woensdag 5 mei 2021

De bollen

 Fytse kinne je oeral, 

mar tusken de bollenfjilden is it krekt efkes oars.

De kleur fan al dy ferskillende tulpen

en de geur fan hyasinten

Wij diene in slach yn Noard Hollân

en troffen it mei de sinne

mar net mei de wyn
Stegen

 Wâldsein is sa'n doarp

dêr't je earder mei argewaasje trochhinne riden 

fanwege de iepensteande brêge en de nauwe bedoening dêr

en wêr't je no mei gong omhinne ride fanwege in nuttich akwadukt.

Troch Wâldsein fytse is in stik better wurden dus.

Rinne troch Wâldsein hie ik noch nea dien.

De oankundiging fan de 11stegentocht die ús beslúten

dat in kear te dwaan.

Mei Samme en Roan, twa pakesizzers 

dy't wij sa no en dan wat sjen litte wolle

mei in nijsgjirrige kuiertocht.

Wâldsein dus, op fuotten.

Wat in prachtich loopke hawwe wij dien.

Al dy steechjes, strjitsjes en âlde húzen

it is in aardichheid dêr.

Safolle te sjen, oan de hân fan in prachtige folder

seagem wij ús de eagen út.

En de jonges?

Dy pikten wer fan alles op

en folgen de giele pylken troch nauwe steechjes.maandag 3 mei 2021

Gabe

Yn 2016 skreaun ik iets oer Gabe Skroar.
It spotprintsje út de Boalserter Karnte fan alear.

In pear wike lyn krige ik post út Manchester.
Mei in aardich sechje fan Gabe Skroar
Helaas stiet er fierders gjin adres bij
oars koe ik efkes freegje hoe en wat...

zaterdag 1 mei 2021

Legend of Monsamabuorren

 Bij Strava fine se fan alles út,

om je in goed gefoel te jaan oer it fytsen,

om je wurdearring te jaan 

en om je prestaasjes te beneamen.

Nim no harren lêste útfining.


Sjoch ik ynienen dat ik de Local Legend bin

fan de Monsamabuorren bij Hinaard.

Soks kinne je fansels op je fyts CV sette,

Local Legend, wa hie dat ea tochtIk wie mij net bewust 

dat ik troch graach in rûntsje Hinaard te fytsen

yn de boeken komme soe as Local Legend
Ja seker,

ik lit gewoan 252 efter mij.

Jim kinne der wis fan wêze 

dat ik myn titel ferdigenje sil.

Dus sjoch jim mij bij Hinnaard fytsen

dan witte jim dat it net sûnder doel is.