik pas om kertier oer tsienen
at Bob útrockt is
en myn broek ta rêst komt
ik de oare wurklikheid ûnder eagen sjoch

SDS krijt keunstgers
dat twittert Friso Albada
in grutte Bob Mould fen
mar no net yn Amsterdam
mar yn Wommels
yn it gemeentehûs

In dûbel prachtige jûn dus.....

"dit wie heftich
foar in moandeitejûn"
sei ik tsjin de mannen dy't it mij útnoege hiene
om mei te gean

ja, seinen se wylst se de  eardopkes der úthellen
"do bist wol mei echte rockers fuort".maandag 10 november 2014

Groet


Yn de tiid dat ik op in ûnderwiis administraasjeburo yn Ljouwert wurke hie ik te meitsjen mei de hear Brandt, direkteur fan de mafû dêr.
In aardige man op in bijsûnder lytse skoalle mei spesifike rigels.
De direkteur wie altiten belangstellend oer hoe 't op de fêste wâl wie.
Hij sels liet mij altiten yn syn brieven (ja dat wie doe noch sa) witte hoe't de omstandichheden dêr wiene.  In oersicht hoe't hij syn brieven ôfslute.

vrijdag 7 november 2014

Berlin

De wike fan de muorre
25 jier lyn ôfbrutsen
Berlin

Berlin
de muorre
1975 wie ik dêr
in legertripke
makke in soad yndruk
ien foto yn it plakboek
mei in sels makke tekstDit is net yn é wâlden
mar it skiedet twa wrâlden
de wrâld fan ûnderdrukking en noed
wêr't frijheit betelle wurdt mei bloed
en de wrâld fan frijheit fan frijheit foar elts gesin
mar wêr't it giet om it gewin


Yn 2014 wie ik der wer
Sightseeing
In soad herinnerings oan dy muorredonderdag 6 november 2014

Rekkenje

Jellie bij de Scapino
wat keapje
in pear toffels foar Jelske
6.99
7 euro dus

Jellie jout in briefke fan 10 euro
famke Scapino sjocht en freget
ha jo it ek lytser?
Net lytser,
wol grutter
famke Scapino sjocht en tinkt

Hast wol in briefke fan 5, freget Jellie
Jawol seit famke Scapino
en se sjocht en tinkt

Se docht de 2 euro ek yn de kassa
en jout 1 euro werom

klopt net sei Jellie
ik soe no de 5 euro ha moatte
want ik ha no 12 euro betelle
it kost 7 euro
dus.......

Nee, seit famke Scapino
ja, seit Jellie
Nee, seit famke Scapino

Oke seit Jellie
jou mei de twa euro mar werom
en dan krij ik fan dij 3 euro

famke Scapino sjocht
famke Scapino tinkt

Rekkenje is net dy sterkste punt,
freget Jellie hoeden
Nee, seit famke Scapino

Sille wij it noch in kear prebearje mei dy twa euro
en dat briefke fan 5
Nee, seit famke Scapino
Jellie krijt trije euro werom.

At Scapino ynkoarten oer de kop giet, dan binne der miskien oersaken oan te wizen.


zaterdag 1 november 2014

Mearkes

 In Nederlânske útdrukking seit
"Je moet mij geen sprookjes vertellen"
dat betsjut
do moatst mij neat wiismeitsje.

Ik toch der fannemoarn oan
neidat ik it AD út de bus helle hie
en de krante útpakte
de krante fielde oars
hij fielde hurd

Yn it AD de ôfrûne wike
in soad oandacht foar de Efteling
it eardere mearkespark
dat útgroeid is ta willepark

No in boekje der bij
In mearke
fan Hâns en Grytsje
Fergees as yntroduskje
Leuk, tink ik earst
Leuk om foar te lêzen
foar Jelske, myn pakesizzer

Ik blêderje it troch
ik sjoch dy freeslike heks
ik sjoch dat hok mei traaljes
ik sjoch bange bern

en ik hear it mij sels al foarlêzen
fol fjoer
mei stimferheffing
mei de kreaklike stim fan de heks
fan dy bange stimkes fan Grytsje

Ik freegje mij oprjocht ôf
haw ik soks myn bern foarlêzen?
is dit mij earder foarlêzen?

It stiet mij foar fêst
dy oare 19 dielen fan mearkes bestel ik net
dit boekje lês ik net foar
Ik moat der net oan tinke
dit sil ik har besparje

Nee, it is dúdlik
ik haw hjoed al wer wat leard
ik leau net yn mearkes