donderdag 28 februari 2008

HofkampDe âldsjes fan Wommels en omjouwing hiene woansdeitejûn 27 febrewaris wer in útsje. Yn de biblioteek yn Wommels kaam Auck Peanstra fertellen hoe’t se der ta kommen wie om in boek te skriuwen oer Sitebuorren, wêr’t se wenne hat en mocht Gurbe Douwstra mei syn gitaar der foar soargje dat it net hiel saai waard.
Gelokkich sieten der hjir en dêr ek noch wat “jongeren” yn de seal en dêr hear ik seker bij.
It boek Sitebuorren, myn eigen paradys falt wat mij betreft yn de “Oh ja, dat is ek sa” kategory. Dingen herkenne, dy’t er no net mear binne en dy’t at je se no heare soms wat ûnwêzenlik oerkomme.
Wêr bliuwt de tiid? skeat er troch mij hinne.
En wylst ik harke mei de helt fan sân pear earen en Piter Kamstra ek sitten seach tocht ik oan de Hofkamp. De folksbuert yn Wommels wêr’t wij beide ús jeugd trochmakke ha. Hij wat langer en ik wat koarter.
Ik besef no ynienen dat dy Hof fan Hofstra komt en dy kam fan Kamstra.
At er oer Site buorren mei syn trije pleatsen 24 haadstikken fol binne te skriuwen dan moat er oer de Hofkamp wol 24 boeken gear te stallen wêze.


Oké, earst marris ien dan. Ik nim it earnstich yn oerwaging.


dinsdag 19 februari 2008

Van Hanegem

Wat in fuotballer wie dat. Wat in prater is it no. Hoewol syn swijen mear syn hannelsmerk is. Bij elke fraach spilet hij de ûnskuld en moat de fraach altyd noch in kear steld wurde en útlein. Want van Hanegem hat gewoan efkes tiid nedich om in leuk antwurd te betinken. Hjoed hat er it AD wer opfleure mei in kollum en dêr lûkt der flink fan lear tsjin Cruyff dy't fanôf de berch fan alles ropt mar nea de moed hat om nei ûnderen te kommen en syn ferantwurdelikheid te nimmen en syn wurden in kear wier te meitsjen.
Ek hjoed is der in berjocht dat er miskien wol stoppe wol mei it trainen fan FC Utert. Want de skeidsen binne allegear tsjin him en dat kost de klup punten. Hoe betinke je it.
It soe ek in min momint wêze om te stoppen. Krekt no't it foarjier der oankomt, wylst van Hanegem de hiele winter seurd hat oer de kjeld, soe der dan op hâlde wolle.
Miskien kinne de rollen omdraaid wurde bij fc Utert. Van Loen de training en van Hanegem de parsekonferinsje. Lekker wat lulle oer de wedstriden en de skeidsen. En nei de tribune ferwize is der dan seker net mear bij.