dinsdag 13 april 2021

Op reis

 


Ik bin op reis sûnt ferline wike moandei.

Op reis mei it boek "Dwaalspoor"

In boek fan Marica van der Meer út Warkum.

Sij hat al meardere fytsreisboeken skreaun

en ik haw se allegear lêzen.

Dit boek giet oer har reis yn Súd Amearika

It is mear as lêze.

Hast alle plakken dy't neamd wurde

 sykje ik op.

De tablet mei Google Maps 

binne net echt snelheidsbefoarderjend.

Oeral wêr't se in nacht trochbringt

besjoch ik de foto's op Maps 

en ik wurd op dy wize meinommen yn har belibbenis.

Prachtich om te lêzen

en fasinearjend om te sjen wat se oandoart.

Dat sij fan húsút reisliedster is, docht it boek hiel goed.

Tige ynformatyf oer omjouwing en sa

en dochs ek hiel persoanlik

oer honger, oer freeslike bergen, oer kjeld 

en oer ferskuorrend aardige minsken


sa fier bin ik op har reisGeen opmerkingen: