woensdag 7 april 2021

Fytsbubbel

Yn Frankryk meie de minsken 10 kilometer fan hûs.

Foar in eintsje drave miskien grut genôch

foar in rûntsje fytse wat oan de koarte kant.

Gelokkich meie wij wat fierder

en dêr meitsje ik gebrûk fan

De fytssône is yn de winter net sa grut,

mar no't it soms iets waarmer wurdt

wurde de rûntsjes eklanger en dus fierder fuort.

In pear kear op lokaasje fytst earne oars,

dat binne hielendal moaie útsjes.

Strava hâldt alles bij 

en sa seach it der o.e.m. febrewaris út

en o.e.m. maart.

Strava.....2021 - jannewaris en febrewarisStrava 2021 oant en mei maartGeen opmerkingen: