zondag 31 oktober 2010

10.000 kilometer

De jierdei fiere is foar mij gjin jierliks hichtepunt. Wol in jierliks hichtepunt is it berikken fan de 10.000 kilometer yn it jier. Op de fyts. Of leaver sein op meardere fytsen. Ik haw 4 fytsen brûkt yn 2010 om op 29 oktober myn doel te berikken: 10.000 kilometer.
De Kogo (1000 km en yn maaie ferkocht), de Raleigh ( 2200 km yn maaie kocht), de Sinner lisfyts (2200 km) en de Nazca lisfyts ( 4600 km).
Dat ik de 10.000 sa betiid yn it jier al berikt ha, is ta te skriuwen oan de 6 wiken simmerfakânsje. Fan Basel nei Wommels fia alle bochten fan de Rijn wie allinne al 1200 kilometer en it rûntsje Nederlân skoarde ek lekker.
Yn 2010 noch 2 moannen te gean. Dat binne sa’n 30 wurkdagen (!) kear hinne-werom Snits. Der komme dus noch seker 900 kilometer bij.
Ik bin tefreden oer myn fytsbewegingen yn 2010 oant no ta.

vrijdag 29 oktober 2010

Om alles

Wij wiene dizze wike in Limburg. De hjerstfakânsje trochbringe yn in oare omjouwing. Gewoanwei binne wij al net fan dy bellers en op fakânsje al hielendal net. Dan moat der al wat wêze. Mei de bern bijgelyks of mei famylje of kunde.
En dizze wike wie der wat. Tiisdeitemiddei/jûn belle earst de dochter. "ha jim it al heard?" . En doe belle de soan en noch wat letter de oare dochter. Allegear ferbjustere troch it berjocht dat Marco Brouwer syn gefjocht tsjin it libben ferlern hie. Fertwifeljende âlders, broers, famylje en kunde efterlettend mei fragen.
At je op fakânsje binne en je wurde belle dan hoopje dat der neat slims mei je bern bard is. Mar je hoopje ek net dat der mei in oar syn bern wat bart.

dinsdag 19 oktober 2010

Pensioen

Wat in gelok dat der in "bel-mij-net-register"is. En wat in gelok dat ik mij dêrbij oanmeld ha. Wij kinne no wer rêstich ite sûnder steurd te wurden troch alder freonlikste minsken dy't begjinne mei: "Dag meneer Hofstra, past het dat ik u stoor". It paste mij nea.
Dat gelok fan no helje ik út it feit dat ik troch de pensioen krisis op dit momint net belle wurd om wat te dwaan oan myn gat. Myn pensioengat. Net dat ik dat ha, mar dêr geane se gewoan wol fan út.
De AOW en it pensioen is aansens net mear te beteljen. Te min minsken dy't it opbringe moatte foar te folle minsken. Langjierrige berekkeningen binne der makke. Oer 30 jier leit it der sa hinne en oer 40 jier sa. En allegear gelearde ekonomen en "deskundige" politisi bûge harren oer dit fraachstik. En se meitsje ús benaud. Trochwurkje oant je net mear kinne.
Mar gelokkich hawwe de rekkenmasters help krigen út Drachten.
Dêr wennet in swarttinker dy't it hiele probleem oplost. It is net mear in spul fan sparje en garje mar fan útjaan.
Oer 25 jier mei der gjin sint mear op in bank stean, gjin oandiel mear yn de kast lizze, gjin goud net fersulvere wêze en gjin sok mear fol sitte mei swart jild.
Wij geane noch 25 moaie jierren temjitte.
Sjoch hjir

zaterdag 16 oktober 2010

Meisjonge

Ik kaam oan de ein fan de moarn werom fan it fuotbal. Moaie dingen sjoen bij de jeugd. E3 wûn en seker de twadde helte wie goed. Soms woe ik wol dat se allegear in earke yn hiene sadat ik se allegear goed bij de les hâlde koe en se de goeie posysjes yn nimme litte kinne, mei in lytse oanwizing. Hoewol, it binne noch mar E's en de wille stiet foarop.
Se hawwe wûn en ik haw dus in goed sin. Ik kin it wol út sjonge! Dus thús in moaie meisjong CD deryn.
En dat is Joop Visser. Wat ha dy man 40 jier lyn ûnder de namme Jaap Fischer moaie lieten skreaun. De alternative lietskriuwer en sjonger dy't sa it mier hat oan in soad dingen lykas drank, drugs en de kommersje.
Al 40 jier lyn lang binne syn lieten de ienige lieten wêr't ik de tekst hielendal fan kin. Al 40 jier sjong ik dat mei. 40 jier lyn stie ik mei de bandrekorder op myn keamer as in echte protestsjonger mei te sjongen. En no sjong ik Jan Soldaat, Het ei, Twee monniken en De bal as goedsin lieten.

Ik kocht in ei
de melkboer zei
komt zo onder de kip vandaag
ben nog te laat van huis gegaan om het mee te kunnen nemen
hier heeft u een jong leven voor 16 cent of meer
en namens de ouders smakelijk eten meneer.
Het lag nog warm te leven in mijn hand
ik mikte reeds zorgvuldig op de harde hete rand
van de pan en kon de geur al ruiken
van dit al te vroeg geremde kuiken.
Toen het ei zei, toen het ei zei
denk eens dat het een jongetje is dat je hier gaat staan bakken
denk eens dat het je broetje is dat zacht sist in de pan.

Harkje fierder nei dit prachtige liet, wêryn yn 1.52 safolle moaie tekst sit.


woensdag 13 oktober 2010

Feyenoord

It binne drege tiden foar Feyenoord supporters.
En Feyenoord supporter binne je net as je jong binne. Ik hoech op de training fan E3 net te sizzen dat de Feyenoord fans bij mij stean moatte, want dan bliuw ik hiel lang allinne stean. En dochs binne der noch altyd in protte Feyenoord supporters. Dy binne dus wat âlder. Dy hawwe bijgelyks 1970 meimakke. Doe't Feyenoord de Europacup 1 wûn. Dat sil ek it momint west ha dat ik meisleept yn de Feyenoord famylje.
Hjoed mar efkes in plakboek trochsjoen fan 1970. En neist wat foto's fan bands en programma boekje fan fuotbalwedstriden dy't ik besocht ha doe, kom ik dit artikel tsjin.
Moai net! Dat is it ferhaal fan myn Feyenoord bloed.

zondag 10 oktober 2010

Striemin

Snein 10-10-10 stie de derbij CAB - RES op it programma. Beide ploegen út Boalsert hawwe al hiel wat mei elkoar útfochten. Letterlik en figuerlik. Yn it ferline meast yn de tredde klasse. Mar no binne se beide ôfsakke nei de 5de klasse. En dat wie te sjen sneintemiddei. It slagge seker CAB net om de bal 15 sekonden yn de ploech te hâlden en it slagge al hielendal net om ien fatsoenlike oanfal op te setten. It moaie waar makke in soad goed. Mar net alles. Nei 45 minuten gekloai hie ik myn nocht. Ek al die RES noch in poging om mij dêr te hâlden, troch krekt foar de tee de 0-1 te meitsjen. Mar it wie te let. Ik sil sjen hoe let ik de útslach op twitter fine kin. Ik gok op RES as winner.

Tim Knol

Tim Knol hat net echt in artieste namme. Knol docht je tinken oan in âld hynder en dat stiet heaks op dat jongeseftige gesicht fan dizze Tim.
Justerjûn stie hij (gelokkich mei band) yn it Bolwurk yn Snits. In band dy't foar wat stevichheid soarge. Want sûnder in band is it mij wat de seurderige kant it neist. It wat aparte lûd fan Tim is seker de muoite wurdich oan in kear yn it echt te sjen en te hearen yn in seal wêr't de akoestyk goed genôch is. Ik twifele fan te foaren at ik dit wol echt leuk fine soe. Myn gefoel hie gelyk. It wie leuk it wie ek wol goed, mar net mear as dat. Ik hie ek de yndruk dat de echte fonk mei it publyk der net wie. De moai folle seal mei in grut ferskaat oan besikers hiene neffens mij ek allegear harren eigen ferwachting. In sing a song writer dy't ek it stevige wurk net út de wei gie. It wie fan alles wat, alles wie wol goed mar om no te sizzen dat dit mij lang bij bliuwt nee, dat net. En dat leit echt net oan myn geheugen.

zaterdag 9 oktober 2010

Katlijk

Littenseradiel hat sels in kar makke om net mei te gean yn de weryndielingsdream fan deputearre Sjoerd Galema. (At je dat no mei in A of een E skriuwe wit ik net, mar dat kin mij bij dizze man ek neat skele, want in boer dy't syn eigen provinsje en dêrtroch ús taal ferkwânselt, is mij it opskriuwen fan de goeie namme net wurdich)
Mar goed Littenseradiel stridet tsjin it grutte en siket no allinne wat ferkearing mei Frjentsjer en Harns.
In oare gemeente yn Fryslân wol sa graach opgean yn wat gruts, mar wurdt mei de nekke oansjoen. Hoe kin dat no? Fiele sommigen fan harren sich dêr wat mear, omdat Hearrenfean it yndustrydoarp en it sportdoarp fan Fryslân wurden is. Miskien komt it wol om dat sij harren foardogge as stêd, sjoen de titel sportstêd.
Freed makke ik in fytstocht troch in grut diel fan dy gemeente. In moaie fytstocht. In moaie gemeente ek. Goeie fytspaden, net allinne bûtenút, mar ek om en bij "de hoofdplaats".
Sa foar it each is der neat mis mei dizze gemeente. Mar doe't ik oer it Imke Klaverpaad fytste en twa kear it doarp Ketlik (Katlijk) binnen fytste wist ik.
It is krekt dy Hollânske namme dy't is illustratyf foar it feit dat de oare gemeenten Hearrenfean net sitten sjogge.
In kat yn de sek of in lyk yn de kast?

donderdag 7 oktober 2010

24 wurden

De gemeente Snits hat wol wat mei taal. Se hawwe it Frysk hast as nû 1 op de aginda stean, mar begjinne meast in punt letter. De stêd ferhollânsket. En no't de fúzje mei de oare gemeenten der oankomt, begjinne se harren te realisearjen dat it mei dy djipfriezen dy't harren mei de rjochter in freonlike hân jouwe mar yn de lofter it manifest foar minderheidstalen fêsthâlde, noch in hiele striid wurdt wat de taal oangiet.
Dêrom hawwe se mar gau wat kursussen Snitsers útskreaun, sadat se ek hjir in minderheidsdialekt ha.
Ik ha besletten om dy kursus te folgen. It Snitser digitale wurdboek der efkes bij hân en ik ferwachtsje wol dat ik nei in pear moanne hurd studeare der yn slagje it hiele Snitser dialekt te behearskjen.

dinsdag 5 oktober 2010

Dea

Moandei 4 oktober stiene der yn de krante rou-advertinsjes fan Harm Wind. De man wie skriuwer en dichter. Ik haw gjin boek fan him lêzen mar harkje wol hiel faak nei syn teksten. Hij is de man dy't de lieten fan Bob Dylan oersette yn it Frysk foar Ernst Langhout en Johan Keus. En dêrtroch binne der twa prachtige Cd's, wêr't ik noch altyd mei nocht nei harkje.
It soe te maklik wêze om it klipke "Rûzjende wyn" hjir ûnder te setten ta earbetoan oan Harm Wyn.
Dus dêrom Harlekyn yn in moaie útfiering fan Johan en Ernst.

maandag 4 oktober 2010

De slach

Frysk kampioen pealsitten. Der binne minsken dy't dêr oan meidogge. Der is mooglik ek ien dy't no grutsk omrint en hopet dat hij in bekende Fries wurden is omdat hij de winner wurden is.
Ik soe hast sizze at je dêr oan meidogge dan hawwe je in slach mei de moalpûde hân.
En no't ik it dochs oer in slach ha en oer Warns wêr't sokke idioterij holden wurdt, op ien fan dy selde dagen wurdt ek de slach bij Warns betocht. Yn 1345 wie dêr in flinke striid tusken Hollanders en Friezen.
Troch in lyts protsje minsken wurdt jierliks op 26 septimber de befochten frijheid fan Fryslân betocht. "Leaver dea as slaaf" stie dêr op in grutte stien.
Miskien kin der noch in stien bij lizze. "Leaver dea as foar peal sitte"


zaterdag 2 oktober 2010

Ik haw skjin myn nocht

It is net goed om in stikje te skriuwen at je de smoar yn ha. Ik soe it dan ek net dwaan moatte, mar ik doch it al. Ik ha skjin myn nocht fan it fuotbaljen bij SDS. Miskien moat ik wol sizze it net fuotbaljen bij SDS.
Tongersdeitejûns traine doch ik hast al net mear. Wij meie as SDS 4, 5 en 6 op in skiterich lyts, wiet en drekkich fjildsje traine. En dat is net sa no en dan, mar dat is hast altiten sa. Ik ha gjin sin mear mei safolle minsken yn de drek om te baggerjen. Op in fjild wêr't de bal net rolje wol en wêr't de kâns op blessures te grut is.
En neist dat beroerde trainingsfjild lizze twa biljertlekkens. Dy binne bestimd foar de sneon. Mar at it freeds wat reint dan kinne wij it sneons wol ferjitte.
En wat it minste is dat der gjin gefoel útsprekt dan men it graach trochgean litte wol. Want om 10.30 oere kin men al oardiele dat it om 14.30 oere en om 16.15 oere net troch gean kin. En dat wylst de waarberjochten foar de hiele dei goed wiene.
It sil allegear wol, it fjild sparje, mar wêr foar? At it no al ôflast wurdt, hoe moat it dan in novimber en desimber.
Alle sneonen hâlde je rekken mei it fuotbaljen, mar dat is no oer.
At de fjilden allinne mar brûkt wurde meie at se droech binne, dan leau ik it wol.
Ik wit hast wol seker at SDS 1 thús moatten hie, dan wie it wol trochgien. En at dat net sa is, dan kinne wij meielkoar konstateare dat SDS sawat it alderminste fjild hat fan Fryslân, want safolle wedstriden binn der net ôfkard.
In fjild is om te brûken en oars kinne wij der better hielendal mei ophâlde.

Skimerlampe

Oant 19 oktober haw ik de tiid om in romantyske skimerlampe mei motyfkes út Wommels te bestellen. Want sa seit de folder : “thuis, gezellig, samen zijn, niet meer weg die avond, lekker relaxen, een hapje, een drankje en gedempt rustgevend zacht licht”
Dizze eksklusive skimerlampe is troch in fakman makke en op 570 graden yn baarnd. En de poat stiet stevich en je hoege gjin ynstruksje te lêzen om him oan te jaan.
Ik bin dom at ik sa’n lampe net bestel. Want foar de priis kinne je it net oergean litte. 129 euro. Ja dat is ynklusyf BTW. As hikke en tein Wommelser wolle je sa’n ding ha.
En dochs is der iets wat mij tsjinhâldt. Dat binne de printsjes. Mei soarch útkeazen sa seit de folder ek noch. Ik haw allinne it idee dat der gjin kritearia fêststeld binne. Gie it om karakteristike gebouwen, giet it om de histoarje yn byld te bringen of is it samar wat.
Dat lêste dat tink ik. Nim no “Het Groene Kruis Gebouw”. In hiel gewoan gebou út de jierren 50 en al hiel lang net mear yn gebrûk bij “het groene kruis”. Nee de toskedokter hat der ek noch lang ynsitten en dêr haw ik seker net bysûndere herinneringen oan.
It gebou dêrtsjinoer oer is sealensintrum “it Dielshûs”. Yn it ferline it doarpshûs. Mar no allang net mear “het dorpshuis”
De Nederlânsk herfoarme tsjerke stiet der ek op. Mei in hús der tsjinoan. Wie dat hiel froeger sa of is dit in takomst foto. Wurdt dit it nije tsjerklik gebou?
En at je de herfoarme tsjerke yn byld brâne dan moatte je foar de leave frede ek it grifformeard sintrum it Foarhûs der bij dwaan. In neatsizzend gebou oan de Hottingawei.
Dizze skimerlampe wol ik net yn de hús ha. En at ik him wol earne stean sjoch dan freegje ik at hij út mei.