maandag 29 november 2010

Glûpende kâld

Dat wurdt wat woansdei en tongersdei. Woansdei gjin barbekjoewaar mar glûpende kâld neffens de heer P.P te H. It terraswaar sil wol in 3 krije, it fiskwaar in 2, it diepfriesfiskwaar in 9 en it file waar in 1 of in 10, want dat is krekt fan hokker side je dat besjogge.
Glûpende kâld ik wit net wêr't it wei komt mar it klinkt driigjend.
Ik sykje al fêst de lange ûnderbroek op, út de plunjebaal komme twa termosjurts, lis twa pear wanten klear, twa en heale meter sjaal en in trijedûbele Unox mûtse sûnder reklame
Myn fytssadel giet fansels tiisdeitejûn mei op bêd en de kâns dat ik woansdei nuchter yn Snits oankom, acht ik net grut. Gjin tee mar BB bij de Brinta.
En myn kollega's yn Snits haw ik frege om nei mij út te sjen en mij fan de fyts te heljen at ik beferzen oankom. En asjeblyft set mij dan net gelyk ûnder de brûs.
En at ik healwei ienen wer wat bij sûp en stút en nuchter bin, dan hoop ik dat ús waarman seit dat it noch altiten glûpende kâld is en dat der útgean gekkenwurk is.
Fanôf dat momint sjoch ik al wer út nei de weromreis. Op nei de boerekoal. It wurdt in moaie dei woansdei.

zaterdag 27 november 2010

Koerbal

Op de muorre fan de sporthal yn Easterein stiet in opfallend grut boerd. Buro 360 graden. It foel mij foaral op doe't ik siet te sjen nei de koerbalwedstriid Spannum - Boelensloane. As ûnkundige taskôger siet ik dêr. Ut ferfeling klinkt wat lullich. Ik woe net de hiele dei efter de kompjûter of yn in boek sitte, in frisse noas helje stie op it listje en trije kilometer fierderop stiet in sporthal.
It "krakkemikkige" team fan de wâldsjers koe net op tsjin it frisse Spannum.
Trije brezen of swiere knibbellapen en in flinke tatoeaazje oer it hiele bil sleepten de gasten mei yn de oanfal en de ferdigening. En it is bij koerbal al net oars as bij fuotbal. Argewaasje tsjin de skiedsrjochter, foaral fan de ploech dy't efter stiet.
Der waard wol in soad fluite, mar at soks normaal is, wit ik net. Ik kin de rigels net allegear.
De bal gie regelmjittich 360 de rûnte troch, op heech tempo en at der in gatsje fûn waard gie alles nei binnen.
Je kinne je net ferskûlje yn dit spultsje. Je kinne wol efkes útrêste sa no en dan.
Spannum wûn mei 25-15 of soks sa wat en dêrnei kamen de pupillen. En dêr hiene twa famkes in hesje oan. Moasten it tekoart oan jonges opfange. 25 jier lyn soe ik sizze, dat begryp ik hiel goed, no sis ik dat net mear. It is net iens sa'n mâle sport binne no myn wurden.


vrijdag 26 november 2010

Snie

26 novimber 2010 soarget foar in tryst ein fan it jier. In jier dat al in falske start hie mei in soad snie en in bytsje iis. En no op dizze freed sjoch ik al wer in wite wrâld. Freeslik. Ik haw gjin hekel oan de winter, mar wol oan snie en iis. Alle goeie dingen fan it jier binne yn ien kear wer fergetten. Moaie herinnerings meitsje plak foar trystens. De lisfyts yn de garaazje kin wol nei efteren set wurde, want de snieskower moat no bij de hân stean.
Noch in gelok dat ik op freed net wurkje. Fytse wurdt ek neat. Dus alle tiid om hjoed in blog te meitsjen. Foar it liften. Kommende jierwikseling foar de 10de kear fanút Wommels. En foar de lêste kear. Tiid foar in oersicht op in blog. Ik lis mij sels op dat it hjoed klear moat. Okee, moarn mei ek, mar dat moat it wol snijen bliuwe. Snie moatte wij ha, gledde diken der bij, dan kin ik der net op út, it fuotbal moat ôflast wurde en it hie moai west at ik net mei in moai boek dwaande wie. De lêste 470 siden Tom Egeland , ek dat fyn ik gjin straf. Miskien dochs noch in moai wykein.

woensdag 24 november 2010

Traine

Woansdeis hâld ik it waar wat mear yn de gaten as oars. Werom? Ik hoop altyd dat it middeis in oere as 5 wat droech is. Net omdat ik fan Snits nei hús fytse moat, mar omdat ik dan in oere train mei de jeugd fan E3. Allinne of tegearre mei Jelle.
In prachtige groep jonges, wêr't wij gjin wurk fan ha. In groep dy't graach leare wol en dat ek docht. Hearlik om te sjen dat se sels foar de training harren eigen spultsjes al dogge. It klinkt raar, mar at der in groep oanwezen wurde moat dy't de training sels dwaan moat, dan is it dizze groep wol. Wij hawwe der beide in soad aardichheid oan en sa as hjoed wie ek wer moai om te sjen hoe't se reagearren doe't Jelle yn syn boskwachtersklean op de training kaam. Fol belangstelling want dat fûnen se wol hiel nijsgjirrich.
It fjild wie hjir en dêr wat wiet mar it is ûnbegryplik dat foar sommige teams de trainingen sa maklik ôflast wurde. Dy jonges wolle graach dus wij gean troch. Utsein wannear de froast yn de grûn sit. Dan kin it net.

zondag 21 november 2010

Littens

It liket kâld, mar ik moat der dochs mar út. Gjin trekpaad om, gjin Skrok om want rinnen is myn ding net mear. Op é fyts dus. Earst yn de wyn en dan is it maklik om efkes in doel te meitsjen. Nei it fuotbal yn Littens. Tongersdei yn Littens iten en dat smakke goed. Sjen at de tredde klasse A wat te rpiuwen is. Littens in freonlike klup mei freonlike minsken. Fiif foar twaen keapje ik wol in programmaboekje mei nû 863 mar ik sjoch net in minske. Steane allegear út de wyn bij it oare fjild. Littens - Wergea. Ik sjoch Kees Jansen, trainer fan Wergea en earder fan SDS. Hij sjocht mij. Wij fûskje: "Alles goed, en bist op de fyts". Ik winskje him sukses. Dat skynt soms te helpen. Bij Frjentsjer- Littens winske ik trainer Marcel Frankena (ek earder SDS) sukses en dat levere de earste punten foar Frjentsjer op. Wergea is better yn de kombinaasje en technysk alhielendal. Yn de hurdheid is Littens better. De earme fersoachster fan Wergea moat foar it skoft nei alle kanten fan it fjild mei de spuitbus en de spûns. It helpt, want net ien falt út. Skiedsrjochter is yn in rynske bui: giele printen, strafskoppen (oernimme) en in protte frije trapen om neat. Yn it skoft wring ik mij nei de kofje. Kantine yn Easterein is betiden te grut yn alle gefallen te heech. Dizze is te lyts. Kâlde fuotten wurde wer wat waarm. Yn twadde helte mar net wer yn it gers stean. Foar de oare lange side kinne se noch wol wat tegels brûke.
Twadde helte is it ferskil noch grutter tusken beide ploegen. Donkere spits fan Wergea is útblinker, skoart seker trije kear. Read foar Littens spiler is logysk. Wer te let mei de tekkel en frustreart. Gelokkich hij byt net.
Mei de radio oan hear ik dat it mei Feyenoord net goed giet en sc Hearrenfean wint.
Skiedrjochter is noch krekt net genôch ferklomme om foar it lêst te fluitsjen. 2-5. In moaie kâlde middei yn Littens. No mar hoopje dat ik wer komme mei. Foar de wyn nei hûs. Dêr wachtet kofje. Dizze kear mei wat der yn. Ik bin wer waarm.

Dea


Radio is myn ding. "Lâns de line" "mei it each op moarn" en "sport en muzyk" (sûnder van Tunen) geane der bij mij better yn as sûpe. Snein in goeie reportaazje heard oer it fleantúchûngemak fan 50 jier bij Wjelsryp. Yn buro de Vries bij Omrop Fryslân. Makke troch Sjouke Louwsma, in kanjer. In echtpear mei 4 bern dea. Wennen op é romte en dan stoart krekt dêr in fleantúch del. Miskien hiene se wol 80 pounsmiet lân mar nee hear krekt op harren hús. Hoe is it yn Godsnamme mooglik.
Dat fregen se harren ôf. Wêrom? Wêrom? Wêrom? Wie it in teken fan God, komt it troch dy stomme fleanfjild bij Ljouwert of wie it gewoan tafal.
It ferhaal fan Wjelsryp stiet ek wiidweidich yn it boek fan Hinnaarderadiel, skreaun troch Marten L. de Boer. Doe rekke mij dat al. Mar hjoed hearde ik Jan Strikwerda, no fan Easterein en earder myn teamgenoat bij SDS, dy't dêr doe noch mar krekt skoalmaster wie. Ien fan de bern siet bij him yn de klasse. En Jan hie no noch in brok yn de kiel doe't hij fertelde hoe't dat de oare deis gie.
Haw no ek noch efkes yn it archyf fan de LC sjoen. Sjoch en húverje.
De reportaazje is mooglik hjir te hearen.

Bron: archyf LC

vrijdag 19 november 2010

Moai waar"In grize dei" sa liet Pyt ús fannemoarn wer witte. "In heldere middei," sa lit ik Pyt no witte. En dat moaie waar makke in soad goed. Want wêr't ik ûnder oaren in ferskuorrende hekel oan ha,is dat winkels wat oanbiede yn in djoere folder en it net hawwe. At ik dêr kom. En dat se dan sa'n kutsmoes brûke fan "dy komme letter hjoed wer thús" of "dy binne al op" .
Ja, ja, ik flean seker foar de aardichheid noch in kear op de fyts nei Boalsert om it apparaat te heljen. Hjoed ek wer bij in winkel wêrfan ik it bestean net wist. Wêrfan ik no seker wit dat ik dêr net wer kom. Bij de PVV krije se meardere kânsen. Bij mij mar ien.
Mar gelokkich is der in fiskboer yn Boalsert en wie it in lust om lâns de Boalsertertrekfeart te fytsen. Tusken de reiden mei muzyk fan John Prine, Gerrit Breteler, John Fogerty, Christy Moore, Boudewijn de Groot, Doede Bleeker, David Bowie en the Rolling Stones. "It keninkryk op ierde is no" sei Trinus Riemersma ferline wike in syn kollum en ik bin it hieledal mei him iens. At je folders mei oanbiedings ferjitte.

donderdag 18 november 2010

Jou jij


"Jou Jij" dat is de titel fan in elpee dy't ik de platekast stean ha. In elpee mei nederlânstalige lieten. Songen en skreaun troch Huub Rutten. Elpee is fan 1973. In elpee dy't ik wol gauris draai, fanwege de sarkastyske lieten, fanwege de satiryske lieten, fanwege de maatskippijkrityske lieten, fan wege de mankelike lieten, fanwege de spottende lieten en fanwege de ienfâld.
De nulle fan de pick-up is foar de safolste kear hast tenein dat it wurdt tiid om se om cd te setten.
Mar omdat Google der no ien kear is like it mij wol aardich om te sjen at der ek wat oer Huub Rutten te finen is. Op de foto fan 1973 liket in noch reedlik jongkeardel dus de kâns dat hij noch libbet is oanwêzich. Mar wat ik ek googleje op Huub Rutten , ik krije hieltyd teksten oer PSV: Huub Stevens en Fred Rutten.
Ek at ik sykje de nûmers fan de elpee krij ik gjin oanwizing.
Wa en êr is Huub Rutten?

dinsdag 16 november 2010

Taal

Ewoud Sanders hat in soad boeken skreaun oer taal. "Van Nergenshuizen tot Absurdistan" is bijgelyks in tige nijsgjirrich boekje. At je wat mei taal hawwe. En mei plaknammen. Want hoe faak brûke wij net topgrafyske nammen om iets oan te jaan. Wij kinne allegear "Foar Pampus lizze" en "fan Gychem gean" en op de fraach wêr giest hinne krigen wij betiden in antwurd as "Nei Futsjefinne" of nei "Moffrika"
Moai binne ek de útdrukkingen mei in namme der yn:
Naar Worms varen: dea wêze
Van Zottegem naar Put gaan: earst besatte en dan oerjaan oan de dea
Kaap kont: mei syn twaen nei bêd gean
Zij is van Schoonhoven afgevaren en te Lelijkendan aangekomen: it moaiste is der ôf
Hij komt van de Knipe: súnich wêze.

Omdat it boek útferkocht is en der gjin nije printinge komme sil en de skriuwer dochs wol dat minsken nocht hawwe en hâlde oan taal is it boek op PDF formaat op ynternet te finen. Sjoch hjir


zondag 14 november 2010

1990

 
Posted by Picasa


It falt mij sels op dat ik de lêste tiid sa'n ferdomd bytsje tillefysje sjoch. Wat fuotbal, sa no en dan DWDD, soms Nieuwsuur en komselden it sjoernaal. At je net fan films hâlde, at je safolle op ynternet sitte en at je net fan amusementtillefysje hâlde, dan bliuwt der ek net folle oer.
De radio wat oan en in boek lêze, foldocht mij skoan.
Alderen meie graach werom sjen en ik wol dat byld net fersteure.
Ik seach myn plakboek fan 1990 troch en seach in nijsgjirrich stikje.
Ik haw fanút de Mikrogids fan doe alle programma's knipt dy't ik dy wike sjoen ha. En dat binne der nochal wat. Fansels hat dat ek te meitsjen mei it feit dat de bern doe 11, 9 en 1 wiene. Want Sesamstrjitte, Jeugdsjoernaal en Klokhús wiene doe "verplichte" kost.
En fierders falt mij op dat it wol in soad programma's wiene om te gnizen.
En at ik de namme Harrie Jekkers stean sjoch, dan past der mar ien liet.


vrijdag 12 november 2010

Wommels

At der ien wurd is wat je net yn it Frysk hoege om te setten, dan is dat wol it wurd twitterje. Dat klinkt gewoan al allemachtich Frysk. Wat sis ik dat is gewoan Frysk!
Foar it twitterjen brûk ik Tweetdeck. Dat foldocht mij skoan. Mei sels ynrjochte kolommen kin ik mei bepaalde stekwurden tweets sjen fan elkenien. Dus net allinne fan folgers. Sa ha ik altyd ien kolom op "Frysk" stean en ien op "Wommels" en at ik oer bepaalde aktuele sitewaasjes wat witte wol, dan set ik der nije kolom bij. Bij "Wommels" giet it net altyd echt oer Wommels. Soms is it ek tafallich.
Neam no in ferkearsûngemak bij Wommels. Sa as ôfrûne snein. Ik seach wol 20 meldingen foarbij kommen dat der in ûngelok wie en likernôch 40 dy't melden dat der 4 ferwûnen wiene. Dat is wol wat te folle fan it goede, mar it is net oars.
Leuker binne de spontane tweets (klink ek Frysk):

dinsdag 9 november 2010

Green fields of France

Ik sneup in soad op You Tube foar muzyk. Op syk nei muzyk dy't mij rekket.
Nei teksten dy't mear sizze as samar wat letters en wurden.
"I hope you died well, i hoped you died clean", is sa'n tekst dy't mij nijsgjirrich makket. Ik gean dan op syk nei in filmke mei tekst en in útfiering dy't mij oanstiet.
Yn dit earste filmke sjongt John McDermott-The Green Fields Of France. De tekst stiet der bij.
It twadde filmke is it selde liet mar dan fan fan the Dropkick Murphy. Kippefel krij ik fan de sang en de bylden.
It tredde filmke is ek fan Dropkick Murphy mar mei freeslike neimakke bylden fan Nintendo of soks sa wat.

zondag 7 november 2010

Nei de film(kes)

Ik gean nea nei de bioskoop. En nea is ek echt nea. Ik hâld net fan film sjen. De lêste kear wie neffens mij yn 1976: De kanonnen fan Navarone.
Ek in film sjen op tv is net oan mij bestege.
Mar sneontejûn makke ik in útsûndering. Haw sa'n 80 filmkes sjoen. Ha der efterstän wol ynhelle, tocht ik sa. Muzykfilmkes wol te ferstean. En wat in feest wie dat. Alle soarten rock kaam foarbij op twa grutte skermen. Mei in stevich folume en sa'n 100 útnoege rockers en rokjes wie it in feest fan herkenning mar ek fan ûntdekking. En mei op é tiid in Hertog Jan út de flesse. Hjoed moat de holle bekomme. Fan beide. Letter marris sjen at ik noch wat "ûntdekkingen" werom fine kinne op it grutte net.


zaterdag 6 november 2010

Irolt

It is goed om te sjen dat der mear minsken binne dy't fine dat de goeie Fryske muzyk neat hat oan de drokte fan de top 100. Martsje fielt mei mij mij en ik hoopje noch folle mear. Martsje hie it oer Kattekwea fan Irolt. Dy koe se net yn de kieslist fan de top 100 krije.
En de namme Irolt bringt mij werom yn de tiid. Dat wie in bytsje it begjin fan de Fryske muzyk neffens mij. Twa elpees fyn ik hjir yn de kast. De Gudrun sêge en Kattekwa.
Twa pronkstikjes. Prachtige hoezen en goeie muzyk. Mei Nanne Kalma, Inez Timmer, Geppy Haarsma , George Snijder, Hans Kerkhoven en Aart Kuyt as earsten.
En it leuke is noch dat ik myn Gudrun sêge elpee yn de jierren 70 in kear útliend ha oan in skarreltsje fan doe. Doe't it nei in heal jier út wie, makke ik in grutte flater. Dat ik in fest fan har hâlde mocht en sij myn útliende elpees wie net in goeie ruil. It fest haw ik net wer oan hân, mar de elpees fan Irolt mar ek fan Jaap Fischer mis ik noch alle dagen.
Mar gelokkich learde ik in oantal jierren Aart Kuyt kinnen en hij hie noch in stoffich eksimplaar foar mij op souder.
De twa hoezen efkes ûnder de skanner en wat falt mij op bij Kattekwea: Cover painting bij ............... Gerrit Breteler.


 
Posted by Picasa 

vrijdag 5 november 2010

Net dwaan

Ik seach koart lyn Keith Richard fan the Stones op tv. Syn libbensferhaal is klear. Yn boekfoarm. En oan syn lichem te sjen is dat hast ek klear. Wat in útlibbe lichem. As in hiele âlde man siet hij dêr. In gitaarleginde.
Hjoed lês ik dat the Stones wer op toernee geane.

Beste Mick, Keith, Charlie en Ron doch dit net. Sjoch yn dat dit net mear wêze moat. En at jim al geane, kom dat net yn Nederlân. Gean seker net nei dy freeslike Arena.
It hat moai west. Ik wol jim tige tank sizze foar jim muzyk en jim optredens wêr't ik twa kear bij west ha. In tredde kear sil ik net komme.
Krekt lyn wiene hjir de Dubliners ek noch yn Fryslân. Ik haw noch net ien heard dy't it moai fûn. "Ik gean der net wer hinne," dat hear ik. En soks is spitich. It lêste optreden wat je fan je favorite groep bijwenje, moat net it minste wêze. En dat frees ik bij jim ek. Twa fan de mannen fan de Dubliners moasten de hiele jûn sitte en koene hast net oerein komme. It liket mij better dat Keith ek net mear te gek docht op it podium, want it kin syn libben miskien noch wat ferlinge.

donderdag 4 november 2010

Top 5

De Fryske top 100 wurdt wer gearstald. Harre jasses. Twa moanne lang wurde wij 84 kear per dei oproppen om te stimmen. En dat oproppen krijt hast in dwingend karakter. It hat neat mei leafde foar de Fryske muzyk te meitsjen. It gearstallen fan de Top 100 fan Fryske muzyk jout mij net in goed gefoel. Der wurdt tefolle promoasje dien út de selde hoeke. Ut fertochte hoeke. Omrop Fryslân en foaral syn meiwurkers kinne it net litte om in stevich stempel te drukken op de rjochting dy´t je kieze moatte. It freeslike liet dat ferline wike makke is troch in ferslachjouwer en oaren skoarde hiel goed neffens it lêste berjocht sneontemiddei. "Hij stiet al op 6", wist Femke emoasjoniel út te bringen. "In topCD" rôp Brons, de ienige 2 wurden dy't der sûnder hakkeljen útbringe kin. En de bij mij net echt populaire Geert van Tuinen, dy ferwiist noch mar in kear nei dy "geweldige muzyk" fan Griet Wiersma, dy Twa, Lays, Rintsje Kas en foaral nei de Wiko's. Fertocht? Hoe kom ik der bij.
Ik stjoer dit jier gjin top 5 yn.
Dat fyn ik sneu foar
Doede Bleeker mei "Myn eiland",
Ernst Langhout en Johan Keus mei "Foar altyd jong",
Sytse van der Werf mei "Donkere kralen"
Reboelje mei "Sielesiik"
Wiegel's Wjukkelmasine mei "Yn de rein"

dinsdag 2 november 2010

1954

Nijsgjirrige DVD kocht. In jieroersicht fan 1954. Haw hast de helte fan dat jier meimakke mar wit der neat mear fan. Goed om dy swart bylden te sjen. Goed om te sjen wat myn âlders dwaande hold yn dy tiid. Sij hiene it genoegen om in 11 stêdentocht mei te meitsjen sûnder oerdreaune kommersjele belangen en útsinnige mar foaral oerdreaune Hollanners oan de kant.
Ik seach op dizze DVD hoe dreech de húsfrouen (dus myn mem) it hie. Mar gelokkich waaide doe út Skandinavië de húsfrouen gymnastyk oer nei Nederlân. Ik frees dat myn mem dat nijmoadrich fûn en net mei die. Ik seach minister Luns (dan stie der in minister, hiel wat oars as Tineke Huizinga - graach foarsichtich útsprekke), ik seach Winston Churchill dy't 80 waard, ik seach it EK reedriden yn Davos mei wierskynlik sa'n 800 tbc pasjinten as taskôgers en ik seach de Tour de France mei fytsers dy't in bûtenbân op de rêch bûn hiene.

Ik seach prachtige swart wyt bylden en hearde dat hearlike taalgebrûk fan it Polygoon sjoernaal.